Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[21/07/2020] Consell de Govern


Punt 1. Aprovació del Pla de contingència i protocol d'organització de la UAB [+]

Punt 2. Afers Econòmico-pressupostaris:

2.1. Aprovació de l'informe sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB, corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre de 2019 [+]

2.2. Aprovació de la normativa d'adjudicació d’espais de les Cases Sert [+]

2.3. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública del personal d’administració i serveis de la UAB per al 2020 [+]

Punt 3. Afers de personal acadèmic i de personal investigador:

3.1. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública del personal docent i investigador de la UAB per al 2020 [+]

Punt 4. Afers acadèmics:

4.1. Modificació de la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021 [+]

4.2. Ampliació de la data límit de dipòsit de tesis corresponent al curs acadèmic 2019-2020 [+]

Punt 5. Estructures bàsiques i serveis de la UAB:

5.1. Creació del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO) [+]
5.2. Ratificació de la modificació dels estatuts del Centre de Visió per Computació [+]

Punt 6. Cessions d'espais i d'altres béns de titularitat de la UAB:
6.1. Autorització d'ús d'espais a favor de la Fundació Valldor [+]
6.2. Llicència de patent Klotho [+]
6.3. Acord de modificació de la cessió d'ús d'espais a la Fundació MOVE [+]


Punt 1.Aprovació del Pla de contingència i protocol d'organització de la UAB

Acord  52/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern

Vist el DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya.

Vista la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, i que determina que les mesures previstes en aquesta Resolució han de ser completades amb un pla sectorial d'activitats en l’àmbit d’universitats que s'ha d'elaborar i aprovar d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 25 d'abril de 2020.

Vist el Pla Sectorial d’Universitats, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT en data 29 de juny de 2020, que estableix que cada universitat elaborarà i aprovarà el seu pla de contingència específic el qual haurà de respectar, entre d’altres, les mesures establertes en el pla sectorial, identificant una persona interlocutora de l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual, l’organigrama de responsabilitats per a cada una de les unitats acadèmiques, serveis o altres, responent a la casuística organitzativa de cadascuna de les entitats.

Atesa la necessitat d’aprovar un pla de contingència i protocol d’organització a la UAB per tal d’establir els criteris que, d’acord amb aquest context, permetin oferir la màxima prestació del servei garantint la protecció i seguretat dels treballadors, habilitant l’activitat plena en l’àmbit de la investigació i transferència; als laboratoris; a totes les tasques administratives i de recolzament que li són pròpies; a les biblioteques i a tots els Serveis, i flexibilitzant i desenvolupant a distància algunes activitats acadèmiques presencials, de formació contínua, o aquelles que adreçades a professionals.

Vist l'article 3  del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar el Pla de contingència i protocol d'organització de la UAB, en el termes que s’annexen.(DOC)

SEGON. Habilitar la Gerència perquè prengui les mesures necessàries o dicti les instruccions oportunes per garantir l’aplicació d’aquest pla, així com d’altres mesures que les autoritats competents acordin derivades de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.

TERCER. Encarregar a la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords.

QUART. Comunicar els presents acords a la comunitat universitària


Punt 2.1. Afers Econòmico-pressupostaris: Aprovació de l'informe sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB, corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre de 2019

Acord  53/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern

Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus d’informar sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2019.

Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que estableix que l'elaboració de la memòria econòmica, el balanç de situació i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.

Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que  correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals.

Vist el que disposen els articles 161 i següents de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, pel que fa al pressupost de les universitats.

Vist el que disposen els articles 13 i  28 apartat 2, lletra e) del Reglament del Consell Social pel que fa a les competències per aprovar la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB.

Atès que la Comissió d’Economia i Organització en sessió celebrada del dia 29 de juny de 2020  va informar favorablement  de la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici anual tancat a 31 de desembre de 2019  i  es va acordar elevar-lo al Consell de Govern i al Consell Social per a la seva aprovació.

Vist l'article 3, lletra l)  del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar la memòria econòmica, el balanç de situació,  el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual  de 31 de desembre de 2019, que s’annexa. (DOC)

SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social  per tal que exerceixin les seves competències.

TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords


Punt 2.2. Afers Econòmico-pressupostaris: Aprovació de la normativa d'adjudicació d’espais de les Cases Sert

Acord  54/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern

Atès que l’any 1985 l’INCASOL va iniciar l’execució d’11 cases grans i 32 cases petites de 3 altures (en endavant, Cases Sert), com a cases isolades per a ús dels membres més representatius de la UAB a uns terrenys de propietat de la pròpia Universitat.
Atès que mitjançant Acta de cessió de 29 de març de 1989 i annex de 27 de novembre de 1990 l’INCASOL va cedir la titularitat de les Cases Sert a la UAB.     

Atès que en virtut de l’acord del Consell Social de 28 de gener de 1991, la UAB va encomanar la gestió del conjunt dels habitatges de les Cases Sert a la societat Vila Universitària, S.L., a partir de l’1 de maig de 1992 fins el 28 de gener de 2016.

Atès que Vila Universitària, S.L. és una societat mercantil, constituïda el 8 de gener de 1991, davant el Notari de Barcelona, Sr. Francisco Arriola Garrote, sota el núm. 49 del seu protocol, quedant inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona al full B-7292 i que té per objecte social principal ‘la promoció, construcció i explotació d’allotjament residencials i locals de negoci en terrenys de domini o dret d’ús dels quals pertoqui a la Universitat Autònoma de Barcelona’.  

Atès que per acords del Consell de Govern i del Consell Social de dates 3 i 22 d’octubre de 2019, respectivament, es va aprovar l’atorgament d’una concessió administrativa del conjunt dels habitatges Cases Sert, a favor de Vila Universitària S.L.  

Atès que en data 10 de desembre de 2019 es va formalitzar la concessió demanial, la clàusula cinquena de la qual disposa el següent:

‘a) Gestió de l’ocupació: Vila Universitària assumirà directament la formalització i signatura dels contractes de lloguer i les corresponents extincions contractuals; el cobrament de les rendes, la relació amb els llogaters i tots aquells actes necessaris per a la gestió del conjunt d’habitatges objecte de cessió d’ús.

Vila Universitària haurà de respectar els drets adquirits pels llogaters que en data de formalització de la present concessió tinguin el seu contracte de lloguer en vigor, en el marc de la legislació sobre arrendaments urbans que en cada moment sigui d’aplicació.

En cas de produir-se vacants a les Cases Sert al llarg de la durada de temps de la present concessió per qualsevol causa, els habitatges disponibles s’adjudicaran a membres del personal acadèmic o del personal d’administració i serveis de la UAB i entitats participades per la UAB  en base a una convocatòria que respecti els principis d’igualtat i publicitat, i sota els criteris que aprovi el Consell Social’.

Vista la proposta de normativa d’adjudicació de l’ús de les Cases Sert.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS

PRIMER. Informar favorablement l’aprovació de la normativa d’adjudicació de l’ús de les Cases Sert en els termes del document annex.  (DOC)
 
SEGON. Elevar aquests acords al Consell Social perquè exerceixi les seves funcions.

TERCER. Encarregar a la vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords.

QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.


Punt 2.3. Afers Econòmico-pressupostaris: Aprovació de l’oferta d’ocupació pública del personal d’administració i serveis de la UAB per al 2020

Acord  55/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern

Vist el que disposa l’article 32 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, pel que fa a l’oferta pública d’ocupació  corresponent a l’esmentat exercici.

Vist el que disposa l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic el qual estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel respectiu òrgan de govern de la Administració Pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2020.

Vist l'article 3 del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal d’Administració i Serveis el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis de l’any 2020, segons document que s’annexa. (DOC)

SEGON. Encarregar al vicerector de Personal d’Administració i Serveis l'execució i el seguiment d’aquests acords.

TERCER. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.


Punt 3.1. Afers de personal acadèmic i de personal investigador: Aprovació de l’oferta d’ocupació pública del personal docent i investigador de la UAB per al 2020

Acord  56/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern

L’article 19.ú.3.I) de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018, prorrogats per al 2019 i 2020, estableix un 100% de taxa de reposició. Les universitats estan obligades a destinar, com a mínim, un 15% del total de places que s'ofereixin a la contractació, com a personal laboral fix, al personal investigador que hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3. En el supòsit que no s’utilitzin totes les places previstes en aquesta reserva, aquestes es podran oferir a altres investigadors de programes d’excel·lència, nacionals o internacionals i que hagin obtingut el certificat I3. Aquesta taxa de reposició ha estat validada per la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda.

L'apartat 2 de de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel respectiu òrgan de govern de l’administració pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2020.

L'oferta d'ocupació pública de personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 2020, inclou les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’han de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés. Aquesta oferta ha estat autoritzada per la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.

El càlcul de la taxa de reposició d'efectius, comunicada a la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya en funció de nombre d'empleats fixos que durant l'exercici 2019 han deixat de prestar serveis en aquesta Universitat i les altes per reingrés, ascendeix a 78 places, de les quals, 12 es reserven a la contractació, com a personal laboral fix, de personal investigador que hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

Vist l’acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic en data 29 de juny de 2020 pel qual es va informar favorablement la proposta d’oferta pública d’ocupació del Personal Docent i Investigador de l’any 2020.

Vist l’article 3 c) i d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a l’establiment de les línies programàtiques de la Universitat i a les directrius generals sobre organització dels recursos humans.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020, que s’annexa. (DOC)

SEGON. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.


Punt 4.1. Afers acadèmics: Modificació de la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021

Acord  57/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021.

Vist que aquesta instrucció va ser aprovada en la sessió de Consell de Govern de 2 de juliol de 2020.

Atesa la necessitat de preveure que l’estudiantat que hagi fet el pagament previ en concepte d’avançament de matrícula dels estudis de màster i no s’hi pugui matricular per una causa directament atribuïble a la situació de pandèmia causada per la Covid-19 pugui recuperar l’import avançat.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS

PRIMER. Modificar la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021, en els sentit d’afegir un punt 6 a l’apartat B) Matrícula, en els termes que s’annexen:

“6. De manera excepcional per al curs 2020-2021, es podrà retornar l’import del pagament previ en concepte d’avançament de matrícula dels estudis de màster en cas que l’estudiant no s’hi pugui matricular per una causa directament atribuïble a la situació de pandèmia causada per la Covid-19. No es considera causa de retorn el canvi de la modalitat d’ensenyament de presencial a no presencial o viceversa”.

SEGON. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord PRIMER.

TERCER. Comunicar aquests acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les mesures necessàries per a fer-los efectius.


Punt 4.2. Afers acadèmics: Ampliació de la data límit de dipòsit de tesis corresponent al curs acadèmic 2019-2020

Acord  58/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern

Vista la proposta de l’Escola de Doctorat d’ampliar la data límit de dipòsit de tesis doctorals corresponent al curs acadèmic 2019-2020.

Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que estableix, entre d’altres, la suspensió de l’activitat educativa presencial, inclosa la universitària, que, sempre que sigui possible, es continuarà a distancia i en línia.

Atès que, tot i la continuació de l’activitat educativa a distància i en línia, en molts casos, l’alumnat dels estudis universitaris, com els de doctorat, no ha pogut continuar els seus estudis, ja sigui per motius de salut, mobilitat, tècnics, etc., raó per la qual s’han adoptat mesures per part de diferents instàncies per tal de pal·liar possibles perjudicis als interessats.

Atès que entre les mesures esmentades es troba la Instrucció 6/2020 de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de la UAB el 16 d’abril de 2020, per la qual es possibilita que els alumnes del Treball de Fi de Grau (TFG) i Treball de Fi de Màster (TFM) puguin ser avaluats fins el 30 de novembre de 2020 per la via de modificació d’actes.

Atès que, en consonància amb l’anterior, es considera adient ampliar la data límit de dipòsit de tesis doctorals corresponent al curs acadèmic 2019-2020 fins el 30 de novembre de 2020, a l’alumnat de doctorat que es trobi en l’últim curs sense cost addicional.

Vist l'article 13 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les competències de la Comissió de Doctorat.

Atès que la proposta d’ampliació de la data límit de dipòsit de les tesis doctorals de l’Escola de Doctorat va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió de Doctorat de 22 de juny de 2020.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar la Instrucció per a l’ampliació de la data límit de dipòsit de tesis doctorals corresponent al curs acadèmic 2019-2020, en el marc de la situació de crisi ocasionada per la Covid-19 que s’annexa. (DOC)

SEGON. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l’acord primer.

TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.


Punt 5.1. Estructures bàsiques i serveis de la UAB: Creació del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO)

Acord  59/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern

Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO)’, promogut pel doctor Joaquín Gairín Sallán, la qual va ser presentada davant el vicerector de Recerca i de Transferència.

Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació de les persones que en formen part i un pla econòmic que demostra la capacitat d’autofinançament del CER amb fons externs i la proposta de Reglament.

Vist l’informe favorable de la Comissió d’Investigació de data 18 de juny de 2020.

Vist l’article 17.1 de la Normativa de la UAB en Matèria d’Investigació segons el qual la constitució d’un Centre d’Estudis i de Recerca requereix acord del Consell de Govern, prèvia proposta de la Comissió d’Investigació.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar la creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO)’, d’acord amb la memòria en els termes del document annex. (DOC)

SEGON. Aprovar el Reglament del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu en els termes recollits en la memòria.

TERCER. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència el seguiment d’aquests acords.
 
QUART. Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.


Punt 5.2. Estructures bàsiques i serveis de la UAB: Ratificació de la modificació dels estatuts del Centre de Visió per Computació

Acord  60/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern

Atès que el consorci Centre de visió per Computador (CVC) està integrat per l’Administració de la Generalitat i la Universitat Autònoma de Barcelona i té per objecte la recerca, el desenvolupament i el foment de la vis60/2020ió per computador.

Atès que es van adequar els estatuts del CVC a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i, específicament, al règim jurídic dels consorcis que s’hi preveu per mitjà de la disposició addicional vintena que s’afegeix a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. El CVC s’adscriu a la Generalitat de Catalunya, tenint en compte el règim jurídic específic d’aplicació als centres de recerca de Catalunya (centres CERCA) pel que fa al seu règim d’autonomia i al règim específic que afecta el seu personal, en concret, la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i altra normativa d’aplicació específica als centres de recerca.

Atès que els estatuts també s’ajusten a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic, i a altres mesures de reforma administrativa en relació amb el dret de separació del consorci i la seva dissolució i liquidació.

Atès que en sessió de 17 de juliol de 2019 el Consell de Govern del CVC va aprovar la modificació dels articles 7.1 i 13 dels seus estatuts, relatiu a la composició del seu Consell de Govern i al procés de designació del director del centre, respectivament.
 
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social aprovar la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS

PRIMER. Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Centre de Visió per Computador de 17 de juliol de 2019 pel qual es modificà els articles 7.1 i 13 dels seus estatuts en els termes del document annex.(DOC)

SEGON. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències

TERCER. Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords.

QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

CINQUÈ.- Informar dels presents acords al Consorci Centre de Visió per Computador.


Punt 6.1. Cessions d'espais i d'altres béns de titularitat de la UAB: Autorització d'ús d'espais a favor de la Fundació Valldor

Acord  61/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern

Atès que la FUNDACIÓ VALLDOR 7 (antigament VALLDORSALA), és una entitat sense ànim de lucre, d’interès general, que té per finalitat l’organització i la coordinació d’activitats esportives, campionats i tornejos, promoció de l’esport en general, específicament de futbol en les seves distintes modalitats, per a tots els públics i edats, propiciant la integració dels sectors menys afavorits, l’intercanvi oci-cultural i esportiu, cobrint un espai d’integració social dels beneficiaris.

Atès que en l’actualitat la FUNDACIÓ VALLDOR 7 explota, a través de la corresponent concessió demanial per l’ús privatiu dels espais i instal·lacions del SAF (3 camps de futbol 7, 1 pista poliesportiva, poliesportiu cobert, vestidors i despatxos) en horaris de tarda, la qual finalitza el 30 de juliol 2020.

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona té interès en continuar l’explotació de les instal·lacions del SAF en aquell espai horari en el qual no es destina a l’ús de la comunitat universitària.

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona no disposa del temps necessari per substanciar el corresponent concurs competitiu per adjudicar una nova concessió demanial es proposa l’atorgament d’una autorització d’ús privatiu dels següents espais:

1) Espais esportius exteriors
La concessió compren els següents espais i horaris de setembre a  juliol.  
3 camps de futbol-7,  1 pista poliesportiva
Horari d’obertura:    De dilluns a divendres de 20.00 a 24:00 hores.
            Dissabtes de 15´30 a 21: 30 hores
Horari d’utilització:    De dilluns a divendres de 20: 30 a 23. 30 hores.
            Dissabtes de 16 a 21. 00 hores.
2) Espais esportius interiors: Un poliesportiu cobert.
Horari d’obertura:    De dilluns a divendres de  20h a 24h.
            Dissabtes de 15h a 21h i 30’.
Horari d’utilització:    De dilluns a divendres de 21h a 23h 30’.
            Dissabtes de 16h a 21h.
En el mes de juliol, hi ha els mateixos espais de concessió però en l’horari de 20h a 22h de dilluns a divendres i, els dissabtes de 16h a 20h.
El SAF pot determinar la reducció d’una hora d’utilització (començament de l’activitat a les 21h 30’) un dia a la setmana de dilluns a divendres, d’acord amb necessitats puntuals d’ocupació d’espais per part dels usuaris del Servei. La mesura no tindrà repercussions econòmiques.

3) Altres espais:
-Vestidors d’ús general (l’ús i ocupació es farà d’acord amb el Servei d’Activitat Física).
-Vestidor d’àrbitres.
-Despatx situat a la zona del fons de les grades del poliesportiu. Les despeses telefòniques aniran a càrrec del concessionari.
-Despatx de recepció del equips i espai de control d’accés annex.
El conjunt d’espais disposen d’enllumenat artificial, vigilància exterior i aparcament pròxim.
 
Sota les següents condicions:
Preu: 168.000 € / anual (IVA exclòs), a raó de 14.000 € / mensuals (IVA exclòs). Tot i que es cobrarà 132.000 € / anual (IVA exclòs) mentre tinguem 3 camps i l’actual gespa.
Termini: 1 any, des de l’1 d’agost de 2020 fins el 31 de juliol de 2021.
Destinació: Organització i coordinació d’activitats esportives, campionats i tornejos, promoció de l’esport en general, específicament de futbol en les seves distintes modalitats, per tots els públics i edats, propiciant la integració dels sectors menys afavorits, l’intercanvi oci-cultural i esportiu, cobrint un espai d’integració social dels beneficiaris.
Règim d’ús: Autorització administrativa d’ús privatiu en els horaris indicats segons els espais.  

Vist allò que disposa l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS

Primer. Autoritzar la resolució de mutu acord del conveni formalitzat.

Segon.- Autoritzar l’ús privatiu dels espais que es passen a relacionar ubicats al Servei d’Activitats Físiques de la Universitat Autònoma de Barcelona a FUNDACIÓ VALLDOR 7:

1) Espais esportius exteriors
La concessió compren els següents espais i horaris de setembre a  juliol.  
3 camps de futbol-7,  1 pista poliesportiva
Horari d’obertura:    De dilluns a divendres de 20.00 a 24:00 hores.
            Dissabtes de 15´30 a 21: 30 hores
Horari d’utilització:    De dilluns a divendres de 20: 30 a 23. 30 hores.
            Dissabtes de 16 a 21. 00 hores.

2) Espais esportius interiors: Un poliesportiu cobert.
Horari d’obertura:    De dilluns a divendres de  20h a 24h.
            Dissabtes de 15h a 21h i 30’.
Horari d’utilització:    De dilluns a divendres de 21h a 23h 30’.
            Dissabtes de 16h a 21h.
En el mes de juliol, hi ha els mateixos espais de concessió però en l’horari de 20h a 22h de dilluns a divendres i, els dissabtes de 16h a 20h.
El SAF pot determinar la reducció d’una hora d’utilització (començament de l’activitat a les 21h 30’) un dia a la setmana de dilluns a divendres, d’acord amb necessitats puntuals d’ocupació d’espais per part dels usuaris del Servei. La mesura no tindrà repercussions econòmiques.

3) Altres espais:
-Vestidors d’ús general (l’ús i ocupació es farà d’acord amb el Servei d’Activitat Física).
-Vestidor d’àrbitres.
-Despatx situat a la zona del fons de les grades del poliesportiu. Les despeses telefòniques aniran a càrrec del concessionari.
-Despatx de recepció del equips i espai de control d’accés annex.
El conjunt d’espais disposen d’enllumenat artificial, vigilància exterior i aparcament pròxim.
 
Sota les següents condicions:
Preu: 168.000 € / anual (IVA exclòs), a raó de 14.000 € / mensuals (IVA exclòs). Tot i que es cobrarà 132.000 € / anual (IVA exclòs) mentre tinguem 3 camps i l’actual gespa.
Termini: 1 any, des de l’1 d’agost de 2020 fins el 31 de juliol de 2021.
Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la FUNDACIÓ VALLDOR 7.
Règim d’ús: Autorització administrativa d’ús privatiu en els horaris indicats segons els espais.  

Tercer. Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord.
 
Quart. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.

Cinquè. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord.

Sisè. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius, així com, a la FUNDACIÓ VALLDOR 7.


Punt 6.2. Cessions d'espais i d'altres béns de titularitat de la UAB: Llicència de patent Klotho

Acord  62/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern

Vista la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics en relació amb la formalització d’un contracte d’opció de llicència en exclusivitat del Projecte ‘Secreted splicing variant of mammal klotho for cognition as a behaviour impairments’ que engloba una de Patents i know-how necessari per desenvolupar el producte, entre la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, com a llicenciant, i KLOTHO THERAPEUTICS, com a llicenciatària,, a canvi d’un cànon.

Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’Oficina de valorització i patents de data 29 de juny de 2020.

Atès que l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al Consell Social, en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.

Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.

Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
 
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, estableix que la transmissió de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents


ACORDS

Primer.  Informar favorablement l’autorització per formalitzar un  contracte d’opció de llicència en exclusivitat del Projecte ‘Secreted splicing variant of mammal klotho for cognition as a behaviour impairments’ que engloba una de Patents i know-how necessari per desenvolupar el producte, entre la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, com a llicenciant, i KLOTHO THERAPEUTICS, com a llicenciatària, a canvi d’un cànon.

Segon. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.

Tercer. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord.

Quart. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius


Punt 6.3. Cessions d'espais i d'altres béns de titularitat de la UAB: Acord de modificació de la cessió d'ús d'espais a la Fundació MOVE

Acord  63/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern

En virtut dels acords del Consell de Govern núm. 25/2015 i del Consell Social núm. 15/2015, de dates 19 de març i 30 d’abril de 2015, respectivament, en data 16 de juliol de 2015 la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Markets, Organitzacions and Votes in Economics van formalitzar un conveni de cessió d’ús d’espais.

Espai: Espais de superfícies de 40 m2, ubicats a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i Empresa (despatxos B3-114 i B3-112G) per a activitats pròpies de la finalitat fundacional de la fundació.

Cànon: 195 €/m2/any, el qual incloïa despeses de manteniment i despeses de fluids.

Durada: 5 anys i una única pròrroga de 5 anys més.

Finalitat: A les seves finalitats fundacionals.

Atès que l’espai real ocupat per la fundació MOVE va ser finalment només de 15 m2 del despatx compartit B3-112G, tal com ha certificat la direcció del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, es proposa el següent acord:
 
Vist allò que disposa l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS

Primer. Acordar la modificació del conveni de cessió d’ús d’espais formalitzat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Markets, Organitzacions and Votes in Economics en data 16 de juliol de 2015 en el sentit de reduir els espais objecte de cessió a 15 m2 dintre del despatx B3-112G.

Segon. Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord.
 
Tercer. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.

Quart. Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord.

Cinquè. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Documents relacionats