Màster Universitari en Ciència Política / Political Science

Formació avançada en anàlisi política per a futurs analistes, consultors o assessors polítics, en anglès i en un entorn internacional i multidisciplinari

Pla d'estudis Màster Oficial - Ciència Política / Political Science

Perfil d'ingrés

El màster té dos perfils d'estudiants diferenciats que es complementen:

1. Estudiants amb una formació prèvia en Ciències Polítiques o matèries afins (Sociologia, Història, Dret, Economia, Periodisme) que busca aprofundir en les eines conceptuals i metodològiques per analitzar la realitat política, amb vistes a prosseguir amb els estudis de doctorat, o bé a treballar en departaments d'estudis de diferents organismes de l'administració pública o d'empreses privades.

2. Estudiants amb una formació prèvia en matèries no afins (Medicina, Enginyeries, Belles Arts, etc.) que busquen una formació complementària que els permeti analitzar processos polítics i polítiques en diferents àmbits sectorials. Aquests estudiants enriqueixen el perfil multidisciplinari del màster i solen tenir una motivació elevada.

Es requereix a més coneixements suficients d'anglès (nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa).

Aquests estudiants, depenent de la seva formació prèvia, poden necessitar cursar algun complement de formació que s'adaptarà a cada cas de manera personalitzada. De forma general podran necessitar complements formatius en l'àrea de la Ciència Política i la Gestió Pública i en l'àrea de metodologia sobre anàlisi de dades quantitatives, que es cursaran en el primer semestre del curs.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Reconèixer la complexitat de la realitat política, la seva diversitat, i les tensions a les quals està sotmesa, amb un èmfasi especial en el context espanyol i europeu.
 • Analitzar els principals reptes econòmics, socials i polítics de les democràcies contemporànies.
 • Analitzar polítiques públiques en diferents àmbits sectorials.
 • Analitzar el comportament i les actituds polítiques dels ciutadans i els processos de comunicació política en què aquests estan immersos.
 • Conèixer el disseny, funcionament i conseqüències de les institucions polítiques i la seva relació amb els processos de governança.
 • Aplicar els coneixements teòrics adquirits a l'anàlisi situacions reals i, a partir de l'anàlisi de la realitat política, generar orientacions útils en la presa de decisions.
 • Identificar les principals dificultats metodològiques que sorgeixen en l'anàlisi de la política i saber abordar amb les eines existents.
 • Gestionar un conjunt de dades i fonts específiques de la ciència política, com estadístiques, enquestes, o documents.
 • Dissenyar un projecte d'investigació que satisfaci els criteris de rigor i excel · lència acadèmica.
 • Aplicar les tècniques qualitatives i quantitatives d'anàlisi necessàries per l'anàlisi sistemàtica i rigorosa d'aspectes concrets de la realitat política.

Competències transversals

 • Desenvolupar habilitats de lideratge.
 • Generar idees innovadores.
 • Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres tenen orígens i trajectòries diferents.
 • Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i investigacions elaborats per tercers de manera autònoma.
 • Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
 • Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.