Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

Formació en recerca d’avantguarda dirigida a desenvolupar una carrera científica, acadèmica o professional en centres de recerca, universitats, hospitals i empreses del sector de l’R+D+I

Pla d'estudis Màster Oficial - Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

El perfil de l'estudiant del Màster de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina és un titulat en Bioquímica, Biotecnologia, Biologia, Genètica, Microbiologia, Ciències Biomèdiques, Química, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Informàtica o Física. També podran accedir al màster graduats i llicenciats de l'àmbit de les Biociències o de les Ciències de la Salut, així com titulats en estudis similars d'altres països. Els estudiants necessitaran un domini mig-alt d'anglès.

El candidat al màster ha de ser una persona amb accentuada motivació per la recerca i el desenvolupament en el camp de la Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina, capaç de treballar en entorns multidisciplinars i internacionals i amb iniciativa pròpia, capacitat de creació i innovació, i actitud emprenedora.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Integrar els continguts en bioquímica, biologia molecular, biotecnologia i biomedicina des del punt de vista molecular.
 • Analitzar i interpretar correctament els mecanismes moleculars que operen en els éssers vius i identificar les seves aplicacions.
 • Identificar i proposar solucions científiques a problemes relacionats amb la investigació biològica a nivell molecular i demostrar una comprensió de la complexitat bioquímica dels éssers vius.
 • Identificar i utilitzar les eines bioinformàtiques per resoldre problemes relacionats amb la bioquímica, la biologia molecular i la biomedicina.
 • Aplicar les tècniques de modificació dels éssers vius o part d'ells per a millorar processos i productes farmacèutics i biotecnològics, o per desenvolupar nous productes.
 • Concebre, dissenyar, desenvolupar i sintetitzar projectes científics i / o biotecnològics en l'àmbit de la bioquímica, la biologia molecular o la biomedicina.
 • Analitzar i explicar la morfologia i els processos fisiològics normals i les seves alteracions a nivell molecular utilitzant el mètode científic.

Competències transversals

 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats amb la bioquímica, la biologia molecular o la biomedicina.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar oralment i per escrit.
 • Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i en relació amb l'entorn científic o empresarial.
 • Analitzar els resultats d'investigació per obtenir nous productes biotecnològics o biomèdics per la seva transferència a la societat.
 • Treballar individualment i en equip en un context multidisciplinari.