La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[18/12/2018] Claustre

 
Punt 1. Incorporació al Claustre dels nous membres escollits en representació dels estudiants de la UAB.
Punt 2. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. [+]
Punt 3. Línies generals de la política de la Universitat (Informe anual de la rectora d’acord amb l’article 58.g dels Estatuts de la UAB). [+]
Punt 4. Elecció dels estudiants membres de la Mesa del Claustre. [+]
Punt 5. Elecció de representants del professorat Sector B i dels estudiants del Claustre al Consell de Govern. [+]
Punt 6. Informe del síndic de Greuges de la UAB.
Punt 7. Propostes presentades pels claustrals de la UAB per al seu debat i votació:
7.1. Manifest del Col·lectiu UABxRepública [+]
7.2. Responsabilitat civil 27+   [+]
Punt 8. Torn obert de paraules.
 
 
 
 
Punt 2. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
 
Acord  4/2018, de 18 de desembre de 2018, del Claustre pel qual s'acorda aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 14 de febrer de 2018.(DOC)
 
 
Punt 3. Línies generals de la política de la Universitat (Informe anual de la rectora d’acord amb l’article 58.g dels Estatuts de la UAB).

Acord  5/2018, de 18 de desembre de 2018, del Claustre pel qual s'acorda aprovar l'informe anual de la rectora sobre les línies generals de la política de la Universitat.(DOC)
 
 
Punt 4. Elecció dels estudiants membres de la Mesa del Claustre.

Acord  6/2018, de 18 de desembre de 2018, del Claustre  pel qual s'acorda elegir els estudiants membres de la Mesa del Claustre, que tot seguit s'indiquen:
 
Titulars:
Marina Pardo i Pérez (suplent Ana Belén Flamit Úbeda)
Júlia Corchet Alonso (suplent Judith Aspa Martín)
 
Suplent:
Izaskun Manuel Lladós
 
 
Punt 5. Elecció de representants del professorat Sector B i dels estudiants del Claustre al Consell de Govern.

 
Acord  7/2018, de 18 de desembre de 2018, del Claustre pel qual s'acorda elegir els representants del Claustre al Consell de Govern, que tot seguit s'indiquen:
 
Representant del professorat del sector B
 
Titular:
Cristina Buenafuentes de la Mata
 
6 representants dels estudiants, entre els quals hi haurà almenys un representant de doctorat
 
Titulars:
Sergio Rodríguez Calado, estudiant de doctorat
Roser Amat Sorando                      
Ivet Coll Camps                             
Clara Garcia Castellarnau                 
Laura Roger i Anglada                     
Berta Satoca Figueras                     
 
Suplents:
Eloi Guerrero Menéndez
 
 
Punt 7.1. Propostes presentades pels claustrals de la UAB per al seu debat i votació:  Manifest del Col·lectiu UABxRepública
 
Acord  8/2018, de 18 de desembre de 2018, del Claustre  dins el marc de les competències del Claustre per a formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals contingudes en l'article 58.j dels Estatuts de la UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el Claustre acordà aprovar la següent proposta:
 
El Claustre de la UAB dona suport al Manifest per la llibertat dels presos polítics catalans del 3 de maig de 2018 presentat per UABxRepública.
 
 
Punt 7. 2. Propostes presentades pels claustrals de la UAB per al seu debat i votació:  Responsabilitat civil 27+
 
Acord  9/2018, de 18 de desembre de 2018, del Claustre  dins el marc de les competències del Claustre per a formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals contingudes en l'article 58.j dels Estatuts de la UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el Claustre acordà aprovar la següent proposta:
 
El Claustre de la UAB insta a l'equip de govern, com a representació executiva de la UAB, a renunciar a la reclamació econòmica de responsabilitat civil a les persones encausades en el conegut com a cas dels 27 i més i donar-ne trasllat al jutjat pertinent i fiscalia.
 

Documents relacionats