Pla d'estudis Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

A l’Espai Moodle del Grau en Llengua i Literatura Catalanes podeu consultar les equivalències d’assignatures entre el Grau en Llengua i literatura catalanes i el nou Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüístic

1r curs

 100679 - Literatura catalana del segle XX I

 100678 - Literatura catalana del segle XX II

 100702 - Llengua catalana

2n curs

 100677 - Fonaments lingüístics de la normativa

 100681 - Gramàtica històrica catalana

 100698 - Lexicologia i Semàntica Catalanes

3r curs

 100692 - Poesia catalana i romanticisme

4t curs

 100691 - Treball de fi de grau

Optatives

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 100689 - Comentari lingüístic de textos (2019-20)

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma modern I (anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma modern I (francès)

 100041 - Idioma Modern I (Gallec)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma modern II (anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma modern II (francès)

 100050 - Idioma Modern II (Gallec)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100706 - Literatura catalana: tendències actuals (2019-20)

 100255 - Literatura Comparada i Estudis Culturals

 100263 - Literatura, Gèneres i Sexualitats

 100274 - Llenguatge, Cultura i Cognició

 100705 - Narrativa catalana del segle XIX

 100262 - Pensament Literari

 100710 - Pràctiques externes

 100688 - Qüestions de gramàtica comparada

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia

 100242 - Teoria i Anàlisi del Teatre

 100588 - Teoria i història de la representació teatral

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100253 - Tradició Literària Occidental I

 100252 - Tradició Literària Occidental II

 100701 - Variació històrica de la llengua catalana