Junta Permanente

Albert Branchadell Gallo (degà, membre nat)

Anna Matamala Ripoll (vicedegana, membre nat)

Pilar Sánchez Gijón (secretària acadèmica, membre nat)

Àngels Catena Rodulfo
Lourdes Aguilar Cuevas
Sara Rovira Esteva

(representants del personal acadèmic amb vinculació permanent)

Alba Serra Vilella (representant del personal acadèmic sense vinculació permanent)

Laura Salguero Luque
Marc Miranda Neiva
Christine Romeu Chan

(representants de l’alumnat)
 

Núria Gallego González (representant del personal d’administració i serveis)