El Comitè de Bioseguretat

Presentació

Comitè de Bioseguretat


La bioseguretat, en el sentit més ampli, es pot definir com el conjunt de mesures (organització, pràctiques de treball, disseny d’instal·lacions, equips de seguretat, etc.) dirigides a prevenir i protegir la salut (humana, animal, vegetal) i/o el medi ambient davant de tots aquells agents biològics potencialment perillosos.

Darrere d’aquest concepte hi ha un conjunt ampli i diversificat de normatives dirigides a la protecció dels éssers vius i del medi ambient que regulen aspectes com ara: l’exportació i la importació, l’alliberament al medi ambient, la utilització confinada, la producció, el transport, la comercialització, l’emmagatzemament i la destrucció o eliminació d’agents biològics, modificats genèticament o no. L’objectiu principal és garantir una prevenció i una protecció efectives en l’àmbit de la salut humana, la producció agropecuària, la diversitat biològica i el medi ambient.

Com a resposta a la necessitat de regular i millorar la gestió del risc biològic a la UAB el Consell de Govern, en la seva sessió de 31 d’octubre de 2003, va aprovar la creació, la composició i el funcionament del Comitè de Bioseguretat de la UAB (CBS-UAB) i el seu reglament.

El CBS-UAB agrupa un conjunt de persones expertes que treballen per optimitzar el programa de bioseguretat institucional i assegurar que tota investigació o pràctica docent amb agents biològics sigui conforme amb les bones pràctiques de laboratori i la normativa legal en matèria de bioseguretat. Som conscients que l'autocomplaença és el pitjor enemic de la bioseguretat/bioprotecció perquè aquesta es nodreix d'una cultura organitzativa laxa.

Biosafety programme management (WHO 2020)