Pla d'estudis Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Llengua i Literatura Espanyoles

Horaris

Matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs   12 42 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Formació General
Menció en Llengua Espanyola
Menció en Literatura Espanyola i Hispanoamericana
Menció en Lingüística
Menció en Literatura Comparada

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Discurs Oral i Escrit de l'Espanyol
 • Literatura Espanyola: des del Segle de les Llums fins les Avantguardes
 • Literatura Medieval i del Segle d'Or
 • Introducció a la Literatura Hispanoamericana
 • Llengua Espanyola: Unitat i Diversitat
 • Llatí
 • Literatura Comparada
 • Introducció a la Lingüística
 • Història d'Espanya Moderna i Contemporània
 • Comentari de Textos Literaris
 
 • Morfologia de l'Espanyol
 • Literatura Espanyola Medieval
 • Literatura Espanyola del Segle XVI
 • Fonètica i Fonologia de l'Espanyol
 • Norma i Ús en Espanyol
 • Literatura Hispanoamericana: de les Cròniques d'Índies fins al Modernisme
 • Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme
 • Literatura Espanyola Contemporània
 • Gramàtica Històrica de l'Espanyol
 • Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple
3r curs 4t curs
 
 • Dialectologia de l'Espanyol
 • Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol
 • Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta
 • Literatura Hispanoamericana del Segle XX
 • Literatura Espanyola del Segle XVII
 • Comentari Lingüístic de Textos Literaris
 • Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme
 • Història de la Llengua Espanyola
 • Filologia Espanyola: Investigació, Professió i Transferència
 • Filologia Digital
 • Treball de Final de Grau

 

Assignatures optatives

3r  i 4t cursos
 •  Idioma Modern I i II (Anglès, Francès, Italià, Alemany, Èuscar, Gallec, Portuguès, Occità, Romanès o Grec modern) (*)
 • Pràctiques Professionals I
 • Pràctiques Professionals II
(*) D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
Per obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari de les assignatures programades cada curs.
 
Menció en Llengua Espanyola Menció en Literatura Espanyola i Hispanoamericana
 • Anàlisi del Discurs de la Llengua Espanyola
 • L'Espanyol com a Llengua Estrangera
 • L'Espanyol d'Amèrica
 • Estudis Fònics de l'Espanyol: Perspectives i Aplicacions
 • Gramàtica Històrica de l'Espanyol: Evolució i Problemes
 • Lexicografia i Terminologia de l'Espanyol
 • La Creativitat Morfològica de l'Espanyol
 • Estructura i Significat en la Gramàtica de l'Espanyol
 • La Gramàtica a l'Aula: Metodologies i Aplicacions
 • Lexicologia i Fraseologia de l'Espanyol
 • Literatura Medieval: Gèneres i Tradicions
 • Poesia i Prosa del Segle d’Or
 • Crítica Textual
 • Poesia i Teatre Espanyols Contemporanis: Segles  XX i XXI
 • Narrativa Espanyola Contemporània: Segles XX i XXI
 • Poesia i Teatre Espanyols del Segle XIX
 • Narrativa Espanyola del Segle XIX
 • Perspectives i Tècniques Editorials
 • Seminari Monogràfic de Literatura Espanyola
 • Últimes Tendències de la Literatura Hispanoamericana
Menció en Lingüística Menció en Literatura Comparada
 • Adquisició del Llenguatge
 • Tecnologies del Llenguatge
 • Semàntica i Pragmàtica
 • Tipologia Lingüística
 • Bases Biològiques del Llenguatge
 • Qüestions de Gramàtica Comparada
 • Teoria i Anàlisi de la Narrativa
 • Teoria i Anàlisi de la Poesia
 • Teoria i Anàlisi del Teatre
 • Pensament Literari
 • Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
 • Literatura, Gèneres i Sexualitats
 • Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
 • Literatura Comparada i Estudis Culturals
 • Tradició Literària Occidental. La Construcció de la Literatura Europea
 • Literatura Comparada: Estètiques Modernes i Postmodernes
 • Teoria i Història de la Representació Teatral

  

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.