Control del risc biològic

Introducció

Model formatge suís

El concepte de risc implica la probabilitat que es produeixi un dany, una lesió o una malaltia. Si parlem d’avaluar el risc biològic parlem bàsicament de prevenir infeccions o alliberaments al medi ambient. Quan es tracta d’activitats que impliquen treballar amb material infecciós o potencialment infecciós o OGM, l’avaluació del risc representa un exercici crític i productiu, que ens permet identificar els riscos i assignar els nivells de bioseguretat (instal·lacions, equips i pràctiques) que redueixen a un nivell acceptable el risc d’exposició o alliberament al medi.