Pla d'estudis Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Treball de fi de grau

Els estudis del Grau de Llengua i Literatura espanyoles han de concloure amb l'elaboració i defensa d'un treball final d'estudis: el Treball de Fi de Grau (TFG). El TFG és, per tant, un treball acadèmic que l'alumne fa de forma autònoma. L’objectiu és aprofundir sobre algun tema relacionat amb qualsevol de les matèries del grau. Serveix a l'estudiant com a colofó ​​final per demostrar que ha adquirit les competències específiques i transversals relacionades amb el grau.
 
El text escrit del TFG ha de contenir el plantejament d'un marc teòric, la metodologia emprada, els resultats obtinguts, la comparació amb altres investigacions específiques i un apartat de conclusions. L'extensió d'aquest treball serà d'entre 4.000 i 9.000 paraules (15 i 25 pàgines), més bibliografia i annexos.

L'estudiant, de forma individual, elabora el seu TFG tutoritzat per un especialista del tema que ha escollit. El tutor seguirà de prop el desenvolupament de la feina mitjançant un procediment pactat amb l'estudiant. Per a l'avaluació del TFG es té en compte tant el desenvolupament del procés de seguiment i el resultat final, com la consecució de les competències orals de l'estudiant mitjançant una sessió de defensa pública del seu treball.

Coordinadora: Montserrat Amores (Montserrat.Amores@uab.cat)

Guia docent
TFG del curs passat


Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Els criteris d’assignació de tema i de tutor/a, el calendari d’entregues, el tipus de seguiment del treball realitzat i l’avaluació es publicaran a la Guia Docent d’aquesta assignatura seguint les directrius establertes en el Protocol per al Treball Final de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.