Una dieta hipocalòrica atenua canvis cerebrals relacionats amb la pèrdua de memòria associada a l'edat

Neurones de l'hipocamp

Un estudi coordinat des de l’Institut de Neurociències de la UAB (INc-UAB) estudia en rates velles els efectes que té una dieta de restricció calòrica sobre l’hipocamp, una estructura cerebral crítica en processos d’aprenentatge i memòria. Els resultats corroboren que hi ha una millora cognitiva derivada de la dieta i conclouen que va lligada a una reducció dels nivells d’inflamació i pèrdua neuronal a l’hipocamp.

04/05/2023

Els avenços en el sector cientificotecnològic i sanitari han fet que l’esperança de vida a la nostra societat hagi augmentat i, com a conseqüència, es detecta més incidència de malalties neurodegeneratives associades a l’edat. Aquesta millora en l’esperança de vida requereix investigar estratègies que puguin endarrerir l’envelliment cerebral.

En aquest sentit, s’ha descrit que algunes de les alteracions cerebrals observades durant l’envelliment, que poden incloure un augment de l’estrès oxidatiu i la neuroinflamació, alteracions en l’expressió gènica, una reducció de la neurogènesi i una desregulació dels mecanismes involucrats en la plasticitat sinàptica, estan relacionades amb la disfunció cognitiva que es manifesta de manera natural quan envellim. Aquests processos, que depenen de factors tant genètics com ambientals, són especialment importants a l’hipocamp.

S’ha demostrat que les dietes de restricció calòrica allarguen l’esperança de vida i milloren l’estat cognitiu, tant en humans com en models animals, però encara es desconeixen molts dels processos cel·lulars associats a aquests beneficis. En aquest estudi, coordinat per la professora Gemma Guillazo, de l’INc-UAB i del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut, i el professor Carlos Barcia, de l’INc-UAB i del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, comproven la capacitat de memòria i aprenentatge en rates amb dietes de restricció calòrica en comparació amb rates que disposen d’aliment de manera constant, i n’analitzen els efectes en l’hipocamp.

Els resultats demostren que el grup que ha seguit una dieta hipocalòrica presenta més bons resultats en el test de reconeixement espacial d’objectes, una prova de memòria que permet avaluar, entre d’altres, el funcionament de l’hipocamp. A més, les dades obtingudes suggereixen que aquesta millora va lligada a una reducció tant de la pèrdua neuronal associada a l’edat com de l’activitat inflamatòria en aquesta estructura.

«Aquest article evidencia els efectes de la dieta hipocalòrica en la preservació de les funcions de l’hipocamp i en la reducció de la neuroinflamació associada a l’envelliment, i dona suport a les intervencions a aquest nivell per millorar la qualitat de vida de les persones grans», explica la doctora Guillazo.

L’estudi posa de manifest el potencial dels canvis en els hàbits, com ara les modificacions de la dieta, per promoure un envelliment saludable del cervell i prevenir els dèficits cognitius relacionats amb l’edat.

Referència:

Portero-Tresserra, M.; Galofré-López, N.; Pallares, E.; Gimenez-Montes, C.; Barcia, C.; Granero, R.; Rojic-Becker, D.; Vale-Martínez, A.; Martí-Nicolovius, M.; Guillazo-Blanch, G. Effects of Caloric Restriction on Spatial Object Recognition Memory, Hippocampal Neuron Loss and Neuroinflammation in Aged Rats, Nutrients, 24 de març de 2023, 15(7):1572. DOI: 10.3390/nu15071572.