Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics

La bioinformàtica és una ciència estratègica, imprescindible per donar sentit a l’allau de dades biològiques que no para de créixer vertiginosament.

Admissió Màster Oficial - Bioinformàtica / Bioinformatics

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els aspirants al màster han de tenir el títol de llicenciatura, grau o equivalent, preferentment de Biologia, Biotecnologia, Genètica, Biomedicina o d'altres disciplines afins al màster i que estiguin vinculades a les ciències i les ciències de la salut. També hi poden accedir els estudiants de la branca de les enginyeries i d'arquitectura.

És també un requisit d'admissió disposar d'un nivell d'anglès B2 o equivalent. En cas que l'estudiant no disposi d'una acreditació oficial, aquest coneixement és avaluat per la comissió d'accés al màster durant la fase de selecció de candidatures.

Criteris de selecció

Es prioritzen els aspectes següents:

- Expedient acadèmic (40 punts).
- Entrevista personal (25 punts).
- Expedient professional (currículum en anglès) (10 punts).
- Adequació del perfil de la persona candidata als objectius i els continguts del programa (10 punts).
- Publicacions (5 punts).
- Carta de recomanació (professional o acadèmica) (5 punts).
- Carta de motivació (en anglès) (5 punts).

Tenen accés al màster aquelles persones candidates que compleixin els requisits esmentats anteriorment i, a més, obtinguin una ponderació igual o superior a 60 punts en el conjunt de criteris de selecció exposats. En cas que la demanda d'estudiants superi el nombre de places ofertes, s'assignen per ordre de puntuació.

Complements de formació

Atès que el màster que es proposa preveu l'entrada de graduats i llicenciats en àrees tan diverses com la biologia i les enginyeries, s'han establert uns complements formatius que serviran per anivellar els coneixements de tots els alumnes que accedeixin al màster.
Els estudiants que no tinguin formació en l'àmbit de les biociències, sigui el cas d'enginyers; físics; matemàtics, entre d'altres, han de cursar l'assignatura "Estructura i funció de biomolècules" (6ECTS), del primer semestre del Grau de Ciències Biomèdiques. Els continguts d'aquesta assignatura són:
 

BLOQUE I: Proteïnes i activitat enzimàtica.

Tema 1: Introducció a l'estudi de l'estructura i funció de biomolèculas.
Tema 2: Proteïnes: composició i estructura.
Tema 3: Relació entre estructura i funció de proteines: proteïnes transportadores de oxígen.
Tema 4: Encimes, cinètica encimàtica i regulació.

BLOQUE II: Àcids nucleics: emmagatzematge i flux d'informació genètica.

Tema 5: Àcids nucleics. Nivells d'estructuració.
Tema 6: Replicació i transcripció del DNA.
Tema 7: El codi genètic i la síntesi de proteïnes.
Tema 8: Exploració de gens i genomes, DNA recombinant.

BLOQUE III: Lípids i membranes biològiques.

Tema 9: Lípids i membranes biològiques.


Els estudiants de la branca de les ciències de la vida i de la salut, que no tinguin coneixements demostrables en informàtica, hauran de realitzar l'assignatura "Fonaments d'Informàtica" (9 ECTS) del primer semestre del Grau d'Enginyeria Informàtica. El temari d'aquesta assignatura és el següent
 

BLOQUE I: Introducció a la Informàtica.

Tema 1: Introducció a la informàtica.

BLOQUE II: Introducció a la programació.

Tema 2: Resolució de problemes: Introducció a l'algorítmica i la programació.
Tema 3: Estructures de control.
Tema 4: Tipus de dades I
Tema 5: Subprogrames. Procediments y funcions.
Tema 6: Resolució de problemes complexos
Tema 7: Tipus de dades II.

BLOQUE III: Introducció al computador.

Tema 8: Representació de la informació a l'ordinador.
Tema 9: Introducció a l'arquitectura de l'ordinador.
Tema 10: Llenguatge màquina i ensamblador.
Tema 11: Perifèrics.
Tema 12: Sistema operatiu.
Tema 13: Conceptes sobre xarxes de computadors.

 

A continuació s'especifiquen els complements de formació que ha de cursar l'estudiant en funció dels estudis realitzats amb anterioritat. En casos concrets, aquesta assignació pot variar en funció de les assignatures optatives cursades per l'estudiant o perquè així ho consideri el coordinador del màster en funció dels coneixements que avalin a l'estudiant.
 

Estudis de procedència (Llicenciatura/Grau/ o equivalent) Complements de formació

Biologia
Biologia Ambiental
Bioquímica
Biotecnologia
Ciència y Tecnologia dels Aliments
Ciències Ambientals
Cièncias Biomèdiques
Farmàcia
Genètica
Enginyeria Agrícola
Enginyeria Alimentària
Enginyeria Biomèdica
Enginyeria de Sistemes Biològics
Medicina
Microbiologia
Nanociència i Nanotecnologia
Química
Veterinària
Fonaments d'Informàtica

Enginyeria Informàtica
Enginyeria Química
Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes
Enginyeria Química
Estadística (Diplomatura)
Estadística Aplicada
Física
Matemàtiques
Química
 Estructura i funció de biomolècules