Cicle Formatiu de Grau Superior en Transport i Logística

Formació d’orientació pràctica en planificació i gestió del transport de mercaderies i de viatgers a nivell nacional i internacional i d'activitats logístiques empresarials, amb èmfasi en l’aprenentatge d’anglès, francès i xinès comercial.

Competència general

Organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa, d'acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l'empresa en el marc de la qualitat, la seguretat i el respecte mediambiental.

Competències professionals

- Aplicar la normativa nacional i internacional vigent en la gestió de les empreses de transport de mercaderies i viatgers, adaptant-se als canvis normatius freqüents per complir amb els requisits de capacitat professional, econòmica i d’honorabilitat exigits en el sector.

- Dur a terme les gestions necessàries per la constitució i posada en marxa d’una empresa de transport i logística de mercaderies i/o viatgers ajustant-se a les característiques i obligacions derivades de la forma jurídica seleccionada.

- Obtenir els recursos financers necessaris fent les gestions de concessió de crèdits, préstec, avals i subvencions disponibles per la seva aplicació en el desenvolupament de l’activitat.

- Organitzar els departaments d’una empresa de transport i logística de mercaderies i/o viatgers determinant els recursos humans i materials necessaris per acomplir amb els objectius establerts per la direcció de l’empresa.

- Elaborar i gestionar els plans de transport, els plans de producció, els plans d’operacions i fluxos de magatzem i els tràfics diaris, assignant els recursos humans i materials i subcontractant amb empreses, si és necessari, per optimitzar el nivell de servei establert pel client.

- Elaborar la planificació de rutes de llarga distància i la confecció de rutes de repartiment seleccionant la millor combinació possible de mitjans de transport, subcontractant el servei si fos necessari, minimitzant temps i recorreguts i realitzant el seguiment de flotes de vehicles i mercaderies de forma que es garanteixi el trànsit per diferents països i la integritat i de les mercaderies i viatgers, per assegurar el nivell de satisfacció i la qualitat del servei prestat al client.

- Dur a terme les gestions administratives que garanteixin el trànsit o el transport internacional de les mercaderies i/o viatgers entre diferents països i modes de transport i controlar els documents que s’exigeixen en cada cas, comprovant que s’ajusten a la normativa vigent aplicable i a les especificacions rebudes.

- Organitzar els departament de comercialització d’una empresa de transport i logística de mercaderies i/o viatgers i elaborar el pla de vendes realitzant la distribució de recursos humans i material per complir amb els objectius i processos establerts per la direcció de l’empresa.

- Obtenir, organitzar i gestionar informació rellevant del mercat de serveis de transport i logística aplicant les tècniques d’investigació comercial de prospecció de mercats que permetin conèixer l’estructura i les necessitats del mercat, els tipus de clients i la competència existent per realitzar la presa de decisions del pla de màrqueting.

- Promocionar i difondre els serveis de transport i logístics aplicant tècniques i estratègies de màrqueting i de gestió de relacions amb clients per garantir els objectius de comercialització dissenyats per la direcció de l’empresa.

- Dur a terme el procés de venda del servei de transport i de logística i elaborar la documentació tècnica derivada de la venda, organitzant la cartera de clients, en anglès si és el cas, aplicant tècniques de negociació i venda proactiva i elaborant pressupostos adaptats a les necessitats dels client per complir els objectius aprovats per l’organització.

- Gestionar les relacions amb clients, en anglès si és el cas, realitzant els seguiment de les operacions per satisfer les seves demandes, incidències, i reclamacions, de forma adequada, assegurant el nivell de servei prestat.

- Organitzar l’emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que en garanteixin la integritat i l’aprofitament òptim dels mitjans i espais disponibles, d’acord amb els procediments establerts.

- Efectuar i controlar l’aprovisionament de materials i mercaderies en els plans de producció i distribució, assegurant la quantitat, qualitat, lloc i terminis per complir amb els objectius establerts per l’organització i/o pels clients.

- Dur a terme la gestió administrativa d’operacions d’importació i exportació, i d’introducció i expedició de mercaderies.

Competències personals i socials

- Comunicar-se amb fluïdesa en les llengües estrangeres, anglès i francès, tant oralment com per escrit.
- Conèixer els protocols, costums i trets culturals essencials per a poder desenvolupar l’activitat comercial a la Xina.
- Ser capaç d'adaptar-se a les noves situacions laborals.
- Resoldre situacions, problemes i contingències amb iniciativa, creativitat i autonomia.
- Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat.
- Comunicar-se amb els iguals, els superiors, els clients i les persones que estan sota la seva responsabilitat, utilitzant vies de comunicació eficaces.

Podeu consultar íntegrament les competències del títol de Tècnic Superior en Transport i Logística a través del següent enllaç.