Màster Universitari en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia

Forma especialistes que s'integrin en el mercat laboral de la Unió Europea, Xina, Taiwan, Singapur, Hong Kong, Macau, i també Amèrica Llatina, en l'àmbit empresarial, institucional o no governamental.

Admissió Màster Oficial - Unió Europea-Xina: Cultura i Economia

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:
1. Estar en possessió d'una titulació oficial de grau o equivalent o títol extracomunitari en algun dels àmbits següents:
 • Ciències Socials (Economia, Administració d'Empreses, Ciència Política, Gestió Pública, Turisme i Direcció Hotelera) 
 • Humanitats (Estudis d'Àsia Oriental, Traducció i Interpretació, Filologia Espanyola, Estudis Hispànics i Història Moderna i Contemporània)
2. Coneixements lingüístics:
Coneixement d'espanyol al Nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa per a estudiants procedents de regions amb llengua no hispànica

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord als següents criteris de prelació:
 • Expedient acadèmic (50%)
 • Experiència professional en l'àmbit de la gestió d'entitats culturals i / o empresarials (25%). Aquesta valoració està pensada per als professionals de diversos àmbits -empresariales, d'institucions governamentals o no governamentals- que comptant amb la titulació acadèmica necessària per accedir al màster, posseeixen també un bagatge d'activitat professional enquadrada en alguna àrea de relació entre la UE i la Xina . Sobre un total de 10 punts equivalents al 25%, un any d'experiència professional provada equival a 5 punts, i dos o més anys atorguen el màxim de 10 punts en aquest apartat.
 • Entrevista personal obligatòria per a tots els candidats (20%)
 • Nivell B1 o superior d'anglès del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (5%)

Complements de formació

Els estudiants amb titulació d'accés en l'àmbit de Ciències Socials (Economia, Administració d'Empreses, Ciència Política, Gestió Pública) i d'Estudis d'Àsia Oriental i Estudis Hispànics, així com els estudiants amb titulació d'accés en Turisme i Direcció Hotelera no necessiten complements de formació.

Els estudiants amb titulació de Traducció i Interpretació, Filologia Espanyola, Història Moderna i Contemporània hauran de cursar un màxim de 12 ECTS d'entre les assignatures relacionades a continuació:
 • Introducció a la Economia- 6 ECTS
 • Economia de l'Empresa I-6 ECTS
 • Economia Internacional- 6 ECTS
 • Empresa i Mercats Nacionals i Internacionals d'Àsia Oriental- 6 ECTS
 • Relacions Internacionals d'Àsia Oriental- 6 ECTS