Màster Universitari en Ciència Política / Political Science

Formació avançada en anàlisi política per a futurs analistes, consultors o assessors polítics, en anglès i en un entorn internacional i multidisciplinari

Admissió Màster Oficial - Ciència Política / Political Science

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per accedir a aquest màster els estudiants han de tenir:
  • Un títol de grau, llicenciatura o diplomatura, preferentment en Ciència Política, Sociologia, Dret, Economia, Periodisme, Història i altres àrees afins. Els estudiants que no procedeixin d'una titulació de l'àmbit de la ciència política o de la Sociologia, depenent de la seva formació prèvia, poden necessitar cursar algun complement de formació que s'adaptarà a cada cas de manera personalitzada. De forma general podran necessitar complements formatius en l'àrea de la "Ciència Política i la Gestió Pública" i en l'àrea de "Metodologia sobre anàlisi de dades quantitatives". A l'apartat 4.6-Complements formatius, es concreten les assignatures a cursar.
  • Coneixement de l'idioma anglès a nivell d'usuari avançat B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa. Com acreditació serviran també els tests TOEFL, IELTS o altres similars, així com l'acreditació d'haver seguit estudis superiors en llengua anglesa.

Criteris de selecció

En la selecció dels estudiants es tindran en compte els següents criteris:
  • Expedient acadèmic (25%)
  • Currículum (25%)
  • Estudis previs en Ciència Política o equivalents (25%)
  • Carta de motivació (25%)

Complements de formació

Aquells alumnes no titulats en l'àmbit de la Ciència Política o de la Sociologia, depenent dels seus estudis previs, poden necessitar cursar i superar alguns complements formatius. Aquests complements s'imparteixen en el primer quatrimestre del curs.

La Comissió de selecció del màster analitzarà els estudis previs i establirà la necessitat o no de cursar complements formatius.

Concretament, els complements formatius que es poden requerir són:

• Política Comparada I, de 6 ECTS
• Tècniques de Recerca, de 6 ECTS