Màster oficial en Mitjans, Comunicació i Cultura

Anàlisi i comprensió de la interacció entre comunicació, societat i cultura en un món de canvis constants

Admissió Màster Oficial - Mitjans, Comunicació i Cultura

Documentació per a l'admissió

1. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global (OBLIGATORI).
2. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior (si no el tens, ens l'hauràs de fer arribar amb posterioritat).
3. Currículum (OBLIGATORI)
4. Carta de motivació (OBLIGATORI)  

5. En el cas d'estudiants estrangers procedents de països que no tenen com a llengua oficial l'espanyol ni altres llengües romàniques, se sol·licita que acreditin el coneixement de la llengua espanyola mitjançant la presentació de la certificació DELE o SIELE (nivell C1) o del nivell C d'espanyol del Servei de Llengües de la UAB. També s'admetrà l'acreditació del nivell C de català (OBLIGATORI PER AQUESTS ESTUDIANTS)