Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria (SCAC)

Tarifes

En la Comissió Econòmica del Consell Social del dia 15 de desembre de 2023 (acord CE nº 121/2023), s’han aprovat les tarifes de l'SCAC per a l'any 2024. 

El Model Econòmic dels SCT aprovat per l'Àrea de Recerca de la UAB estableix que les tarifes aplicades han de repercutir el cost real del servei prestat en funció del grau de vinculació de la institució d'origen a la UAB, al PRUAB i a l'UABCEI, de forma que, un major grau de vinculació amb la UAB comporti una tarifa menor. En conseqüència, es creen tres tipus de tarifes bàsiques (interna, mixta i externa) adreçades a diferents tipus d'usuaris, a les quals s'afegeixen altres tarifes especials acordades per la UAB. 

La taula següent resumeix els tipus de tarifes vigents actualment a la UAB i els usuaris a qui s'apliquen: 

 • UAB interna

  Usuaris de la UAB amb projectes interns

  Càrrec intern

 • UAB interna + IVA

  Aplicada a CREAG i FIRHVH

  Factura + IVA

 • Mixta 1A

  Usuaris de la UAB amb projectes externs (convenis)

  Càrrec intern

 • Mixta 1B

  Centres PRUAB, ETB + Spin-off UAB

  Factura + IVA

 • Mixta 2

  Altres empreses de la UAB, Entitats CEI

  Factura + IVA

 • Externa

  Entitats públiques o privades NO vinculades a la UAB

  Factura + IVA