Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Vols conèixer el funcionament dels vegetals, des del nivell genòmic, genètic molecular, metabòlic i evolutiu fins a l'organisme sencer i la seva interacció amb el medi? Apunta’t a aquest màster

Pla d'estudis Màster Oficial - Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Perfil d'ingrés

Llicenciats i graduats en els àmbits de Biologia, Biologia Ambiental, Biotecnologia, Genètica, Bioquímica, Microbiologia, Farmàcia, Enginyeria Agrícola i/o Forestal, Enginyeria i Tecnologia d'Aliments o titulacions equivalents.

Coneixements

 • Identificar de manera crítica la informació pública i científica relacionada amb la fisiologia, la genòmica i la biotecnologia vegetals en relació amb l’entorn científic i empresarial.
 • Descriure els mecanismes funcionals de les plantes des dels diferents nivells organitzatius i caracteritzar els processos de creixement i desenvolupament.
 • Reconèixer els processos més adequats en l’obtenció de plantes modificades genèticament o per a avaluar germoplasma vegetal i el seu ús.
 • Seleccionar metodologies d’estudi i exemples de casos pràctics en l’àmbit de la biologia, la genòmica i la biotecnologia vegetals.
 • Identificar els resultats d’investigació en l’obtenció de nous productes o processos biotecnològics viables a escala industrial i comercial per a transferir-los a la societat.

Habilitats

 • Gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l’àmbit de la biologia, la genòmica i la biotecnologia vegetals.
 • Comunicar els resultats de la investigació en l’àmbit de la biologia, la genòmica i la biotecnologia vegetals en anglès, oralment i per escrit, utilitzant una terminologia científica adequada.
 • Debatre críticament diferents alternatives en l’àmbit de la biologia, la genòmica i la biotecnologia vegetals.
 • Aplicar els coneixements de fisiologia, genòmica i biotecnologia de les plantes a diferents àmbits científics i industrials.
 • Interpretar i descobrir patrons en dades experimentals usant els coneixements de bioestadística apropiats.
 • Aplicar mètodes matemàtics d’anàlisi i modelatge predictiu en l’àmbit de la biologia, la genòmica i la biotecnologia vegetals.
 • Seleccionar i aplicar plantes model en l’àmbit de la fisiologia vegetal.
 • Aplicar les tècniques i els mètodes més adequats, així com les eines més habituals en la investigació pròpia de l’àmbit de la biologia, la genòmica i la biotecnologia vegetals.
 • Desenvolupar projectes d’investigació factibles en l’entorn real de l’empresa o institució de les pràctiques, a partir d’una visió integrada dels coneixements adquirits a l’àrea de la biologia, la genòmica i la biotecnologia vegetals.
 • Aplicar eines bioinformàtiques a l’àmbit d’estudi de la biologia, la genòmica i la biotecnologia vegetals i interpretar els resultats obtinguts dels experiments duts a terme.
 • Distingir les fases de planificació de projectes d’R+D+I en el camp de la biologia, la genòmica i la biotecnologia vegetals.

Competències

 • Aplicar la terminologia científica per a argumentar els resultats de la investigació i comunicar-los oralment i per escrit en un entorn internacional.
 • Reconèixer les consideracions ètiques, de responsabilitat social i legals en l’ús de les plantes modificades genèticament valorant el respecte als drets humans fonamentals i l’impacte econòmic i mediambiental per a aplicar-les a l’entorn científic i professional, d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible.
 • Actuar en el desenvolupament d’un projecte científic, tècnic o industrial en biologia, genòmica i biotecnologia de plantes i fongs amb respecte pels drets humans i fonamentals, la diversitat i els valors democràtics, així com pels principis d’accessibilitat universal i disseny per a totes les persones.
 • Redactar en forma de memòria escrita i defensar oralment els resultats i les conclusions d’un projecte d’investigació en biologia, genòmica i biotecnologia vegetals per a públics especialitzats i no especialitzats.
 • Aplicar els coneixements adquirits en biologia, genòmica i biotecnologia vegetals, en entorns d’accessibilitat universal, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi o per necessitats i demandes de la societat.
 • Utilitzar noves eines bioinformàtiques per a descriure models predictius de dades experimentals òmiques en l’àmbit de la biologia, la genòmica i la biotecnologia vegetals.
 • Treballar en un equip multidisciplinari respectant l’accessibilitat universal de totes les persones en l’àmbit de la biologia, la genòmica i la biotecnologia vegetals.
 • Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.