La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[16/11/2017] Consell de Govern

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. [+]

Punt 2. Informe de la rectora.
 
Punt 2 bis. Declaració del Consell de Govern sobre la situació política catalana. [+]

Punt 3. Afers Econòmico-pressupostaris:
3.1. Aprovació dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la UAB 2018. [+]

Punt 4. Afers acadèmics:
4.1. Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau. [+]

Punt 5. Propostes de normatives:
5.1. Modificació del Text Refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la UAB.
5.2. Modificació de la Normativa de compensació per despeses generals per l’activitat de recerca. [+]

Punt 6. Cessions d’espais i d’altres béns de titularitat de la UAB:
6.1. Cessió d’ús d’espais a favor de la Fundació Alumni UAB. [+]
6.2. Cessió d’ús d’espais a favor de la Fundació Hospital Clínic Veterinari. [+]

Punt 7. Afers de tràmit:
7.1. Aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació conjunta de la Biblioteca Digital de Catalunya. [+]
7.2. Canvi de denominació del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. [+]
7.3. Aprovació dels complements retributius addicionals per mèrits de docència del personal docent i investigador funcionari i contractat. Avaluació AQU 2016. [+]
7.4. Aprovació dels complements retributius addicionals per mèrits de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat. Avaluació AQU 2016. [+]
Punt 8. Torn obert de paraules.
 
 
 
 
 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.

Acord 100/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 27 de setembre de 2017. (DOC)
 
 
Punt 2 bis. Declaració del Consell de Govern sobre la situació política catalana.

Acord 101/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
 
El Consell de Govern ha adoptat el següent
 
ACORD
 
En els últims anys estem vivint a Catalunya un conflicte polític que malauradament no ha trobat un espai de debat que hagi permès avançar en la seva resolució i que s’ha vist dramàticament agreujat en els darrers mesos. Actualment, després de la declaració del Parlament de 27 d’octubre de 2017, les institucions d’autogovern es troben intervingudes per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, hi ha polítics i dirigents d’associacions independentistes empresonats provisionalment i altres es troben a l’estranger a l’espera de decisions relacionades amb procediments judicials en curs.
 
El Consell de Govern de la UAB demana la posada en llibertat d’aquests empresonats, alguns dels quals estan o han estat vinculats a la nostra universitat, i la tornada a la normalitat institucional al més aviat possible. Catalunya ho necessita per poder abordar solucions en un marc democràtic de diàleg i de tolerància. L’alliberament de les persones actualment empresonades és un element molt important per fer possible que totes les forces polítiques que participin als comicis del 21 de desembre ho puguin fer en igualtat de condicions.
 
El Consell de Govern expressa la seva convicció que el diàleg i la negociació han de configurar el marc on afrontar els problemes que ens afecten. La crisi actual és fonamentalment política. Per aquesta raó, apel·lem als nostres representants polítics a fer tots els esforços necessaris per reconduir el conflicte per la via de la negociació i el diàleg i a intentar trobar una solució que pugui obtenir el màxim consens.
 
 
Punt 3.1. Afers Econòmico-pressupostaris:  Aprovació dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la UAB 2018.

Acord 102/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
 
Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al Consell Social aprovar els criteris bàsics que han de regir  l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació d’aquests criteris bàsics constitueix un  pas previ  i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels pressupostos de la UAB corresponents a exercici de 2018.
 
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en la sessió de 27 d’octubre de 2017 va informar favorablement el document de “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost  de la UAB  2018”.
 
Vist l'article 3, lletra l) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada  per l’acord de  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan relatives  a l’elaboració dels criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost anual.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a proposta del vicerector d’Economia i Campus  el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER. Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2018”, que s’adjunta. (DOC)

SEGON. Elevar al Consell Social l’acord anterior perquè exerceixi les seves competències.
 
TERCER. Encarregar a la Gerència que elabori la proposta de projecte de pressupost de la UAB per 2018 d’acord amb els criteris bàsics, un cop aprovats pel Consell Social.
 
QUART. Comunicar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent els presents acords.
 
 
Punt 4.1. Afers acadèmics: 4.1. Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau.

Acord 103/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
 
Vistes les peticions de creació i de modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació permanent.
 
Atès que les propostes de creació i de modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis que es presenten van ser informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 24 d’octubre de 2017.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua, el Consell de Govern ha adoptat els següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:

-    Màster en Cirurgia de la Mà i de l'Extremitat Superior

SEGON.- Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:

-    Diploma de Postgrau en Cirurgia de Canell i Mà
-    Diploma de Postgrau en  Cirurgia d'Espatlla i Colze
-    Diploma de Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social

TERCER.- Aprovar la modificació dels títols de diploma de postgrau següents:

-    Diploma de Postgrau en Món Precolombí, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau Del Món Precolombí a l'Asiàtic

QUART.- Elevar l'aprovació de la creació i de la modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

CINQUÈ.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels acords primer a tercer.

SISÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

 
Punt 5.2. Propostes de normatives:  Modificació de la Normativa de compensació per despeses generals per l’activitat de recerca. [+]

Acord 104/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de la normativa en matèria d’igualació del percentatge i del  retorn del cànon i de l’overhead aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juny de 2008.
 
Vista la necessitat de modificar el percentatge del retorn del cànon assignat a l’investigador principal en els projectes European Research Center (ERC).
 
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2017 va informar favorablement de la modificació de la normativa de compensació per despeses generals per a l’activitat de recerca
 
Vist l'article 3, lletra  d) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada  per l’acord de  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan relatives  a l’ordenació acadèmica, planificació i seguiment econòmic i pressupostari, directrius generals sobre organització de l'administració universitària i dels recursos humans.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència  el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.  Aprovar la proposta de  modificació de la normativa en matèria d’igualació del percentatge  i del retorn del cànon i de l’overhead, segons document que s’annexa. (DOC)
 
SEGON. Establir l’entrada en vigor el mateix  dia de la seva aprovació per part del Consell de Govern i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB
 
TERCER. Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
 
Punt 6.1. Cessions d’espais i d’altres béns de titularitat de la UAB:  Cessió d’ús d’espais a favor de la Fundació Alumni UAB.
 
Acord 105/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
 
Atès que per acords núm. 2/2016 i PLE 2/2016 de dates 3 i 22 de febrer, del Consell de Govern i del Consell Social de la UAB respectivament, en data 23 de febrer de 2016 es va atorgar la carta fundacional de la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB davant el notari de Cerdanyola, Sr. Teodoro López-Cuesta, sota el núm. 315 del seu protocol, la qual va quedar inscrita en el Registre de fundacions el següent dia 1 d’abril de 2016 amb el fi de constituir-se en instrument d’intermediació social entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un coneixement més gran de la realitat de cadascuna, així com, esdevenir un espai efectiu perquè els agents econòmics  i socials i la Universitat Autònoma de Barcelona, puguin trobar-se en règim de normalitat.
 
Atès que, entre els esmentats acords dels òrgans de govern, es va ‘Autoritzar la formalització d’un conveni de cessió d’ús gratuït d’espais amb la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB un cop aquesta s’hagi constituït, en virtut del qual la Universitat Autònoma de Barcelona cedeixi l’ús gratuït a la fundació de nova creació de la Torre Vila-Puig, pel termini de cinc anys renovables expressament en terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el màxim legalment permès (apartat quart de l’Acord núm. 2/2016 de 3 de febrer del Consell de Govern).
 
Atès que per acords núm. 88/2016 i PLE 63/2016 de dates 8 i 15 de novembre, el Consell de Govern i el Consell Social de la UAB, respectivament, van redefinir la fundació la qual cosa es va materialitzar finalment en l’atorgament de l’escriptura d’elevació a públic d’acords de patronat atorgada en data 30 de gener de 2017, davant notària de Barcelona, Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel, sota el núm. 279 del seu protocol, en virtut de la qual, entre d’altres, es va canviar la denominació fundacional per la de FUNDACIÓ ALUMNI UAB.
 
Atès que l’equip de govern considera que la ubicació adequada d’aquesta fundació sigui provisionalment a l’edifici de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, la qual cosa implica la modificació dels acords 2/2016 i PLE 2/2016 del Consell de Govern i del Consell Social.
 
D’acord amb allò que disposa l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya, els articles 93 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques i l’article 207 dels Estatuts de la UAB.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS

Primer.- Revocar l’apartat Quart de l’Acord núm. 2/2016 de la sessió de data 3 de febrer de 2016 del Consell de Govern.

Segon.- Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la ‘Fundació Alumn UABi’ amb CIF núm. G-66727991, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:

-    Objecte: Cessió d’ús de 90 m2 a la planta baixa de l’edifici de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General del campus de Bellaterra.
 
-    Cànon: La cessió d’ús és gratuïta, assumint la UAB les despeses de manteniment i els consums.  

-    Termini de duració: 1 any, prorrogable per un únic període d’ 1 any més.

-    Destinació: La Fundació Alumni UAB vindrà obligada a destinar aquests espais a l’activitat pròpia del Servei per ella oferta.
 
Tercer.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquests acords.

Quart.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.

Cinquè.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
Sisè.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
Punt 6.2. Cessions d’espais i d’altres béns de titularitat de la UAB: Cessió d’ús d’espais a favor de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.

Acord 106/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
 
Vista la petició interessada per la directora General de la Fundació Hospital Clínic Veterinari en relació amb la cessió d’ús d’espais a la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
 
Atès que en virtut dels acords del Consell de Govern i del Consell Social de dates 17 de juliol de 2008 i 24 de juliol de 2008, respectivament, en data 30 de juliol de 2008 la Universitat Autònoma de Barcelona va constituir la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat que col·laborés amb la Facultat de Veterinària en activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris, atorgant-li la gestió de l’Hospital Clínic Veterinari.
 
Atès que recentment la UAB ha construït al carrer de l’Hospital s/n, zona NW del campus de Bellaterra, darrera la Facultat de Veterinària i al costat de l’edifici CRESA, una edificació auxiliar per a quadres d’aïllament de grans animals (principalment equins) la qual està ubicada a la finca registral núm. 44.336 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès núm. 2, de titularitat de la UAB, d’acord amb els plànols d’ubicació, d’emplaçament i de planta incorporats.
Atès que és interès de la UAB cedir l’ús d’aquesta instal·lació a favor de la Fundació Hospital Clínic Veterinari perquè pugui desenvolupar la seva activitat fundacional.
 
D’acord amb allò que disposa l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya, els articles 93 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques i l’article 207 dels Estatuts de la UAB.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS

 Primer.- Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la ‘Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada’ amb CIF núm. G-65012775, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:

-    Objecte: Cessió d’ús en exclusiva de l’edificació auxiliar per a quadres d’aïllament de grans animals (principalment equins), de 179,29 m2 de superfície, ubicada al  carrer de l’Hospital s/n, zona NW del campus de Bellaterra, darrera la Facultat de Veterinària i al costat de l’edifici CRESA, de la finca registral núm. 44.336 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº2, d’acord amb els plànols d’ubicació.

-    Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i indirectes dels espais l’ús dels quals es cedeix.   

-    Termini de duració: 5 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 5 anys fins el límit permès per la legislació patrimonial d’aplicació.

-    Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests espais a l’activitat pròpia del Servei que ofereix.
 
Segon.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquests acords.

Tercer.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.

Quart.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

 
Punt 7.1. Afers de tràmit:  Aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació conjunta de la Biblioteca Digital de Catalunya.
 
Acord 107/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
 
Vist que la UAB forma part de la contractació conjunta dels recursos electrònics de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) segons Acord de la Comissió Executiva del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de data 22 de juliol de 2017. 
 
Vistos els articles 11 i 12 del Reglament intern de contractació del CSUC de data 25 de gener de 2015, pel que fa al compromís exprés de les entitats consorciades de participar en el procediment de contractació conjunta, així com de l’existència de crèdit  per a fer front als compromisos contractuals que se’n derivin.
 
Vist el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.
 
Vist el que disposa  l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic  el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.”
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per atendre-les.
 
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada el 27 d’octubre de 2017 va informar favorablement de l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa pluriennal derivada de  la contractació conjunta de la Biblioteca Digital de Catalunya
 
Vist l’acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017 pel que fa al procediment de simplificació del procés d’aprovació de les despeses pluriennals.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.  Aprovar l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa pluriennal derivada de  la contractació conjunta de la Biblioteca Digital de Catalunya, segons document que s’annexa. (DOC)
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social  perquè exerceixi les seves competències.
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
 
Punt 7.2. Afers de tràmit:  Canvi de denominació del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
 
Acord 108/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
 
Atès que el Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, es va crear com una entitat consorciada entre el Consell Comarcal del Solsonés i la Universitat de Lleida i, posteriorment, es van incorporar la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació i la Generalitat de Catalunya per promoure la modernització i la competitivitat del sector forestal, el desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural a través de la realització d’activitats de formació, recerca i transferència de tecnologia en els àmbits mediambientals i del desenvolupament rural.
 
Atès que per acords del Consell de Govern núm. 67/2015, de 16 de juliol, i de la Comissió econòmica del Consell Social núm. 72/2015, de 19 de novembre, la UAB va aprovar ratificar la sol·licitud d’adhesió al Consorci per part de la UAB com a ens consorciat.
 
Atès que per acords del Consell de Govern núm. 89/2016, de 8 de novembre, i de la Comissió econòmica del Consell Social núm. PLE 62/2016, de 15 de novembre, la UAB va aprovar ratificar la versió quarta de la modificació dels estatuts del Consorci.
 
Atès que en sessió de 6 de juliol de 2017 la Junta del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya va aprovar la modificació la denominació del Consorci que passarà a ser Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
 
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social aprovar la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya de 6 de juliol de 2017 pel qual es modificà la denominació institucional del Consorci que passarà a ser Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
QUART.- Informar dels presents acords al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
 
 
Punt 7.3. Afers de tràmit: Aprovació dels complements retributius addicionals per mèrits de docència del personal docent i investigador funcionari i contractat. Avaluació AQU 2016.
 
Acord 109/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
 
D’acord amb la Resolució EMC/2966/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2016, per a l'assignació de les retribucions addicionals.
 
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius addicionals per mèrits de docència del professorat de la UAB que han estat acceptats.
 
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al Consell de Govern de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de docència per al professorat funcionari i contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex. (DOC)
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències.
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
 
QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest acord.
 
 
Punt 7.4. Afers de tràmit: Aprovació dels complements retributius addicionals per mèrits de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat. Avaluació AQU 2016.

Acord 110/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
 
D’acord amb la Resolució EMC/2966/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2016, per a l'assignació de les retribucions addicionals.
 
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius addicionals per mèrits de gestió del professorat de la UAB que han estat acceptats.
 
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al Consell de Govern de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de gestió per al professorat funcionari i contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex. (DOC)
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències.
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
 
QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest acord.

Documents relacionats