Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[10/07/2018] Consell de Govern

 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió [+]
 
Punt 2. Informe de la rectora
 
Punt 3. Afers econòmico-pressupostaris:
3.1. Nou model de distribució del pressupost als centres i als departaments  [+]

Punt 4. Afers de personal acadèmic i de personal investigador:
4.1. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de l’any 2018    [+]
4.2. Aprovació de la Convocatòria d’ajuts Programa Talent  [+]

Punt 5. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis de la UAB per a l’exercici 2018   [+]

Punt 6. Afers acadèmics:
6.1. Creació de títols de grau propi  [+]
6.2. Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau  [+]

Punt 7. Propostes de normatives:
7.1. Aprovació de la normativa reguladora de les retribucions addicionals derivades de la participació en activitats de recerca, transferència i formació especialitzada emparades per l’article 83 de la llei orgànica d’universitats (encàrrecs de col·laboració)    [+]
7.2. Aprovació de la normativa econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB [+]
7.3. Modificació normativa de compensació de despeses generals per a l’activitat de recerca  [+]

Punt 8. Estructures bàsiques i serveis de la UAB:
8.1. Modificació del Reglament de la Facultat de Traducció i d’Interpretació  [+]
8.2. Modificació del Reglament del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental  [+]
8.3. Creació de l’EBT AWEC   [+]

Punt 9. Cessions d’espais i d’altres béns de titularitat de la UAB:
9.1. Cessió en ús d'equipament propietat de la UAB a favor de LGAI (Applus Laboratories)  [+]
9.2. Cessió d’ús d’espais a favor de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. [+]

Punt 10. Afers de tràmit:
10.1. Modificació puntual del Pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 2018  [+]

Punt 11. Torn obert de paraules
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió
 
Acord  64/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 13 de juny de 2018.(DOC)
 
 
Punt 3.1. Afers econòmico-pressupostaris: Nou model de distribució del pressupost als centres i als departaments

Acord  65/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus de modificació del Model vigent de distribució del pressupost de funcionament descentralitzat per a centres  i departaments.
 
Vista la necessitat de modificar el Model de distribució del pressupost descentralitzat per adaptar-lo a la realitat i a les necessitats actuals de la UAB.
 
Vist que a la sessió de la Comissió d’Economia i d’Organització celebrada el 27 de juny de 2018 es va informar favorablement de la proposta de modificació del Model de de distribució del pressupost de funcionament descentralitzat per a centres  i departaments
 
Vist l'article 3, lletra d)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i  Campus el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER. Aprovar la proposta de modificació del Model de distribució del pressupost de funcionament descentralitzat per a centres  i departaments, que s’annexa. (DOC)
 
SEGON. Comunicar l’acord al gerent i a  la vicegerent d'Economia per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
 
 
Punt 4.1. Afers de personal acadèmic i de personal investigador: Aprovació de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de l’any 2018
 
Acord  66/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Vist el que disposa l’article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, que estableix un 100% de taxa de reposició i que les universitats estan obligades a destinar, com a mínim, un 15% del total de places que s'ofereixin a la contractació, com a personal laboral fix, al personal investigador que hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3. En el supòsit que no s’utilitzin totes les places previstes en aquesta reserva, aquestes es podran ofertar a altres investigadors de programes d’excel·lència, nacionals o internacionals i que hagin obtingut el certificat I3.
 
Atès que l'apartat 2 de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre que aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel respectiu òrgan de govern de la Administració Pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2018.
 
Atès que l'Oferta d'Ocupació Pública de Personal Docent i Investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 2018 que es presenta inclou les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’han de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés i atès que aquesta oferta ha estat aprovada per la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya
 
Vist l’acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic en data 21 de juny de 2018 pel qual es va informar favorablement la proposta d’oferta pública d’ocupació del Personal Docent i Investigador de l’any 2018.
 
Vist l’article 3 c) i d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a l’establiment de les línies programàtiques de la Universitat i a les directrius generals sobre organització dels recursos humans.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018, que s’annexa. (DOC)
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords
 
 
Punt 4.2. Afers de personal acadèmic i de personal investigador: Aprovació de la Convocatòria d’ajuts Programa Talent

Acord  67/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Vista la voluntat de la UAB de promoure una convocatòria per a la captació i la retenció de talent investigador, mitjançant la contractació temporal de 5 investigadors/es doctors/es (investigador/a ordinari/a), amb acreditada trajectòria investigadora però amb la voluntat que aquests contractes esdevinguin indefinits quan el context així ho permeti.
 
Vistes les bases de la convocatòries incorporades.
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Investigació en sessió de data 20 de juny de 2018 pel qual es va acordar informar favorablement l’aprovació de la convocatòria del Programa Talent.
 
Vist l'article 60 dels estatuts de la UAB segons el qual el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i programàtiques, així com les directrius, normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de l’organització dels ensenyaments, recerca, recursos humans i econòmics i elaboració de pressupostos.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts Programa Talent de 5 places d’investigador ordinari, d’acord amb les bases establertes al document annex. (DOC)
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de recerca i de transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
 
Punt 5. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis de la UAB per a l’exercici 2018

Acord  68/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Vist el que disposa el Decret llei 1/2018, de 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària (publicat al BOE núm. 63, de 13 de març) i la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció general de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.
 
Vist el que disposa l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic el qual estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel respectiu òrgan de govern de la Administració Pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2018.
 
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada el 27 de juny de 2018 ha informat favorablement la proposta d’oferta pública d’ocupació del PAS de la UAB per a l’exercici de 2018.
 
Vist l'article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada  per l’acord de  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan sobre organització de l’administració universitària i dels recursos humans.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a proposta del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER. Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació de l’any 2018, que s’annexa. (DOC)
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Personal d’Administració i Serveis l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
TERCER. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
Punt 6.1. Afers acadèmics:   Creació de títols de grau propi
 
Acord  69/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Vista la petició de creació d’un títol de grau propi i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títol.
 
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist el que disposa l'article 173 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols de grau propi. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle. 
 
Atès que la proposta de creació del títol de grau propi va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 26 de juny de 2018.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de grau propi següent:
 
 • Estudis de Gènere
 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de grau propi al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords primer i segon.
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
Punt 6.2. Afers acadèmics: Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau

Acord  70/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Vistes les peticions de creació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació permanent.
 
Atès que les propostes de creació de nous títols de màster i de diplomes de postgrau propis que es presenten van ser informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 26 de juny de 2018.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS:
 
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
 
 • Màster en Disseny d’Espais
 • Màster en Disseny i Edició de Producte
 • Màster en Political Ecology. Degrowth and Environmental Justice
 • Màster en Digital Strategy and Creativity
 • Màster en Benestar Animal
 
SEGON.- Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:
 
 • Diploma de Postgrau en Sistemes de Gestió de la Qualitat
 • Diploma de Postgrau en Creació d’Espais
 • Diploma de Postgrau en Execució i Gestió d’Espais
 • Diploma de Postgrau en Disseny de Producte: Ideació, Validació i Producció
 • Diploma de Postgrau en Edició de Producte
 • Diploma de Postgrau en Digital Strategy and Creativity
 
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
 
QUART.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels acords primer a tercer.
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
Punt 7.1. Propostes de normatives:  Aprovació de la normativa reguladora de les retribucions addicionals derivades de la participació en activitats de recerca, transferència i formació especialitzada emparades per l’article 83 de la llei orgànica d’universitats (encàrrecs de col·laboració)
 
Acord  71/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus relativa a la Normativa reguladora de les retribucions addicionals derivades de la participació en activitats de recerca, transferència i formació especialitzada emparades per l’article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats (encàrrecs de gestió).
 
Atesa la necessitat d’aprovar una normativa específica que reguli de forma conjunta el règim jurídic de les retribucions addicionals derivades de la realització per part del PDI de les activitats previstes a l’article 83 de la LOU, així com la col·laboració al respecte per part del PAS, per tal de clarificar els procediments, els límits i les seves característiques i tenint en compte en tot cas les diferents particularitats de cada col·lectiu d’acord amb la respectiva legislació aplicable.
 
Atès que en dates 16 i 18 de maig de 2018 la Comissió d’Investigació i la Comissió de Transferència del Coneixement i Projectes Estratègics, respectivament, van presentar i debatre la proposta de normativa esmentada.
 
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada el 27 de juny de 2018 va  informar favorablement sobre la proposta de Normativa reguladora de les retribucions addicionals derivades de la participació en activitats de recerca, transferència  i formació especialitzada emparades per l’article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats (encàrrecs de gestió), condicionat al fet que l’equip de gerència dugui a terme les accions negociadores que resultin necessàries amb els òrgans representatius dels agents socials.
 
Vist l'article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada  per l’acord de  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan sobre organització de l’administració universitària i dels recursos humans.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a proposta del  vicerector d’Economia i de Campus, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Aprovar la Normativa reguladora de les retribucions addicionals derivades de la participació en activitats de recerca, transferència i formació especialitzada emparades per l’article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats (encàrrecs de gestió), segons document que s’annexa. (DOC)
 
SEGON.- Comunicar  l’acord al gerent i a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
 
 
Punt 7.2. Propostes de normatives:  Aprovació de la normativa econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB
 
Acord  72/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Vista la proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua referent a la regulació econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB.
 
Atesa la necessitat de completar el marc normatiu propi de remuneracions al personal de la UAB per a la realització d’activitats extraordinàries, singulars i/o atípiques, i determinar quines són les activitats o les tasques que poden donar lloc a una retribució addicional, i quin procediment, quin concepte retributiu i amb quins límits quantitatius es pot acordar aquella compensació. 
 
Atès que la Comissió d’Afers Acadèmics va informar favorablement  sobre aquesta proposta en sessió del dia 26 de juny de 2018.
 
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització va informar favorablement  sobre aquesta proposta en sessió del dia 27 de juny de 2018.
 
Vist l'article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada  per l’acord de  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan sobre organització de l’administració universitària i dels recursos humans.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER. Aprovar la proposta de regulació econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB, segons document que s’annexa. (DOC)
 
SEGON. Comunicar l’acord al gerent i a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
 
 
Punt 7.3. Propostes de normatives: Modificació normativa de compensació de despeses generals per a l’activitat de recerca

Acord  73/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Vista la normativa de Contractes, Treballs i Convenis amb l’exterior aprovada per Acord de la Junta de Govern de 4 de febrer de 1994 i modificada per acord del Consell de Govern de 17 de desembre de 1998.
 
Atès que amb posterioritat aquesta normativa va ser modificada per acord del Consell de Govern núm. 17/2008, de 9 de juny, per la qual es va aprovar la proposta d’igualació del percentatge i del retorn del cànon i de l’overhead, així com, per acord del Consell de Govern núm. 104/2017, 16 de novembre, sobre modificació de la normativa de compensació de despeses generals per l’activitat de recerca. 
 
Atès que l’actual redacció de la normativa de compensació de despeses generals per l’activitat de recerca preveu, en el seu apartat e): ‘Per a projectes de l’European Research Council (ERC), el 9% de retorn aplicable s’incrementarà fina al 12%. Aquest increment del  3% serà assignat a l’investigador’.

Vista l’interès de fomentar l’assumpció per part d’investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona la funció de coordinació de projectes d’investigació internacionals es considera convenient incorporar una modificació en la normativa esmentada en el sentit d’incloure l’increment del retorn del cànon del 9% al 12% a favor d’aquells investigadors que assumeixin la posició de coordinador de projectes de recerca internacionals, proposant una nova redacció de l’apartat e) de la Normativa de compensació de despeses generals per l’activitat de recerca que passaria a tenir la següent redacció literal: 
 
Per a projectes de l’European Research Council (ERC) i per l’assumpció i realització de les tasques pròpies de coordinació de projectes de recerca del Programa Marc de la Unió Europea, el 9% de retorn aplicable s’incrementarà fins al 12%. Aquest increment del  3% serà assignat a l’investigador’.
 
Atès que la Comissió d’Investigació en sessió celebrada en data 20 de juny de 2018 ha informat favorablement de la proposta de modificació de l’esmentada normativa.
 
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada en data 27 de juny de 2018 ha informat favorablement de la proposta de modificació de l’esmentada normativa.
 
Vist l'article 3, lletra   d) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada  per l’acord de  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan sobre organització de l’administració universitària.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a proposta del  vicerector de Recerca i de Transferència, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER. Aprovar la modificació de l’apartat e) de la Normativa de compensació de despeses generals per l’activitat de recerca (acord Consell de Govern 104/2017, de 16 de novembre), segons document que s’annexa. (DOC)
 
SEGON. Comunicar l’acord al gerent i a la vicegerent d’Economia per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
 
 
Punt 8.1. Estructures bàsiques i serveis de la UAB:  Modificació del Reglament de la Facultat de Traducció i d’Interpretació
 
Acord  74/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Vista la proposta del degà de la Facultat de Traducció i d’Interpretació pel que fa a la modificació del Reglament vigent aprovat  per Acord de  Consell de Govern en data  26 de maig de 2004.
 
Atès que en data 20 de juny  de 2018 la Junta de Facultat  ha aprovat la proposta de modificació de  l’esmentat Reglament. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus  òrgans col·legiats, a les competències de la Junta de Facultat, a  la creació de la Junta Permanent i la creació de diverses comissions delegades de la Junta de Facultat.
 
Vist que el projecte de modificació del  Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis  aprovat pel Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent. 
 
Atès que d'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del Reglament de la Facultat de Traducció i d’Interpretació aprovada per Acord de  la Junta de Facultat de 20 de juny de 2018.
 
Vist l'article 3, lletra a)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del degà de la Facultat de Traducció i d’Interpretació,  el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament de la Facultat de Traducció i d’Interpretació en els termes que s’annexen. (DOC)
 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva ratificació per part del Consell de Govern i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
 
TERCER. Comunicar el present acord a la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
 
 
Punt 8.2. Estructures bàsiques i serveis de la UAB: Modificació del Reglament del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental
 
Acord  75/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Vista la proposta del director del Departament de Traducció i d‘Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental pel que fa a la modificació del Reglament vigent aprovat  per Acord de Consell de Govern en data  8 de juliol de 2004.
 
Atès que en data 4 de juny de 2018 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de l’esmentat Reglament. Els canvis principals afecten a les funcions del Departament, al  sistema de funcionament dels seus  òrgans col·legiats i a les competències del director o directora del Departament.
 
Vist que el projecte de modificació del  Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis  aprovat pel Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent. 
 
Atès que d'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del Reglament Departament de  Traducció i d‘Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental aprovat per l’Acord de Consell de Departament en data 4 de juny de 2018.
 
Vist l'article 3, lletra a) del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del director de Departament de  Traducció i d‘Interpretació d’Estudis de l’Àsia Oriental  el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament de Departament de  Traducció i d‘Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental,   en els termes que s’annexen. (DOC)
 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva ratificació per part del Consell de Govern i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
 
TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Traducció i d‘Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental 
 
 
Punt 8.3. Estructures bàsiques i serveis de la UAB:  Creació de l’EBT AWEC

Acord  76/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Pol Llonch Obiols dirigida al Vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics de la UAB en relació amb la participació de la UAB en una empresa “AWEC, S.L.” dedicada a l’assessorament i la innovació en l’àmbit del benestar animal als sectors ramaders i animals de companyia, a la industria de la biotecnologia i a les institucions zoològiques.
 
Vist l’informe preliminar del comitè ad hoc reunit en sessió de 8 de maig de 2018 pel qual s’emet  informe preliminar en què valora la proposta presentada  on es proposa la participació en el capital social de “AWEC, S.L.” mitjançant la subscripció del 10 per 100 del capital social de la companyia, la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern reunida en data 18 de maig del 2018 va acordar: ‘Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa “AWEC, S.L.”, a través de la subscripció de participacions socials de 300 euros, equivalent al 10 % del capital social per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes  establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc , reconeixent-ne a “AWEC, S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona, respectant els condicionaments establerts pel comitè ad-hoc en sessió de 8 de maig de 2018’.
 
Vist l’acord CE 52/2018, de 18 de juny, de la comissió econòmica del Consell Social pel qual s’emet informe favorable a la participació de la UAB, a través d’UABFIRMS, S.L., en el capital social de “AWEC, S.L.”.
 
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les Universitats en el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació d’empreses de base tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat.
 
Vist el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per Acord del Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març –TRI-, on es regula, entre d’altres, els requisits i el procediment per a la creació d’empreses de base tecnològica (EBT).
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Autoritzar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa “AWEC, S.L.”, a través de la subscripció de participacions socials de 300 euros, equivalent al 10% del capital social per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes  establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc, reconeixent-ne a “AWEC, S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
SEGON.- Aprovar la participació de la UAB en el 10 per 100 del capital social de l’empresa “AWEC, S.L.”, que suposa una aportació màxima de 300 €.
 
TERCER.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la naturalesa de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què es fa esment a la part expositiva d’aquests acords són adequades. 
 
QUART.- Autoritzar la rectora o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, realitzi els actes següents:
 
 1. Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels estatuts corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna de la Universitat Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui.
 
 1. Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions dels òrgans socials.
 
 1. Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries per a la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer efectiu el que disposa el present acord.
 
CINQUÈ.- Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l’execució i el seguiment dels acords anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa “AWEC, S.L.”  en el termini d’un any aproximadament.
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna.
 
 
Punt 9.1. Cessions d’espais i d’altres béns de titularitat de la UAB:  Cessió en ús d'equipament propietat de la UAB a favor de LGAI (Applus Laboratories)
 
Acord  77/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Que la UAB és titular d’una premsa hidràulica de marca MTS amb ordinador de control que va ser donats d’alta a l’inventari de béns i drets de la UAB, entre d’altres, amb les següents dades:
1a. Nº inventari:  007969940
2a. RO: 155001842 (cos principal premsa) / 155009381 (extensòmetre) / 155005776 (accessoris)
3a. Data RO: 21-1-2003 / 10-10-2006 / 19-5-2005
4a. Data d’alta: 22-1-2003 / 10-10-2006 / 20-5-2005
5a. Centre d’adscripció: 118.00
6a. Activitat: Docència al 2on cicle enginyeria de materials
7a. Tipus de bé: Equipament docent
Total RO per Compte Comptable: 111.667,58 €
 
1b. Nº inventari: 008173487
2b. RO: 1550905480
3b. Data RO: 1-4-2005
4b. Data d’alta:  1-4-2005
5b. Centre d’adscripció: 118.00
6b. Activitat: Docència al 2on cicle enginyeria de materials
7b. Tipus de bé: Material informàtic – ordinador control premsa
Total RO per Compte Comptable: 2.220,19 € 
                        L’equipament està totalment amortitzat, VNC =0
 
Que l’equipament descrit a l’expositiu anterior es va fer servir per pràctiques docents de la titulació d’Enginyeria de Materials, la docència de la qual es va extingir al curs 2012-2013. Des d’aquell moment, l’equipament resta sense ús i manteniment, i ocupa un espai important dels laboratoris de l’Escola d’Enginyeria. Cap altra titulació ni activitat de recerca requereix d’aquest equipament, ni està previst fer cap titulació que ho pugui necessitar.
 
Que la cessió d’ús de l’equipament a  LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A.  permet alliberar l’espai dels laboratoris, fer que estigui operatiu de nou i que eventualment el personal i estudiants de la UAB també puguin accedir-hi.
 
Atès l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB que estableix que els actes de disposició sobre els béns de la universitat han d’ajustar-se a la normativa general en la matèria de patrimoni de les administracions públiques i dels Estatuts.
 
Atès l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB que estableix com a competència del Consell de Govern el proposar al Consell Social l’afectació i la desafectació al domini públic dels béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials.
 
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Autoritzar la cessió del dret d'ús a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. amb CIF A-63207492 de premsa hidràulica de marca MTS amb ordinador de control en els següents termes: 
 
 • Objecte: premsa hidràulica de marca MTS amb ordinador de control que va ser donats d’alta a l’inventari de béns i drets de la UAB, entre d’altres, amb les següents dades:
 
1a. Nº inventari:  007969940
2a. RO: 155001842 (cos principal premsa) / 155009381 (extensòmetre) / 155005776 (accessoris)
3a. Data RO: 21-1-2003 / 10-10-2006 / 19-5-2005
4a. Data d’alta: 22-1-2003 / 10-10-2006 / 20-5-2005
5a. Centre d’adscripció: 118.00
6a. Activitat: Docència al 2on cicle enginyeria de materials
7a. Tipus de bé: Equipament docent
Total RO per Compte Comptable: 111.667,58 €
 
1b. Nº inventari: 008173487
2b. RO: 1550905480
3b. Data RO: 1-4-2005
4b. Data d’alta:  1-4-2005
5b. Centre d’adscripció: 118.00
6b. Activitat: Docència al 2on cicle enginyeria de materials
7b. Tipus de bé: Material informàtic – ordinador control premsa
Total RO per Compte Comptable: 2.220,19 € 
 
            L’equipament està totalment amortitzat, VNC =0
 
 • Cànon: no n’hi ha cap, tot i que LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. assumeix els costos derivats del transport del material i el manteniment de la premsa hidràulica que és objecte de cessió. La premsa hidràulica es situarà a les instal·lacions d’APPLUS LABORATORIES a Bellaterra.
 
 • Termini de duració: 60 anys, tot i que la UAB es reserva la facultat de revocar unilateralment la cessió d’ús en qualsevol moment per raons d’interès públic, sense generar dret a indemnització, en els supòsits establerts a l’article 92.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
 
 • Destinació: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. haurà d’ubicar la premsa hidràulica a les seves instal·lacions ubicades a Bellaterra annexes al campus de la UAB i el personal i els estudiants de la UAB podran fer servir la premsa de forma puntual per activitats acadèmiques, amb un màxim de dues vegades per semestre, o com s’acordi per les dues parts si hi ha una altra necessitat.
 
SEGON.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord.
 
TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
 
QUART.- Encarregar la vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer.
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
Punt 9.2. Cessions d’espais i d’altres béns de titularitat de la UAB: Cessió d’ús d’espais a favor de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

Acord  78/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Atès que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (Correos) té, entre els seus objectius, incentivar la promoció del servei de lliurament i recollida de paqueteria a través de la seva xarxa de dispositius CitiPaq
 
Atès que les dimensions dels dispositius CitiPaq són les següents: 140,5 cm 140,5 cm x 60 cm x 47,5 cm si és un Citypaq petit i de 2.675mm x 643mm x 2.010mm, si és un Citypaq gran.
 
Vista la voluntat de la Universitat Autònoma de Barcelona de posar a disposició de Correos quatre espais en el interior dels següents edificis per la ubicació de l’esmentat dispositiu de lliurament de paqueteria:
 
Facultat d’Economia i Empresa: Torre B3 planta 0 (paret blanca al costat de l’escala parell) –CityPaq gran-.
 
Facultat de Ciències i Biociències: Torre C1 planta -1 (entre les portes C1/-182 i la C1/-178) –CitiPaq petit-.
 
Facultat de Veterinària (entrada principal) –CitiPaq petit-.
 
Campus de Sabadell (entrada principal) –CitiPaq petit-.
 
D’acord amb allò que disposa l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya, els articles 93 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques i l’article 207 dels Estatuts de la UAB.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el vicerector d’Economia i de Campus el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS:
 
Primer.- Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. amb CIF núm. A-83052407, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
 
 • Objecte: Cessió d’ús de quatre espais als següents emplaçaments:
 
Facultat d’Economia i Empresa: Torre B3 planta 0 (paret blanca al costat de l’escala parell) –CityPaq gran-.
 
Facultat de Ciències i Biociències: Torre C1 planta -1 (entre les portes C1/-182 i la C1/-178) –CitiPaq petit-.
 
Facultat de Veterinària (entrada principal) –CitiPaq petit-.
 
Campus de Sabadell (entrada principal) –CitiPaq petit-..
 
-     Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost d’instal·lació i manteniment dels dispositius Citipaq.  
 
-     Termini de duració: 1 any, prorrogable tàcitament per períodes anuals fins el límit permès per la legislació patrimonial d’aplicació.
 
-     Destinació: Ubicar dispositius CITYPAQ de lliurament de paqueteria amb les següents dimensions: 140,5 cm 140,5 cm x 60 cm x 47,5 cm si és un Citypaq petit i de 2.675mm x 643mm x 2.010mm, si és un Citypaq gran.
 
Segon.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquests acords.
 
Tercer.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
 
Quart.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
Punt 10.1 Afers de tràmit:  Modificació puntual del Pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 2018

Acord  79/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
 
Vista la proposta del gerent relativa a la modificació del pressupost de la UAB per a l’exercici de 2018.
 
Atès que el  pressupost de la UAB pel 2018 va ser aprovat per Acord consell de Govern de 26 d’abril de 2018 i per Acord de Consell Social de 23 de maig de 2018.
 
Atès que s’ha detectat un error en l’elaboració del pressupost corresponent a l’exercici de 2018 concretament en la informació continguda a la pàgina 36, “Apartat C2 Auxiliars administratius” pel que fa al cost individual de les places C2.16. Conseqüentment aquesta modificació afecta a la pàgina 35 “Resum del cost del Personal d’Administració i Serveis Funcionari 2018” concretament l’apartat “reforços i substitucions”.
 
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada en data 27 de juny de 2018 ha informat favorablement de la proposta de modificació del pressupost corresponent a l’exercici de 2018.
 
Vist l'article 3, lletra p) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada  per l’acord de  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan sobre l’elaboració del pressupost.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a proposta del  vicerector d’Economia i de Campus, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
 
ACORDS
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació del  pressupost de la UAB per a l'any 2018, que s'annexa. (DOC)
 
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell Social perquè exerceixi les seves competències.
 
TERCER.- Encarregar al  vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
 
QUART.- Comunicar els anteriors acords al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer efectiu el present acord
 
 

Documents relacionats