Acord per facilitar la conciliació del personal d'administració i serveis

Calendari 2021

La UAB ha signat un acord que permet que el personal d'administració i serveis pugui acollir-se a la modalitat de jornada continuada per tal de facilitar la conciliació de la vida personal i laboral.

07/07/2021

A partir de l'1 de setembre, el personal d'administració i serveis podrà acollir-se al nou horari, que permetrà fer la jornada laboral continuada i gaudir d'una flexibilitat que revertirà positivament en la conciliació de la vida personal i laboral del personal d'administració i serveis. Les persones treballadores podran fer ús de la flexibilitat sempre que les necessitats del servei ho permetin.

L'acord signat permetrà simplificar i homogeneïtzar els horaris existents i mantenir el mateix nivell de prestació d’amplitud horària de serveis vigent fins ara. La Gerència habilitarà l'eina de gestió horària per tal que la distribució de la jornada es gestioni automàticament, tant si es fa pausa per dinar com si es treballa en jornada continuada, tal com està actualment configurada la jornada dels divendres.

Una comissió de seguiment durà a terme una avaluació de la idoneïtat de l'aplicació de l'acord. En cas que l'avaluació sigui positiva, l'acord serà definitiu a partir de l'1 de juny de 2022, prèvia ratificació per les parts signants.
 
Més informació