Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic

Ofereix una experiència formativa singular en els àmbits de la recerca, la interpretació i la gestió del patrimoni artístic, amb la valuosa col·laboració del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Pla d'estudis Màster Oficial - Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic

Perfil d'ingrés

El màster va dirigit a persones amb titulació universitària prèvia, preferentment d'Història de l'Art, però també de l'àmbit de les Arts i Humanitats, d'Arquitectura i d'altres titulacions de les Ciències Socials, com són la Comunicació Audiovisual, el Periodisme, el Turisme, l'Antropologia i l'Educació, que vulguin formar-se com a gestors i investigadors del patrimoni artístic. Aquests estudis són adequats també per a aquells titulats que exerceixen com a professionals dels museus, fundacions, galeries d'art, centres de documentació i exposició del patrimoni artístic que vulguin avançar en la seva formació de postgrau i vulguin accedir al doctorat.

Els alumnes han de conèixer l'anglès en un nivell mínim de comprensió lectora. Així mateix es considera especialment recomanable el coneixement de l'italià i el francès al mateix nivell, donada la importància de la bibliografia en aquestes llengües per a la recerca en tots els camps relacionats amb la història de l'art i la museografia. 

S'han posseir capacitats en la recerca i anàlisi de materials bibliogràfics i documentals en biblioteques.

Cal tenir interès per l'art i l'aprenentatge, sensibilitat i àmplia base cultural.

Competències bàsiques

 • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Conèixer i comprendre els sistemes d'anàlisi propis i aliens de la investigació del patrimoni artístic, la teoria i la història de l'art.
 • Reconstruir i analitzar críticament les posicions dels principals investigadors actuals del patrimoni artístic, utilitzant les seves categories i lèxic característics.
 • Definir, projectar, planificar i elaborar un treball de recerca de l'àmbit de la història de l'art i del patrimoni artístic, crític, amb aportacions originals i seguint els paràmetres científics actuals.
 • Transferir la investigació historicoartística a la societat.
 • Relacionar conceptes i coneixements de diferents àrees de l'estudi de la història de l'art habitualment dissociats.
 • Conèixer i comprendre els recursos i habilitats indispensables per exercir en els diversos àmbits professionals de l'historiador de l'art o especialista en el patrimoni artístic i desenvolupar capacitats de resolució dels reptes que es puguin presentar en l'àmbit de la custòdia, estudi i gestió del patrimoni artístic .
 • Explorar noves estratègies interdisciplinàries per al desenvolupament professional de l'historiador de l'art.

Competències transversals

 • Avaluar realista i honestament el grau de rigor en el propi treball.
 • Sintetitzar i integrar de manera sistemàtica els principals elements d'informació significativa per a l'activitat investigadora i professional.
 • Organitzar el temps i els propis recursos en el desenvolupament de projectes d'investigació: establir objectius, temporalització i compromisos d'actuació.
 • Discriminar entre recerca rellevant i divulgació cultural. Treballar en equip i en grups interdisciplinaris.
 • Dominar la llengua, l'expressió i els recursos retòrics en l'elaboració i presentació d'investigacions, projectes i tasques professionals.
 • Desarrollar la capacidad de evaluar las desigualdades por razón de sexo y género, para diseñar soluciones