Treball de fi de grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) és un exercici de culminació dels estudis universitaris i representa, a la pràctica, el primer projecte d’especialització per a l’estudiant. Amb els coneixements adquirits, té la llibertat de triar un tema i de formular un objectiu que durà a terme, durant tot un semestre acadèmic, amb el guiatge d’un professor. El treball de fi de grau pot ser o bé una síntesi bibliogràfica sobre un tema o bé una recerca sobre un aspecte relacionat amb el pla d’estudis de Llengua i Literatura Catalanes. El resultat final ha de reflectir que l’alumne ha adquirit les competències generals, transversals i específiques transmeses durant la carrera. El TFG té dues parts: una d’escrita, que representa el 70% i que és avaluada pel director del treball, i una altra d’oral, que té un valor del 30% i que és qualificada per un tribunal. 

Llistat de temes generals
Qüestions de fonètica catalana
Fenòmens de fonologia catalana
Aspectes de morfologia catalana
Sintaxi catalana
Anàlisi de trets dels dialectes catalans.
Història social contemporània de la llengua catalana
Anàlisi interna i externa de textos catalans antics
El català als mitjans de comunicació de massa
Aprenentatge del català com a L2
Adquisició del llenguatge
Anàlisi pragmàtica
Sociolingüística catalana
Planificació i política lingüístiques
Anàlisi literària contrastiva
Poesia catalana medieval
Narrativa catalana medieval
Teatre català contemporani
Novel·la catalana contemporània
Poesia catalana del segle XX
Literatura catalana moderna
Literatura infantil

Títol i àrees temàtiques dels TFG del curs 2017-18
 
Coordinador: Josep Pujol
Guia docent

Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.