Actualitat

Serveis que t'interessen

Avís TFG curs 2021-22

Reunió informativa TFG curs 2021-22

 

El proper dimecres 26 de maig de 2021 a les 10h està prevista una reunió online adreçada als alumnes que el curs que ve 2021-2022 faran el TFG.

 

En aquesta reunió hi assistiran els responsables dels departaments de la facultat, la vicedegana de Treballs de Fi d’Estudis i la gestora acadèmica. S’explicaran els aspectes més pràctics del TFG així com la convocatòria, la tria de tutor/a, TFG en equip i TFG individuals, etc...

 

Us podeu connectar en l’enllaç Teams següent:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFkNWNhOWMtMzY3MS00MWRjLWE1ODItZGYzMTk1YzU5MTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2201556eaf-9f15-4fe7-bec1-5a3d3deea44f%22%7d

-------------------

Inscripció al Pràcticum del 4 al 14 de maig curs 2021-22 

 

a través de la web https://sia.uab.es/ 

“Inscripció al Treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínor”

Veure més avisos

UAB2013.Slot.Title.EnllacosCortina