Màster Universitari en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia

Forma especialistes que s'integrin en el mercat laboral de la Unió Europea, Xina, Taiwan, Singapur, Hong Kong, Macau, i també Amèrica Llatina, en l'àmbit empresarial, institucional o no governamental.

Pla d'estudis Màster Oficial - Unió Europea-Xina: Cultura i Economia

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

En cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació es farà d'acord als següents criteris de prelació:

 • Expedient acadèmic (50%)
 • Experiència professional en l'àmbit de la gestió d'entitats culturals o empresarials (25%)
 • Entrevista personal obligatòria per a tots els candidats (20%)
 • Nivell B1 o superior d'anglès del Marc Europeu Comú de Referència (5%)

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Analitzar les característiques econòmiques, socials i culturals de la Unió Europea i la Xina actuals i ser capaç d'interpretar els canvis que han experimentat.
 • Analitzar l'impacte de la interrelació entre el desenvolupament de l'economia emergent de la Xina i el model de desenvolupament econòmic de la UE.
 • Comparar i analitzar les estructures polítiques, institucionals i legislatives de la Unió Europea i la Xina actuals comprenent la seva evolució i desenvolupament al segle XXI.
 • Aplicar diferents models teòrics a l'anàlisi de discursos complexos (polítics, socials, econòmics, empresarials i culturals) des d'una perspectiva intercontinental i intercultural.
 • Elaborar propostes i plans de mediació intercultural en el context de la Unió Europea i de la Xina.
 • Dissenyar i elaborar propostes i plans de promoció i desenvolupament de les relacions institucionals, econòmiques i culturals entre la Unió Europea i la Xina.
 • Assessorar interculturalment en situacions d'implantació empresarial espanyola / europea total i / o parcial a la Xina i viceversa. 
 • Dissenyar un projecte d'implantació empresarial, econòmica i / o cultural de manera autònoma, i executar-afrontant els problemes que sorgeixin durant el procés d'execució.

Competències transversals

 • Treballar en equip en entorns interdisciplinaris i multiculturals.
 • Realitzar aportacions creatives i originals en àmbits diferents, demostrant una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques d'altres.