Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria (SCAC)

Citometria

La citometria de flux és una tecnologia molt potent que permet l’anàlisi multiparamètric i simultani de milers de cèl·lules o partícules per segon, dintre d’una població heterogènia. Els citòmetres de flux fan aquesta anàlisi mitjançant l’ús d’anticossos o sondes fluorescents que reconeixen molècules del citoplasma o de la membrana de les cèl·lules. Utilitzant una combinació de diferents fluorocroms units a diferents sondes podem identificar les cèl·lules amb qualsevol configuració molecular donada. Les principals aplicacions inclouen: la immunocaracterització, l’anàlisi del cicle cel·lular, l’expressió gènica, la quantificació de citocines, l’eficiència de transfecció (GFP, RFP…), la viabilitat cel·lular i l'apoptosi, entre moltes altres. A més, una versió més avançada dels citòmetres de flux, els separadors cel·lulars, permeten la separació física d’alta puresa de les poblacions identificades.

La Unitat de Citometria de l’SCAC està equipada amb cuatre citòmetres de flux analitzadors (BD FACSCanto, BD FACSCalibur, CytoFlex i CytoFlex LX) i un separador cel·lular (BD FACSJazz) instal·lat dins d'una cabina de seguretat biològica per realitzar separacions de nivell 2 de bioseguretat. El personal de la unitat dona suport científic-tècnic per portar a terme aquesta tecnologia, dissenyar i analitzar experiments  i optimitzar i desenvolupar noves aplicacions. També ofereix entrenament als investigadors que vulguin utilitzar l’equipament de la unitat en règim d’autoservei. 

L’SCAC ofereix la citometria de flux com a una eina única per a la recerca en l’àmbit de la biologia cel·lular i molecular, la immunologia, la microbiologia i la nanotecnologia, entre d'altres.  

Serveis 

  • Servei tècnic per a la preparació, l’adquisició i l’anàlisi de mostres de citometria de flux i separació cel·lular 
  • Assessorament tècnic als usuaris 
  • Entrenament de nous usuaris en la utilització dels citòmetres i en l’anàlisis de dades 
  • Ajuda en el disseny de protocols 
  • Desenvolupament de noves aplicacions