Màster oficial en Geoinformació

El màster de SIG més ben valorat de l’Estat espanyol. Més de vint anys formant professionals de TIC en el sector GEO: 300 postgraduats amb una inserció laboral del 80%

Pla d'estudis Màster Oficial - Geoinformació

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster universitari de Geoinformació és un màster de 60 crèdits ECTS, que s’han de fer durant un curs acadèmic. Aquest màster té un perfil professionalitzador i es dirigeix principalment a alumnes que volen una formació tècnica especialitzada i de gestió directiva per desenvolupar una carrera professional, sense excloure aquells que vulguin una formació científica avançada per desenvolupar posteriorment una carrera investigadora a través de programes de doctorat.

El màster universitari de Geoinformació comprèn dues especialitats:
  • Especialitat A - Desenvolupament de Geoaplicacions
  • Especialitat B - Gestió de la Geoinformació
Especialitat A - Desenvolupament de Geoaplicacions
L’objectiu de l’especialitat de Desenvolupament de Geoaplicacions és la formació de professionals de la geoinformació capaços de desenvolupar aplicacions intel·ligents d’usuari final amb continguts d’informació i funcionalitat geoespacials, tant a nivell d’anàlisi i disseny com de programació en diferents tipus d’entorns i plataformes (escriptori, web, mòbil), per a la creació d’eines de publicació i utilització de la geoinformació en àmbits de gestió corporativa o d’ús públic. L’especialitat inclou les habilitats i els coneixements necessaris d’anàlisi, programació i aplicació de metodologies per al desenvolupament i la implantació de geoaplicacions.

Especialitat B - Gestió de la Geoinformació
L’objectiu de l’especialitat de Gestió de la Geoinformació és formar professionals de la geoinformació capaços d’idear, crear i gestionar productes i serveis d’informació geoespacial que constitueixin oportunitats d’utilització, de prestació de serveis o de negoci mitjançant l’ús d’informació geoespacial, tant de fonts convencionals (cartografia, registres de l’administració pública, etc.) com de noves fonts, múltiples, dinàmiques o poc estructurades (sensors, dispositius mòbils, dades massives, etc.). Aquesta especialitat inclou tots els aspectes relacionats amb el funcionament organitzatiu, la gestió dels recursos econòmics, tècnics i humans per desenvolupar projectes de producció o explotació de geoinformació, d’R+D, o d’innovació i transferència de tecnologia.
Ambdues especialitats comparteixen la formació avançada en les tecnologies de la informació geoespacial per a la producció, el maneig, l’estructuració, l’anàlisi i la visualització cartogràfica de la geoinformació, per a la definició, el disseny i la implementació de sistemes d’informació geoespacial mitjançant bases de dades espacials, i per al disseny, la publicació i la gestió de geoserveis web.
El pla d’estudis s’organitza mitjançant un cicle bàsic (6 mòduls, 36 crèdits ECTS), comú per a les dues especialitats, i un cicle d’especialització (2 mòduls, 12 crèdits ECTS), diferent per a cada una de les especialitats, que es completa en ambdues especialitats amb un mòdul de pràctiques externes (6 crèdits ECTS) i el treball de final de màster (6 crèdits ECTS).
Els mòduls del cicle comú són tots obligatoris. Els mòduls del cicle d’especialització són també tots obligatoris dins de cada especialitat, de manera que el currículum de l’itinerari de cada especialitat és íntegrament obligatori. En aquest sentit, s’ha descartat introduir mòduls optatius en les especialitats a fi d’oferir un currículum coherent amb l’objectiu de cada especialitat i evitar la dispersió de continguts en un màster de durada limitada. L’optativitat, en qualsevol cas, s’ofereix mitjançant l’opció de cursar una de les dues especialitats.

Inici de curs

13/09/2021

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 30
Optatius 12
Treball de fi de màster 6
Pràctiques externes 12
TOTAL 60

 

Especialitat en Desenvolupament de Geoaplicacions

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Bases de Dades 6 OB
Dades Geoespacials 6 OB
Geoserveis 6 OB
Pràctiques Externes 12 OB
Sistemes d’Informació Geogràfica 6 OB
Sistemes de Navegació i d’Observació de la Terra 6 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Desenvolupament de Programari 6 OT*
Tècniques de Programació  6 OT*

* Obligatoris d'Especialitat

 

Especialitat en Gestió de la Geoinformació

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Bases de Dades 6 OB
Dades Geoespacials 6 OB
Geoserveis 6 OB
Pràctiques Externes 12 OB
Sistemes d’Informació Geogràfica 6 OB
Sistemes de Navegació i d’Observació de la Terra 6 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Gestió de Productes de Geoinformació 6 OT*
Innovació i Smart Cities 6 OT*

* Obligatoris d'Especialitat

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Desprogramació d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.

Informació addicional del pla d'estudis