Pla d'estudis Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Identificar els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatius de la literatura en llengua espanyola en el seu context historicosocial.
 • Reconèixer les principals teories, temes i gèneres de la literatura en els diferents països de parla hispana.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Identificar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmens similars d’altres llengües.
 • Fer servir la metodologia i els conceptes de l’anàlisi literària tenint en compte fonts i contextos.
 • Identificar les característiques lingüístiques dels diferents períodes en l’evolució de la llengua espanyola.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua espanyola i el seu domini en totes les seves aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Interpretar els textos en llengua espanyola a partir de bases filològiques i comparatives.
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l’espanyol (variació històrica, diatòpica, semàntica i pragmàtica).
 • Aplicar les tècniques i els mètodes propis de l’edició crítica i del processament digital a l’anàlisi i el tractament de textos escrits i d’arxius multimèdia.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura hispànica, de la teoria literària, de la llengua espanyola i de la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Assessorar organitzacions i institucions sobre qüestions lingüístiques o literàries.

Competències transversals

 • Demostrar habilitats per treballar autònomament i en equip, a fi d’assolir els objectius planificats, en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per captar i organitzar informació.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.