Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Síndic de l'ICTA-UAB

La figura del Síndic de l'ICTA-UAB

La síndica o síndic de l'ICTA-UAB té la funció de rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de l'ICTA-UAB, de garantir el compliment de tot allò que disposen els Estatuts de l'institut, i de realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que li hagin estat sotmesos.

La síndica o síndic de l'ICTA-UAB exerceix les seves funcions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d'acord amb el seu propi criteri, en el marc d'allò que s'estableix en els Estatuts de l'ICTA-UAB.

El representant d’aquest càrrec ha de ser una persona de reconegut prestigi, i per tal que no hi hagi conflicte d’interessos, no pot tenir cap activitat de recerca o formació de postgrau en actiu adscrita a l’ICTA-UAB.

La síndica o síndic de greuges és elegit pel Consell de l'ICTA-UAB per majoria absoluta dels seus membres, i nomenat per la rectora o rector. El seu tindrà una duració de quatre anys i serà renovable per a un únic segon mandat.

Sobre el Síndic

   josep enric llebot
   

El Dr. Josep Enric Llebot és catedràtic de física de la matèria condensada i ha treballat principalment en sectors relacionats amb la termodinàmica, la física ambiental i el canvi climàtic, tema sobre el què ha coordinat dos estudis en l'àmbit català. Va ser degà de la Facultat de Ciències i vicerector de Política Econòmica i d'Organització de la UAB, així com secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans i ha estat guardonat també amb el premi de la Fundació Enciclopèdia Catalana a la Investigació Científica i amb el Premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans. Va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat 2016.


Adreça de contactesindic.icta@uab.cat

Funcions

 1. Proposar al Consell, per a la seva aprovació, el seu reglament de funcionament.
 2. Rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de l'institut i valorar-les per tal d'admetre-les o no a tràmit.
 3. Sol·licitar informació a les diverses instàncies universitàries o membres de la comunitat per al compliment de les seves funcions.
 4. Sol·licitar la compareixença dels responsables de qualsevol òrgan universitari o membre de la comunitat sempre que sigui indispensable per al compliment de les seves funcions.
 5. Assistir a les sessions dels òrgans col·legiats de l'ICTA-UAB que tractin d'alguna matèria relacionada amb les actuacions que estigui duent a terme.
 6. Fer les propostes que consideri adequades per a la solució dels casos que li siguin sotmesos al seu coneixement.
 7. Realitzar, a petició de les parts interessades, funcions d'arbitratge.
 8. Presentar anualment al Consell una memòria de les seves activitats en què es recullin recomanacions i suggeriments per a la millora dels serveis.

Els òrgans universitaris estan obligats a proporcionar les dades i la informació sol·licitades per la síndica o síndic de greuges, així com a respondre motivadament les diverses propostes o consideracions que pugui fer en l'exercici de les seves funcions.

Presentar queixes

La síndica o síndic de l'ICTA-UAB actua a instància de part.

Qui pot presentar una queixa?

 • Qualsevol persona membre de la comunitat ICTA-UAB, tant individual com col·lectiva.
 • Qualsevol persona aliena a l'ICTA-UAB que hagi vist vulnerats els seus drets en qualsevol dels diferents serveis de l'ICTA-UAB oberts a la ciutadania.

Com?

 • Les queixes han de ser formulades per escrit mitjançant el formulari electrònic de la Sindicatura (Formulari per posar una queixa a la Síndica o Síndic de Greuges) on la persona interessada hi farà constar: nom, cognoms, domicili, telèfon i situació personal a la Universitat Autònoma de Barcelona i la fonamentació raonada de la queixa.
 • Contact: sindic.icta@uab.cat
 • La síndica o síndic de greuges no podrà admetre queixes anònimes.

Tancament de l'expedient

La síndica o síndic de greuges informarà dels resultats de les seves gestions a la persona interessada i, en el marc de la legislació vigent, i amb caràcter no vinculant, proposarà a l'autoritat o a l'òrgan acadèmic afectat, quan escaigui, recomanacions i/o fórmules de conciliació que possibilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes.

Confidencialitat

Les dades personals i la resta d'informació, oral o escrita, que la Sindicatura de Greuges rebi de les persones que sol·licitin la seva intervenció, com també les obtingudes al llarg de les investigacions i, en general, tota la tramitació de cada cas, són de caràcter estrictament confidencial.