Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Desxifra l’organització del genoma de la cèl·lula i la seva transmissió a la descendència com a eina per iniciar-se acadèmica i professionalment en l’embriologia i el diagnòstic genètic

Admissió Màster Oficial - Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits específics d'accés són els següents:
 
 • Estar en possessió del títol de llicenciat, graduat o equivalent en Biologia, Ciències Biomèdiques, Genètica o Biotecnologia, o en els seus equivalents en els plans d'estudis de les diferents universitats. També podran accedir llicenciats o graduats en Microbiologia o Bioquímica. En aquests casos es valorarà la formació específica de l'alumne en l'àmbit de la Biologia de la Reproducció i de la Citogenètica. Quan sigui necessari, la comissió del màster instarà l'alumne a realitzar complements de formació.
 • Acreditar un coneixement bàsic de català (nivell B1) o castellà (nivell B1) (només per a alumnes que no tinguin el català o el castellà com a llengua materna). En cas que l'estudiant no pugui acreditar el coneixement de l'idioma, la comissió del màster realitzarà entrevista i decidirà l'admissió o l'exclusió d'aquest.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertades, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
 
Criteris de selecció Màxima puntuació
Expedient acadèmic: La puntuació es realitzarà d'acord amb el següents criteris:
 • Entre 0 i 1 punt = 30
 • Entre 1 i 1,5 punts = 35
 • Entre 1,5 i 2 punts = 40
 • Entre 2 i 2,5 punts = 45
 • Entre 2,5 i 3 punts = 50 punts
 • Més de 3 punts = 60 punts
60
Currículum vitae: es valoraran especialment els següents mèrits curriculars:
 • Activitats anteriors de caràcter cientìfic o professional
 • Publicacions científiques
 • Participació en projectes de recerca
20
Adequació de l'expedient acadèmic i del curriculum del candidat als objectius formatius i del contingut del màster 10
Carta de motivació 10

Complements de formació

Aquells alumnes procedents dels graus de Microbiologia o Bioquímica, depenent dels seus estudis previs, poden necessitar cursar i superar alguns complements de formació.
 
La Comissió del Màster analitzarà els estudis previs i establirà la necessitat o no de cursar complements formatius.
 
Els complements de formació del màster consten d'un màxim de 21 crèdits ECTS repartits entre les següents assignatures pertanyents al Grau de Ciències Biomèdiques de la Facultat de Biociències de la UAB:
 
 • Citogenètica, de 6 crèdits ECTS
 • Tecnologia de la Reproducció, de 6 crèdits ECTS
 • Genètica Humana, de 6 crèdits ECTS
 • Genètica i Reproducció, de 3 crèdits ECTS