Pla d'estudis Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Llengua i Literatura Catalanes

Horaris

Un sol torn de matí. 

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Formació General
Menció en Llengua Catalana
Menció en Literatura Catalana
Menció en Literatura Comparada
Menció en Lingüística

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
 • Llengua Catalana
 • Metodologia de l'Estudi de la Filologia Catalana
1r semestre
 • Llatí
 • Literatura Comparada
 • Literatura Catalana del Segle XX I 
2n semestre
 • Introducció a la Lingüística
 • Grans Temes de la Història
 • Grans Temes de la Filosofia
 • Literatura Catalana del Segle XX II
1r semestre
 • Història Social de la Llengua Catalana
 • Lexicologia i Semàntica Catalanes
 • Literatura Catalana Medieval I
 • Fonologia Catalana
 • Novel·la Catalana del Segle XX
2n semestre
 • Gramàtica Històrica Catalana
 • Literatura Catalana Medieval II
 • Poesia Catalana del Segle XX
 • Literatura Catalana Moderna
 • Fonaments Lingüístics de la Normativa
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Fonètica Catalana
 • Novel·la i Prosa Catalanes del Segle XV
 • Literatura Catalana del Segle XIX
 • Morfologia Catalana
2n semestre
 • Sintaxi Catalana
 • Dialectologia Catalana
 • Poesia Catalana Medieval
 • Poesia Catalana i Romanticisme
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Per obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (cinc assignatures) vinculats a cada itinerari. 

3r curs i 4t cursos 
 • Idioma Modern I (Anglès, Francès, Alemany, Italià, Èuscar, Gallec, Portuguès, Occità, Grec Modern, Romanès) (*)
 •  Idioma Modern II (Anglès, Francès, Alemany, Italià, Èuscar, Gallec, Portuguès, Occità, Grec Modern, Romanès) (*)
 •   Pràctiques Externes 
Menció en Llengua Catalana  Menció en Literatura Catalana 
 • Sociolingüística Catalana
 • El Català com a Segona Llengua
 • Sintaxi Catalana Avançada
 • Variació Històrica de la Llengua Catalana
 • Fonologia Catalana Avançada
 • Aspectes de la Fonètica Catalana
 • Comentari Lingüístic de Textos
 • Qüestions de Gramàtica Comparada
 •  Lexicografia i Recursos per a l'Estudi del Lèxic 
 • Semàntica i Pragmàtica
 • Teatre Català Actual
 • Poesia Catalana Moderna
 • Narrativa Catalana del Segle XIX
 • Autors i Models de la Poesia Catalana del Segle XX
 • Narrativa Meravellosa Catalana Medieval
 • Literatura Catalana: Tendències Actuals
 • Autors i Models de la Narrativa Catalana del Segle XX
 • Teatre Català Modern i Contemporani
 •   Gèneres Periodístics i Memorialisme en la Literatura Catalana 
 • Literatura Comparada i Estudis Culturals
 • Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
Menció en Literatura Comparada Menció en Lingüística
 • Teoria i Anàlisi de la Narrativa
 • Teoria i Anàlisi de la Poesia
 • Teoria i Anàlisi del Teatre
 • Pensament Literari
 • Crítica Literària i Cultural (Segles XX-XXI)
 • Literatura, Gèneres i Sexualitats
 • Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
 • Literatura Comparada i Estudis Culturals
 • Tradició Literària Occidental I
 • Tradició Literària Occidental II
 • Teoria i Història de la Representació Teatral
 • Adquisició del Llenguatge
 • Tecnologies del Llenguatge
 • Fonètica i Fonologia
 • Morfologia i Sintaxi
 • Semàntica i Pragmàtica
 • Sociolingüística
 • Tipologia Lingüística
 • Teoria del Llenguatge
 • Bases Biològiques del Llenguatge
 • Llenguatge, Cultura i Cognició
 • Qüestions de Gramàtica Comparada
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
No totes les assignatures optatives s'ofereixen cada curs, hi ha una certa rotativitat.
(*) D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.