La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[16/04/2020] Consell de Govern

Punt 1. Aprovació de la proposta d’Instrucció per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 en el marc de la situació de crisi ocasionada per Covid-19 dels estudis de grau i de màster universitari  [+]

Punt 2. Aprovació de la proposta d’Instrucció per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 en el marc de la situació de crisi ocasionada per Covid-19 dels estudis propis de postgrau  [+]

Punt 3. Suspensió de la convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la UAB. [+]

 

Punt 1. Aprovació de la proposta d’Instrucció per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 en el marc de la situació de crisi ocasionada per Covid-19 dels estudis de grau i de màster universitari


Acord  45/2020, de 16 d’abril, del Consell de Govern


Tal com va comunicar la rectora a la comunitat universitària el passat 1 d’abril de 2020, davant l’elevada possibilitat que la situació de confinament de la població s’allargui més enllà de les vacances de Setmana Santa i que la represa de l’activitat s’hagi de fer de manera progressiva, l’Equip de Govern, juntament amb les direccions dels centres docents, van acordar adoptar algunes mesures respecte a la finalització del curs per donar garanties a l’alumnat, al professorat i al personal d’administració i serveis que d’una manera directa o indirecta dona suport a l’activitat acadèmica.

Així mateix va informar que:

1. L’Equip de Govern de la UAB, juntament amb les direccions de centre, donen per finalitzada la docència presencial del segon semestre del curs 2019-2020 i acorden que tota l’activitat docent pendent continuarà en format virtual.

2. L’Equip de Govern està redactant un document marc d’instruccions generals que cada centre haurà d’adaptar a les seves característiques. Aquest document, que inclou indicacions generals sobre calendari acadèmic, docència, avaluació, guies docents, treballs de final d’estudis i pràctiques, s’aprovarà en una propera sessió extraordinària de Consell de Govern.

3. Si bé es treballa amb la possibilitat de mantenir un període per a l’avaluació presencial de les assignatures del segon semestre entre mitjan de juny i mitjan de juliol, tanmateix, el professorat, d’acord amb la direcció del centre, haurà d’elaborar un pla d’avaluació virtual davant d’una eventual evolució de la crisi sanitària que faci impossible l’activitat presencial en aquelles dates. Els serveis de TIC de la Universitat, com han fet amb molta eficiència fins ara, donaran suport a aquesta tasca.

4. L’Equip de Govern és molt conscient que hi ha persones que per diversos motius poden tenir problemes per seguir els estudis en la modalitat virtual. En aquest sentit,  està cercant mecanismes per garantir la continuïtat de tot l’alumnat que es troba en aquestes circumstàncies i, per això, demana que ho notifiqui a la coordinació d’estudis o al deganat responsable de la seva titulació.

D’acord amb el punt 2 abans esmentat es presenta al Consell de Govern una proposta d’Instrucció, per a la seva discussió i aprovació, si escau.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern el Consell de Govern  ha adoptat els següent

ACORDS

PRIMER. Aprovar la Instrucció 6/2020 per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 en el marc de la situació de crisi ocasionada per Covid-19 de conformitat amb l’annex adjunt. (DOC)

SEGON. Comunicar el present acord a la comunitat universitària.


Punt 2. Aprovació de la proposta d’Instrucció per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 en el marc de la situació de crisi ocasionada per Covid-19 dels estudis propis de postgrau


Acord  46/2020, de 16 d’abril, del Consell de Govern

Tal com va comunicar la rectora a la comunitat universitària el passat 1 d’abril de 2020, davant l’elevada possibilitat que la situació de confinament de la població s’allargui més enllà de les vacances de Setmana Santa i que la represa de l’activitat s’hagi de fer de manera progressiva, l’Equip de Govern, juntament amb les direccions dels centres docents, van acordar adoptar algunes mesures respecte a la finalització del curs per donar garanties a l’alumnat, al professorat i al personal d’administració i serveis que d’una manera directa o indirecta dona suport a l’activitat acadèmica.

Així mateix va informar que:

1. L’Equip de Govern de la UAB, juntament amb les direccions de centre, donen per finalitzada la docència presencial del segon semestre del curs 2019-2020 i acorden que tota l’activitat docent pendent continuarà en format virtual.

2. L’Equip de Govern està redactant un document marc d’instruccions generals que cada centre haurà d’adaptar a les seves característiques. Aquest document, que inclou indicacions generals sobre calendari acadèmic, docència, avaluació, guies docents, treballs de final d’estudis i pràctiques, s’aprovarà en una propera sessió extraordinària de Consell de Govern.

3. Si bé es treballa amb la possibilitat de mantenir un període per a l’avaluació presencial de les assignatures del segon semestre entre mitjan de juny i mitjan de juliol, tanmateix, el professorat, d’acord amb la direcció del centre, haurà d’elaborar un pla d’avaluació virtual davant d’una eventual evolució de la crisi sanitària que faci impossible l’activitat presencial en aquelles dates. Els serveis de TIC de la Universitat, com han fet amb molta eficiència fins ara, donaran suport a aquesta tasca.

4. L’Equip de Govern és molt conscient que hi ha persones que per diversos motius poden tenir problemes per seguir els estudis en la modalitat virtual. En aquest sentit,  està cercant mecanismes per garantir la continuïtat de tot l’alumnat que es troba en aquestes circumstàncies i, per això, demana que ho notifiqui a la coordinació d’estudis o al deganat responsable de la seva titulació.

D’acord amb el punt 2 abans esmentat, ateses les particularitats organitzatives de l’Escola ce Postgrau, així com del desenvolupament dels ensenyaments propis de postgrau, es presenta al Consell de Govern una proposta d’Instrucció , per a la seva discussió i aprovació, si escau.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern el Consell de Govern  ha adoptat els  següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar la Instrucció 7/2020 per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 dels estudis propis de postgrau de conformitat amb l’annex adjunt. (DOC)

SEGON. Comunicar el present acord a la comunitat universitària.

 

Punt 3. Suspensió de la convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la UAB.


Acord  47/2020, de 16 d’abril, del Consell de Govern

Per acord del Consell de Govern d’11 de març de 2020 es va aprovar la convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la UAB 2020 d’acord amb el calendari electoral elaborat per la Junta Electoral General en la seva reunió de data 26 de febrer de 2020.

La disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, preveu a la Disposició addicional tercera que “Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa.”

La Instrucció núm. 3/2020 de Gerència respecte a l’organització dels serveis davant l'emergència sanitària decretada a causa del Covid-19, en el seu apartat cinquè, sobre la suspensió dels terminis en els procediments, disposa que, de conformitat amb el que prescriu la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, se suspenen els termes i s’interrompen els terminis de tots els procediments administratius, fins a la data en què s’aixequi l’estat d’alarma.

Atès que, de conformitat amb el calendari electoral abans esmentat, el procés d’eleccions a rector o rectora de la UAB s’inicia amb la publicació del cens electoral previst per al dia 17 d’abril de 2020, data en la qual encara estarà vigent l’estat d’alarma, es proposa al Consell de Govern que, pel que fa a la convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la UAB, assumeixi la suspensió de terminis dictada amb caràcter general amb el benentès que quan s’aixequi l’estat d’alarma es convocarà una sessió extraordinària del Consell de Govern per tal de reprendre’l, prèvia proposta de nou calendari electoral per part de la Junta Electoral General.

Atès que s’ha donat coneixement d’aquesta proposta d’acord als membres de la Junta Electoral General.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha adoptat els següents

ACORDS

PRIMER. Constatar i donar compte de la suspensió de la convocatòria d’eleccions de rector o rectora de la UAB amb el benentès que quan s’aixequi l’estat d’alarma es convocarà una sessió extraordinària del Consell de Govern per tal de reprendre’l, prèvia proposta de nou calendari electoral per part de la Junta Electoral General.
 
SEGON. Encarregar al secretari general que quan s’aixequi l’estat d’alarma iniciï els tràmits per donar compliment a l’acord anterior.

TERCER. Publicar el present acord en la pàgina web i la seu electrònica de la Universitat per a coneixement de la comunitat universitària.

 

 

 

 

 

Documents relacionats