Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció a les migracions contemporànies

9 ECTS

Obligatòria

Polítiques públiques i gestió de la diversitat

6 ECTS

Obligatòria

Gestió innovadora de la immigració, mobilització social i transformació

6 ECTS

Optativa

Pràctiques professionals

6 ECTS

Optativa

Metodologies de recerca en migracions

6 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de Màster

9 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Especialitat en Gestió de la Diversitat i Cohesió Social

Assignatura Crèdits Caràcter

Educació: infància, joventut i minories

6 ECTS

Optativa

Mercat de treball: drets laborals i processos d'integració

6 ECTS

Optativa

Mòdul 3. Especialitat en Drets i Integració

Assignatura Crèdits Caràcter

Règim jurídic dels estrangers: drets, residència, treball, sancions

6 ECTS

Optativa

Els estrangers en condicions de vulnerabilitat: drets i protecció

6 ECTS

Optativa

Itineraris

El màster en Interuniversitari en Migracions Contemporànies es pot cursar de la següent manera:

- Matrícula de màster sencer, que té dues especialitats; Migracions Contemporànies: Especialitat en Gestió de la Diversitat i Cohesió Social, i Màster en Migracions Contemporànies: Especialitat en Drets i Integració, segons optatives escollides.

- Matrícula de segon curs:(si s'ha superat la diplomatura de postgrau en Immigració: Drets i Cohesió Social) restarà fer els mòduls: Metodologies de Recerca en Migracions, dos mòduls optatius (obligatòriament hauran de ser els necessaris per obtenir una de les dues especialitats en cas que no s'hagin cursat a la diplomatura o només s'hagi cursat un) i Treball de fi de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Interuniversitari en Immigració: Drets i Cohesió Social
Curs en Educació: Infància, Joventut i Minories
Curs en Els Estrangers en Condicions de Vulnerabilitat: Drets i Protecció
Curs en Gestió Innovadora de la Immigració, Mobilització Social i Transformació
Curs en Introducció a les Migracions Contemporànies
Curs en Mercat de Treball: Drets Laborals i Processos d'Integració
Curs en Polítiques Públiques i Gestió de la Diversitat
Curs en Règim Jurídic dels Estrangers: Drets, Residència, Treball, Sancions

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Identificar les dinàmiques de les migracions contemporànies com a procés social en un context de globalització.
- Adquirir els elements d'anàlisi del fenomen migratori des de diverses perspectives (sociològica, antropològica, politològica, jurídica i econòmica).
- Contextualitzar el fenomen migratori a Espanya dins del marc europeu i global pel que fa a les polítiques públiques en matèria migratòria.
- Identificar els diversos models de gestió del fet migratori en societats multiculturals de referència i les seves implicacions en els processos d'integració des d'una perspectiva crítica.
- Analitzar el gènere como una de les principals relacions socials que configuren els patrons migratoris, els processos d'integració i el disseny de les polítiques publiques.
- Identificar els factors que expliquen les pautes d'incorporació i promoció laboral de la població immigrada a la societat receptora.
- Identificar el paper de l'educació formal i de les trajectòries dels fills i filles en els projectes migratoris dels diversos grups migrants a Catalunya i la seva relació amb les estructures familiars i comunitàries.
- Identificar les diverses formes d'expressió mediàtica i participativa dels migrants i avaluar les seves possibilitats dinamitzadores.
- Analitzar de manera crítica el tractament mediàtic de les migracions i la seva relació amb el discurs polític.
- Abordar els problemes d'estrangeria a partir dels principals procediments i tràmits i la corresponent familiarització amb els formularis, expedients i resta de documentació.
- Abordar de manera crítica la normativa d'estrangeria i proposar fórmules o instruments de millora en la gestió i implementació de la normativa d'estrangeria.
- Realitzar una intervenció mediadora per tal de millorar la relació entre persones i grups.
- Analitzar polítiques públiques que abordin la integració de la població immigrada des de la dimensió de la igualtat, de la redistribució i de la gestióde la diversitat.
- Elaborar i avaluar plans i programes d'integració de la immigració i avaluar les implicacions del fenomen migratori en els plans sectorials.
- Sol.licitar, desenvolupar i gestionar projectes d'integració susceptibles de finançament públic i privat.
- Assessorar en l'àmbit privat en matèria d'immigració i de la gestió de la diversitat.
- Realitzar entrevistes, redacció de recursos i escrits i identificació de persones en situació de vulnerabilitat.
- Comprendre, analitzar jurídicament i proposar solucions fonamentades en la normativa i jurisprudència vigents en el àmbit de l'estrangeria.
- Aplicar de manera integrada i relacional els coneixements en els diferents àmbits.
- Dominar la bibliografia acadèmica més rellevant i els diferents corrents teòrics de la línia d'investigació on s'emmarqui el treball de fi de màster, a fi de desenvolupar un marc conceptual complet que identifiqui l'estat de la qüestió i les principals vies d'investigació.
- Assessorar als ens autonòmics i locals en el desenvolupament de les competències en matèria d'informes d'integració, d'habitatge i d'arrelament.
- Formular adequadament un projecte d'investigació, a base de definir els objectius, construir un marc conceptual, plantejar les hipòtesis de treball i triar el disseny metodològic més adequat en funció dels objectius de la recerca i portar a terme la contrastació empírica (generació de dades i anàlisi).
- Identificar els diferents àmbits de divulgació de la recerca i els principals mecanismes d'avaluació de la producció científica.

Competències transversals

- Localitzar i gestionar les fonts de documentació i informació més rellevants en l'àmbit d'estudi.
- Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari.
- Demostrar creativitat, iniciativa i capacitat resolutiva en entorns complexos.
- Integrar els diferents aprenentatges, posar-los en relació i utilitzar-los de manera efectiva en diferents situacions i contextos.
- Comunicar oralment i per escrit, de forma clara i efectiva, un projecte d'intervenció en un entorn professional no acadèmic.
- Assessorar de forma integral i gestionar els conflictes en el marc d'una societat plural i diversa culturalment.
- Aplicar en la pràctica i en un context intercultural els coneixements apresos.
- Aportar solucions integrals i contextualitzades a les problemàtiques socials i conflictes en què tinguin protagonisme destacat la desigualtat que afecta a determinats grups que són producte social del fet migratori o la diversitat cultural.
- Adquirir els aspectes formals de la presentació escrita dels treballs acadèmics.
- Adquirir la competència oral acadèmica.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Migracions Contemporànies: Especialitat en Gestió de la Diversitat i Cohesió Social.
Màster de Formació Permanent en Migracions Contemporànies: Especialitat en Drets i Integració

Vols rebre més informació?