Màster Universitari en Estudis Globals d'Àsia Oriental

Un màster pioner en la formació de professionals experts en les interaccions econòmiques, polítiques, culturals i ambientals amb l'Àsia oriental (Xina, Japó, Corea) a l'era de la globalització

Admissió Màster Oficial - Estudis Globals d'Àsia Oriental

Documentació per a l'admissió

Avís important: Modalitat presencial (si no hi ha pandèmia), virtual síncrona (si hi ha pandèmia)

Documentació obligatòria per a l'admissió

  1. Còpia del document nacional d'identitat o passaport en el cas d'alumnes estrangers.
  2. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  3. Títol que et dóna accés als estudis de Màster (si no el té ja ho farà arribar posteriorment).
  4. Espanyol nadiu, certificat C1 o nivell igual al C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d'Europa (en cas d'estudiants estrangers).
  5. Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.
  6. Currículum vitae.
  7. Document acreditatiu de gratuïtat o descompte (si escau).

Legalització de documents