Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria (SCAC)

Coneix el servei

El Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria (SCAC) és una Unitat Tecnològica del Serveis Cientificotècnics de la UAB que està a la disposició de la comunitat científica de la nostra universitat, dels usuaris de centres i empreses vinculades al Parc del Recerca de la UAB i dels d'altres institucions públiques o privades.

L'SCAC disposa de la infraestructura i els coneixements per ofereix suport cientificotècnic en l'àmbit de les Biociències, utilitzant la tecnologia de cultiu cel·lular i analitzant i separant diferents poblacions per citometria de flux. A més, a l'SCAC som experts en la producció d'anticossos mono i policlonals i en la realització d'immunoassajos.

L'equipament del nostre servei també pot ser utilitzat en règim d'autoservei.

Els nostres laboratoris estan certificats per la Generalitat de Catalunya com a instal·lació acreditada per treballar amb organismes genèticament modificats de nivell 2 de bioseguretat.

Nivell de satisfacció global dels usuaris a l'enquesta de satisfacció d'octubre de 2021:

9,58 sobre 10

Informació complementària