• Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 1759/17
 • 17a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 01/10/2024
 • Final: 30/09/2025
 • Places: 30
 • Orientació: Recerca, Professional
 • Preu: 4500 €
 • Idioma de docència: Castellà (80%), Català (20%)
 • Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB
40 Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies -Sònia Parella Rubio / David Moya Malapeira / Jordi Pàmies Rovira
El Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies amb les seves dues opcions d'especialització en Gestió de la Diversitat i Cohesió Social i en Drets i Integració, i el Postgrau Interuniversitari en Immigració: Drets i Cohesió Social conformen una oferta de títols interuniversitaris i multidisciplinaris de postgrau que ofereixen una sòlida formació teòrica i pràctica a professionals que vulguin dedicar-se a la gestió de les migracions i de la diversitat, o a la recerca en el camp de les migracions internacionals.

Els nous processos migratoris i l'actual crisi internacional estan generant profundes transformacions polítiques, socials i econòmiques tant en les zones d'origen com en les de destinació. L'actualització teòrica i metodològica continuada dels professionals amb responsabilitats sobre la gestió de les migracions i la diversitat s'ha convertit en una necessitat ineludible: cal assumir els nous reptes, des d'un compromís real amb la integració i la cohesió social, que només serà efectiu si es disposa d'eines sòlides per fonamentar les nostres actuacions.

L'oferta del Màster s'estructura a partir de dues especialitats diferenciades en mòduls i una part troncal que recull els principals conceptes sociològics, politològics, etnogràfics i legals al voltant de la gestió de les migracions contemporànies. L'oferta de mòduls optatius permet als estudiants de màster obtenir l'especialització en Gestió de la Diversitat i Cohesió Social o en Drets i Integració.

La formació es complementa amb la realització de pràctiques professionals i, en el cas del Màster, amb un mòdul de metodologia de la investigació, que ofereix les bases metodològiques necessàries per poder realitzar el treball de fide màster.

La proposta es desenvolupa a partir de quatre eixos transversals:

- Comprensió dels projectes migratoris, estratègies i expectatives de les persones migrades segons origen nacional, relacions de gènere i generació, des d'unaperspectiva trans-nacional.

- Estudi del context legal, econòmic, polític i social que determina les dinàmiques d'incorporació de la població migrada en l'estructura social de la societat de destinació.

- Diagnòstic de problemàtiques específiques generadores de processos de desigualtat social i formulació d'estratègies d'intervenció social.

- Disseny i avaluació de programes, accions socials i polítiques públiques des de la perspectiva de la cohesió social i el respecte a la diversitat.

Els programes de tercer cicle que coordinen el Centre d'Estudis i Recerca en Migracions de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Dret Públic de la Universitat de Barcelona tenen com a objectiu proporcionar aquestes eines. Donar resposta a la necessitat dels professionals d'actualitzar i ampliar els seus coneixements tant teòrics com metodològics, des d'una aproximació interdisciplinària i des de la reflexió sobre la intervenció social.

Aquesta oferta formativa compta amb un equip docent que inclou tant investigadors com professionals que treballen dia a dia en l'àmbit del dret, la gestió de la diversitat i la inclusió social.

Sortides professionals

- Investigadors/es en migracions.
- Tècnics dels ajuntaments, diputacions i Comunitats Autònomes en immigració.
- Mediadors interculturals.
- Assessorament a institucions i administracions públiques i privades.
- Participació, desenvolupament i suport en programes d'integració sociocultural a polítics, sindicats, educadors, personal sanitari, comunicadors i altres agents socials implicats en les tasques relacionades amb la migració i el treball sobre el territori.
- Tècnics o membres d'ONGs i entitats del tercer sector especialitzats en integració de la immigració.
- Treballadors socials amb un especial contacte amb població migrada.
- Advocats especialistes en immigració.

Pràctiques

Realització de pràctiques professionals en institucions públiques o privades que tinguin per objecte formar professionals experts en migracions i en la gestió de la diversitat des de la vessant de la intervenció social i jurídica. Les pràctiques ofereixen als i les estudiants la possibilitat de conèixer el treball que estan realitzant diferents organismes de la nostra societat en l'àmbit de les migracions.

Les pràctiques professionals s'estructuren a partir dels següents objectius:
- Adquirir coneixements pràctics professionals en l'àmbit de les migracions i desenvolupar competències bàsiques per al treball amb grups migrants amb presència a Catalunya.
- Aprofundir en el coneixement del funcionament d'una entitat, de la seva organització, activitats i actuacions en el camp de les migracions.
- Ampliar els coneixements teòrics a través de l'experiència pràctica serà un altre dels reptes a assolir. Aquest requereix posar en relació els continguts treballats al llarg del Postgrau amb l'estada de pràctiques realitzada.
- Per assolir aquests objectius les pràctiques es concretaran en la realització d'una estada breu en una entitat que treballi o mantingui vincles en l'àmbit de les migracions, elaborar una Memòria breu sobre l'experiència i activitats desenvolupades i presentar-la oralment al final de l'estada.

L'estudiant comptarà amb un tutor a l'entitat, que guiarà tot el seu procés formatiu dia a dia i serà el responsable del bon funcionament de les pràctiques. Així mateix, l'estudiant tindrà un tutor/a acadèmic/a. A l'inici de les pràctiques el tutor/a de l'entitat haurà de proposar a l'estudiant un pla de treball específic per al període de realització de les pràctiques.

Una vegada finalitzada l'estada de pràctiques, el tutor/a de l'entitat emetrà un informe valoratiu que remetrà al tutor/a acadèmic i l'estudiant haurà d'elaborar un informe de pràctiques.

Les entitats de pràctiques podran tenir característiques i naturalesa molt diverses, però sempre tindran alguna vinculació amb el camp de les migracions. Així, el catàleg d'entitats inclou administracions públiques, instituts i fundacions de caràcter privat, associacions ciutadanes i altres organismes de la societat civil.

L'avaluació del període de pràctiques se centrarà en els següents aspectes:

- Breu memòria de les pràctiques que inclogui: la descripció de les característiques de l'entitat i les activitats dutes a terme, el seu aprofitament per part de l'estudiant i una avaluació general del període de pràctiques (40%).
- Seguiment de les activitats realitzades a través de les tutories individuals i en grup (20%).
- Exposició oral final (tutoria en grup) de la memòria de pràctiques (15%).
- Avaluació del treball de l'estudiant per part de l'entitat de pràctiques (25%).

L'alumnat que trii el mòdul de Pràctiques haurà d'elaborar una Memòria de Pràctiques amb el suport de la tutora de seguiment.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Interuniversitari

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona

Centres responsables

Departament de Sociologia

Centres col·laboradors

Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Centre d'Estudis i Recerca en Migracions

Contacte

Romina Tavernelli

Telèfon: 935868918

Informació addicional

http://www.cermigracions.org/

Més informació

Vols rebre més informació?