Màster Universitari en Estudis Teatrals

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Estudis Teatrals

Màster Oficial - Estudis Teatrals

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

1. Tenir el títol de llicenciatura o grau preferentment en l'àmbit de les Filologies i els graduats en estudis artístics en Art Dramàtic en qualsevol de les seves especialitats.
2. Previ estudi del perfil de formació, la comissió d'admissió del màster considerarà l'admissió (recomanant, si s'estimessin necessaris, els complements de formació adequats per a cada sol·licitant) dels llicenciats o graduats de l'Àrea d'Arts i Humanitats; llicenciats o graduats en titulacions relacionades amb les Ciències Socials i Jurídiques (Antropologia, Ciències Polítiques, Comunicació Audiovisual i Multimèdia), llicenciats o graduats en Ciències de la Salut (Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Logopèdia, Teràpia ocupacional), llicenciats o graduats en Pedagogia i Ciències de l'educació, i llicenciats o graduats en Arquitectura, Treball social, Turisme, Organització d'Esdeveniments, Protocol i Relacions institucionals.
3. Titulats europeus i d'altres països amb estudis equivalents.
4. En el cas d'estudiants estrangers que no hagin realitzat una estada Erasmus en universitats espanyoles o hagin cursat assignatures en espanyol en les seves universitats de procedència, hauran d'acreditar un nivell de coneixement de l'espanyol suficient (B2).

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:

1. Adequació entre la titulació d'origen i el màster proposat (40%). Vegeu la prelació exposada en l'epígraf anterior (Llicenciatures i graus en l'àmbit de les Filologies i graduats en Art Dramàtic en qualsevol de les seves especialitats).
2. Expedient acadèmic (25%)
3. Declaració personal de propòsit (5%)
4. Currículum vitae. Es valorarà especialment la trajectòria professional en el camp de les arts escèniques (25%)
5. Cartes de recomanació (5%)

En cas necessari es podran realitzar entrevistes personalitzades com a complement del procés de selecció.

Complements de formació

El Comitè d'admissió del màster arbitrarà els complements de formació que consideri necessaris per a aquells casos concrets en què siguin detectades insuficiències en les competències del futur estudiant a través del dossier documental que presenta amb la sol·licitud i/o d'una entrevista.

Així doncs, la coordinació del màster establirà, quan escaigui, els complements de formació a cursar per l'estudiant, des d'un mínim de 6 crèdits fins a un màxim de 30 crèdits, que triaran entre les assignatures de grau de la següent llista:

Grup A:
 • Teatre Català Modern i Contemporani (6 crèdits). Grau de Llengua i Literatura Catalanes (UAB).
 • Teatre Català Actual (6 crèdits). Grau de Llengua i Literatura Catalanes (UAB).
 • Teatre Espanyol del Segle d'Or (6 crèdits). Grau de Llengua i Literatura Espanyoles (UAB).
 • Drama Grec (6 crèdits). Grau d'Estudis Clàssics (UAB).
 • Introducció a les Teories de l'Espectacle I (2 crèdits). Grau d'Art Dramàtic (ITB).
 • Introducció a les Teories de l'Espectacle II (3 crèdits). Grau d'Art Dramàtic (ITB).

Grup B:
 • Teoria i Anàlisi del Teatre (6 crèdits). Grau de Llengua i Literatura Espanyoles (UAB).
 • Teoria de la Dansa (3 crèdits). Grau de Dansa (ITB).
 • Antropologia Teatral (4 crèdits). Grau d'Art Dramàtic (ITB).
 • Tecnologia i Espectacle (6 crèdits). Grau d'Art Dramàtic (ITB).
 • Adaptació Dramàtica (4 crèdits). Grau d'Art Dramàtic (ITB).
 • Estructures i Procediments del Drama Contemporani (4 crèdits). Grau d'Art Dramàtic (ITB).
 • Escenificació I (4 crèdits). Grau d'Art Dramàtic (ITB).

Grup C:
 • Teatre Català Modern i Contemporani (6 crèdits). Grau de Llengua i Literatura Catalanes (UAB).
 • Teatre Català Actual (6 crèdits). Grau de Llengua i Literatura Catalanes (UAB).