Màster Universitari en Geoinformació

El màster de SIG més ben valorat de l’Estat espanyol. Més de vint anys formant professionals de TIC en el sector GEO: 300 postgraduats amb una inserció laboral del 80%

Admissió Màster Oficial - Geoinformació

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d’admissió són els següents:

  • Els estudiants han d’acreditar un títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria tècnica o superior o arquitectura tècnica o superior en alguna de les titulacions vinculades a la gestió del territori (Geografia, Ciències Ambientals, Geologia, Ecologia, Biologia, Topografia, Geodèsia, Arquitectura, Urbanisme, Agronomia, Obres Públiques, Enginyeria de Muntanyes), les tecnologies de la informació (Informàtica, Telecomunicacions) i altres titulacions afinsque la coordinació del màster estimi que garanteixen que l’estudiant pot seguir amb normalitat els mòduls del màster.
  • Els estudiants de parla hispana hauran de tenir com a mínim el nivell B1 d'anglès, per tal d'aprofitar plenament la bibliografia i recursos de programació manejats durant el curs.
  • Els estudiants de parla no hispana hauran de tenir almenys el nivell B1 de castellà, per tal de poder seguir amb aprofitament les classes i la documentació dels diferents mòduls

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es fa d’acord amb els criteris de prelació següents:
1. Expedient acadèmic (75 %).
2. Experiència professional afí a l’àmbit del màster (10 %), acreditada mitjançant alguna de les opcions següents:

a) Ocupació de llocs de treball que incloguin l’ús de tecnologies de la geoinformació (anys).
b) Participació en projectes de recerca (anys).
c) Beques de recerca (anys).
d) Publicació d’articles i comunicacions en congressos (nombre).
e) Cursos de postgrau duts a terme sobre tecnologies de la geoinformació (hores).

3. Entrevista (10 %).
4. Nivell de coneixement de llengua anglesa igual o superior al nivell B1 (5 %).

Complements de formació

No es preveuen complements de formació per a cap titulació específica.