Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics

La bioinformàtica és una ciència estratègica, imprescindible per donar sentit a l’allau de dades biològiques que no para de créixer vertiginosament.

Pla d'estudis Màster Oficial - Bioinformàtica / Bioinformatics

Perfil d'ingrés

Per accedir al màster és necessari tenir un títol universitari oficial espanyol o un títol expedit per una institució d’educació superior pertanyent a un altre estat integrant de l’espai europeu d’educació superior o a tercers països que faculti per a l’accés a ensenyaments de màster.

Els alumnes que no tinguin formació en l'àmbit de les biociències, o aquells a qui la coordinació del màster ho recomani expressament, han de cursar durant el primer semestre un mòdul complementari de Biologia Molecular en Bioinformàtica. Aquest complement de formació sintetitza coneixements molt variats de biologia i alhora proporciona una visió conjunta de les diferents àrees de les biociències: biologia molecular, genètica, biologia cel·lular, tècniques de laboratori, etc.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Comprendre les bases moleculars i les tècniques experimentals estàndards més comuns en les investigacions òmiques (genòmica, transcriptòmica, proteòmica, metabolòmica, interactòmica, etc.).
 • Utilitzar sistemes operatius, programes i eines d'ús comú en bioinformàtica, així com, gestionar plataformes de còmput d'altes prestacions, llenguatges de programació i anàlisi bioinformàtics.
 • Analitzar i interpretar bioinformàticament les dades que es deriven de les tecnologies òmiques.
 • Proposar solucions bioinformàtiques a problemes derivats de les investigacions òmiques.
 • Identificar les necessitats bioinformàtiques dels centres de recerca i les empreses del sector de la biotecnologia i la biomedicina.
 • Concebre, dissenyar, gestionar i desenvolupar projectes científics, tecnològics o industrials en bioinformàtica sent capaç d'interpretar i extreure coneixement dels mateixos.

Competències transversals

 • Dissenyar i aplicar la metodologia científica en la resolució de problemes.
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.
 • Proposar solucions innovadores i emprenedores en el seu camp d'estudi.
 • Aplicar els resultats de la investigació per obtenir nous béns i serveis valorant la seva viabilitat industrial i comercial per a la seva transferència a la societat.
 • Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari.
 • Comunicar en llengua anglesa de manera clara i efectiva els resultats de les seves investigacions.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi evaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.