Servicio de Informática Distribuida

El SID se encarga de dar apoyo técnico necesario para el uso de los recursos informáticos, audiovisuales y multimedia del centro. También gestiona y procura el mantenimento de la infraestructura tecnológica de la Facultad.

El SID de la Facultad de Psicología dispone de cinco aulas de informática, de las cuales cuatro son de uso docente y una de uso libre. Así mismo, las aulas de docencia se pueden usar también una vez cubiertas las necesidades docentes. El SID también gestiona la sala de videoconferencias de la Facultad y las aulas docentes equipadas con ordenador y proyector.
 


De Septiembre a Julio: De Lunes a Viernes, de 8.30 a 21.00 h. Navidad, Semana santa y Agosto: Cerrado.
Pedro Galán de Miguel
Edificio B
93 581 22 89
sid.psicologia@uab.cat
 

Horario
El horario de las Aulas Informatizadas será fijado por la Faculat de acuerdo con sus necesidades y recursos disponibles. Se indicará en un lugar visible a la entrada de cada Aula o Sala de Usuarios. Las posibles ampliaciones o reducciones de este horario serán indicadas puntualmente del mismo modo.

Prioridades de uso
Cada aula tendrá asignada una ocupación y las prioridades de uso serán:
1. Formación y capacitación de los alumnos de las titulaciones de la Facultad. Prioridad de primero y segundo ciclo ante tercer ciclo. Incluye tanto la formación con presencia de un profesor como el uso del aula para practicar libremente.
2. Formación y capacitación de los alumnos de otras facultades con presencia de un profesor.
3. Apoyo a la investigación de los Departamentos.
4. Otros posibles usos universitarios.
5. Otros usos autorizados.

Pla de ocupación de los Equipamientos
El responsable técnico del SID, siguiendo las indicaciones del Coordinador y de acuerdo con I'Administrador de Centro, gestionará el plan de ocupación de los equipamientos. El plan de ocupación será siempre público y consultable por los usuarios e indicará en cada momento qué equipamientos quedan libres (pendientes de reserva) y en qué horarios.

Acceso a las instalaciones
Cualquier usuario tendrá que identificarse obligatoriamente cuando le sea requerido por el personal autorizado de la UAB. Para acceder al uso de determinados servicios el usuario tendrá que emplear los mecanismos de acceso que Ie hayan sido asignados al proceder a su alta en el sistema (NIU, código de usuario, contraseñas, etc.). Estos mecanismos de acceso son personales e intransferibles.

Acceso a la red informática de la UAB
El derecho de acceso a la red informática de la UAB se controlará mediante cuentas de uso personal e intransferible y los diferentes recursos de la red que cada usuario pueda acceder será regulado por las decisiones que, en función de los recursos disponibles y las políticas de Seguridad de la Red, dicten en común acuerdo el Director del Servicio de Informática y el coordinador del SID.

Normas de conducta
En las Aulas Informatizadas no se permite comer, ni beber, ni generar ninguna molestia a la capacidad de concentración del resto de usuarios. Los usuarios no podrán instalar ningún sistema ni programa en los equipos de la UAB ni cambiar la configuración. Las necesidades de este tipo se tendrán que vehicular al responsable técnico del SID, el cual actuará de acuerdo con la dirección del Servicio de informática y el coordinador del SID. En ningún caso se podrá sacar del aula o sala ningun equipo, ni físico ni lógico, sin la autorización escrita del coordinador del SID.

Normas de seguridad
No está permitido hacer instalaciones de cualquier herramienta o programa informático no autorizado por el SID en ningún ordenador, así como la eliminación de los progarmas instalados para el buen funcionamiento de estos.
El usuario tiene que conocer las normativas y reglamentos propios de la UAB y legislación aplicable al ámbito tecnológico.


Más información aquí.

Docència informatitzada

Les aules informatitzades i les aules de docència faciliten les necessitats docents de caràcter informàtic dels diferents departaments de la facultat.
Cada aula informatitzada està dotada d'un ordinador específic pel professor connectat a un canó de projecció. Les aules docents de la facultat també tenen aquesta configuració.
Les aules d'informàtica, a més, consten d'una pissarra digital connectada també a l'ordinador del professor.
Tots els ordinadors de les aules tenen instal·lats el programari i les eines demanades pel professorat necessàries per al desenvolupament de la seva docència. Per poder fer servir els ordinadors cal validar-se amb el NIU i la paraula de pas.
Al començament de cada curs acadèmic se sol·licita al professorat que confirmi la necessitat del programari específic instal·lat així com si requereixen nous. Durant el curs també disposen d'un formulari per demanar la instal·lació de nous aplicatius.
Al costat de la porta d'entrada de cada aula d'informàtica està penjat l'horari de la docència que es realitzarà a cada sala durant la setmana. Les estones que les aules de docència resten lliures poden ser utilitzades pels alumnes a més de l'aula 507 que sempre és d'ús lliure.


Internet

Tots els ordinadors de les aules d'informàtiques estan connectats a internet per fibra òptica, per tant l'accés a internet de les aules és d'alta velocitat.
El fet que els ordinadors tinguin sortida a internet els fan més vulnerables a l'atac de virus i altres perills informàtics però també facilita que des de dins de la universitat es puguin fomentar un ús fraudulent, per tant, està prohibida la instal·lació d'aplicatius que puguin vulnerar qualsevol tipus de drets d'autor així com la instal·lació de servidors o quelcom similar.
Per evitar aquestes i d'altres pràctiques incorrectes, així com les possibles infeccions per virus, els ordinadors estan protegits amb programari específic que facilita que, encara que es vulguin realitzar instal·lacions o configuracions no permeses, totes les modificacions seran eliminades en reiniciar l'ordinador. Als ordinadors també està instal·lat i actualitzat l'antivirus que facilita la Universitat.
A més de l'accés a la xarxa per cable es poden connectar a la xarxa Wifi de la Universitat Autònoma els dispositius que disposin d'aquesta tecnologia. La Universitat facilita l'accés a dos tipus de xarxa Wifi: UAB i Eduroam. Si us trobeu a una zona amb cobertura per accedir a la xarxa UAB, haureu d'anar a un portal de validació on haureu d'introduir el vostre NIU i paraula de pas si voleu tenir accés a internet i la intranet UAB o accedir com a convidat per accedir a internet i a servidors que no siguin de la Universitat.
La xarxa Eduroam és una iniciativa mundial que permet l'accés a internet a la comunitat universitària no tan sols al mateix campus de la universitat a la qual pertanyen sinó a qualsevol altre que formi part de la iniciativa. Per poder accedir a internet amb la xarxa Wifi Eduroam cal tenir configurat el vostre dispositiu. Aquest vídeo explicatiu serà d'utilitat.


Accés i emmagatzemament de dades

El SID s'encarrega que tots els usuaris propis de la facultat puguin accedir tant als ordinadors de les aules informatitzades com als de les aules docents.
També es realitza la gestió i el manteniment dels servidors de les aules que fan possible tant l'accés com la configuració del programari que es fan servir als ordinadors, així com l'emmagatzemament de les dades requerides per la docència com les dades personals dels comptes dels usuaris.
Tots els membres de la comunitat universitària tenen un identificador únic que els identifica a l'àmbit universitari i que es diu NIU. Aquest codi es facilita als alumnes en formalitzar la matrícula i al PDI i al PAS al moment de la seva contractació. Les paraules de pas es poden gestionar des dels serveis d'intranet facilitats per la Universitat o directament amb aquesta adreça.
Aquest NIU s'utilitza per accedir a tots els serveis digital del campus, a més, en l'àmbit de la mateixa facultat, es facilita un compte personal al servidor del SID el qual es farà servir per poder accedir als ordinadors de les aules informatitzades. Aquest compte té associat un espai de dades personal al servidor del SID. Aquesta unitat personal és la unitat M:  i només és accessible directament des dels ordinadors de les aules d'informàtica una vegada iniciada la sessió amb el NIU.
Així doncs, per fer servir els ordinadors del SID cal validar-se amb el NIU i la paraula de pas. Tots els ordinadors tenen la sessió protegida de manera que les modificacions només són efectives mentre la sessió estigui activa, una vegada reiniciat l'ordinador tota la informació emmagatzemada i els canvis es perden. Si fos necessari mantenir dades de manera local als ordinadors es pot fer servir la unitat D: que no està protegida, però és accessible per qualsevol usuari que faci servir l'ordinador, per aquest motiu es recomana tancar sessió o apagar l'ordinador en marxar.


Impressió

Als ordinadors de les aules d'informàtica estan configurades les impressores d'autoservei que el servei de reprografia té instal·lades a la facultat. El format d'aquestes impressions és en blanc i negre i mida Din A4. El pagament de les impressions a les impressores d'autoservei es realitza amb la targeta d'estudiant. Prèviament cal carregar saldo al servei de reprografia.
Si es requereixen altres formats o impressions en color cal enviar el document a imprimir directament al servei de reprografia a l'adreça impressio@uab.cat. El servei de reprografia de la facultat es troba a la porta B7/012 al costat esquerre de l'edifici a l'alçada del vestíbul principal.
Més informació sobre el servei de reprografia aquí.


Suport

Al SID treballen un total de 10 tècnics especialitzats en diferents branques de la informàtica amb diferents horaris de manera que sempre és possible atendre qualsevol consulta informàtica mentre el servei estigui obert. S'atenen consultes i dubtes presencials,  telefòniques i via mail amb l'adreça de correu electrònic del SID: sid.psicologia@uab.cat. El maquinari sobre el qual es realitzen actuacions són els que compleixin l'estàndard d'equip recomanat de la Universitat.

Aulas Informática

P31 : 25 ordenadores, 1 ordenador para el professsor y un proyector. Aula para uso no docente.
         HP Compaq 8200 (I5-2400 @3,1Ghz, 4GB RAM, 500GB HDD)
P32 : 25 ordenadores, 1 ordenador para el professsor y un proyector. Aula para uso docente.
         Lenovo ThinkCenter M800 (I5-6500 @3,2GHz, 16GB RAM, 1TR HDD)
P33 : 25 ordenadores, 1 ordenador para el professsor y un proyector. Aula para uso docente.
         Lenovo ThinkCenter M800 (I5-6500 @3,2GHz, 16GB RAM, 1TR HDD)
P34 : 25 ordenadores, 1 ordenador para el professsor y un proyector. Aula para uso docente.
         HP Compaq 8300 (I5-3470 @3,2GHz, 4GB RAM, 500GB HDD)
P35 : 25 ordenadores, 1 ordenador para el professsor y un proyector. Aula para uso docente.
         HP Prodesk 600 G4 MT (I7-8700 @3,2GHz, 16GB RAM, 500GB HDD)Aulas Docentes

23 aulas docentes con un ordenador y un proyector cada una de ellas. HP Prodesk 600 G2 MT (Intel I7, 16GB RAM, 1TB HDD)
 

Sesiones de acojida

Durante el inicio del curso académico se realizaran sesiones informativas sobre el funcionamiento de la aulas. Estas sesiones se anunciaran convenientemente en la misma aula, asi como en la pagina web de la Facultad.
Se puede acceder al contenido de la sesión en este enlace.
 

Aulas informatizadas
Para poder garantizar el apoyo a la docencia de las aulas informatizadas correctamente, es posible la reserva de estas, a excepción del aula P31 que es de uso libre. La reserva de las aulas y del resto de espacios de la facultad la realiza el SLIPI.
Cada semana se facilita junto a la puerta de cada aula de informática el horario correspondiente a las asignaturas que realizarán las clases en ese espacio. Durante las franjas de tiempo que las aulas no estén ocupadas con docencia es posible usarlas como aulas de uso libre.