Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

Formació en recerca d’avantguarda dirigida a desenvolupar una carrera científica, acadèmica o professional en centres de recerca, universitats, hospitals i empreses del sector de l’R+D+I

Admissió Màster Oficial - Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:
 
 • Llicenciats o graduats en Bioquímica, Biotecnologia, Biologia, Ciències Biomèdiques, Genètica, Microbiologia, Química, Informàtica, Física, Veterinària, Farmàcia o Medicina i també titulats en estudis d'aquests àmbits d'altres països.
 • Coneixements d'anglès de nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa, acreditat mitjançant títol oficial. En cas contrari, el coordinador realitzarà una prova interna del nivell d'anglès.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
 • Expedient acadèmic: fins a 5 punts.
 • Estudis realitzats en l'àmbit de la Bioquímica, la Biologia Molecular i la Biomedicina: fins a 3 punts.
 • Experiència professional o investigadora prèvia: fins a 2 punts.

Complements de formació

Els graduats i llicenciats en Informàtica, Química o Física, poden necessitar cursar i superar alguns complements de formació.

La Comissió del Màster analitzarà els estudis previs i establirà els complements formatius que s'han de cursar.

Els estudiants de Física i Informàtica hauran de cursar un màxim de 21 crèdits ECTS de complements de formació repartits entre les següents assignatures pertanyents al Grau de Bioquímica o Biotecnologia:
 
 • Bioquímica, 6 ECTS
 • Biologia Molecular, 6 ECTS
 • Tecnologia del DNA Recombinant, 3 ECTS
 • Tècniques Instrumentals Bàsiques, 3 ECTS
 • Tècniques Instrumentals Avançades, 3 ECTS

Els estudiants de Química que no hagin realitzat estudis de Biologia Molecular durant la titulació, hauran de cursar fins a un màxim de 9 ECTS en forma de les següents assignatures pertanyents al Grau de Bioquímica o Biotecnologia:
 
 • Biologia Molecular, 6 ECTS
 • Tecnologia del DNA Recombinant, 3 ECTS