Màster Universitari en Ciència Política / Political Science

Formació avançada en anàlisi política per a futurs analistes, consultors o assessors polítics, en anglès i en un entorn internacional i multidisciplinari

Pla d'estudis Màster Oficial - Ciència Política / Political Science

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster en Ciència Política, d'orientació investigadora, es compon de 60 ECTS a realitzar en dos semestres (30 +30) al llarg d'un curs acadèmic. Dels 60 ECTS 40 corresponen a mòduls obligatoris, 10 a mòduls optatius i 10 al treball de fi de màster.
 
Durant el primer semestre els estudiants realitzaran tres mòduls obligatoris de 10 ECTS cadascun ("Democràcia i Ciutadania", "Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques" i "Introducció a la Recerca").

En el segon semestre, els estudiants cursaran un mòdul obligatori de 10 ECTS "Tècniques de Recerca", el "Treball de Fi de Màster" de 10 ECTS i 10 ECTS de caràcter optatiu a escollir entre una oferta de 40 ECTS (Política Espanyola i Catalana, Integració europea: teories i procés polític i Polítiques migratòries, integració i gestió de la diversitat religiosa ).
 
Excepcionalment, la Comissió del màster podrà autoritzar als estudiants interessats a cursar el mòdul optatiu "Integració Europea: Teories i Procés Polític", a matricular dels 10 ECTS optatius en el primer semestre.

Inici de curs

03/10/2022

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 40
Optatius 10
Treball de fi de màster 10
TOTAL 60

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Democràcia i Ciutadania 10 OB
Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques 10 OB
Introducció a la Recerca 10 OB
Tècniques de Recerca 10 OB
Treball de Final de Màster 10 OB
Màrqueting Sociopolític 10 OT*
Política Espanyola i Catalana 10 OT*
Polítiques Migratòries, Integració i Gestió de la Diversitat Religiosa 10 OT*
Integració Europea: Teories i Procés Polític 10 OT**

* Optatius a cursar
** Optatius, a cursar excepcionalment prèvia autorització de la Comissió de Màster

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius