Pla d'estudis Grau en Enginyeria Informàtica

Treball de fi de grau

El Treball Fi de Grau és una assignatura obligatòria que comporta la realització per part de l’estudiant d’un projecte sota la supervisió d’un director, en el que s’integren i desenvolupen els continguts formatius, les capacitats, les competències i les habilitats adquirides durant el Grau. Està orientat a l’aplicació de les competències associades a la titulació i a la menció cursada.

Es tracta d’un exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria en Informàtica de caire professional en el que es sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments. Aquest treball suposa una càrrega de treball personal de l'estudiant de 300 hores. El treball ha de tenir un principi i un final perfectament definits, ja que s'ha de poder completar al llarg d'un semestre.

Es defineix un únic tipus de TFG, com a "projecte aplicat", que no s'ha de veure només com un projecte de desenvolupament. Per tant, no es concreta ni limita gaire el tipus de treball. L'objectiu d'aquest projecte podria ser qualsevol problema, sistema o situació susceptible de ser resolt aplicant tècniques, pràctiques i recursos propis de la professió.

Cada projecte ha de ser considerat únic. Això no significa que hagi de ser innovador o produir una millora respecte altres solucions semblants. Ha de ser únic des del punt de vista de la seva resolució. Des d'aquest punt de vista, és possible que diferents estudiants facin un mateix projecte o que es divideixi un projecte gran entre diversos estudiants.

L'objectiu final del projecte no hauria de ser, necessàriament, realitzar una aplicació o un sistema productiu, ateses les limitacions temporals i de recursos. S'hauria de garantir que tot el procés s'ha completat de manera adequada i que el desenvolupament de la possible aplicació o sistema és viable a partir de l'anàlisi i el disseny realitzat. No obstant, es valora positivament el fet que l'estudiant demostri la seva capacitat per desenvolupar una part de l'aplicació o un prototipus del sistema.

Persona de contacte:
Jordi Pons Aróztegui

Documents d'interès:
- Guia docent
- Informació pel curs 2018/19
- Sistema d'avaluació
- Resum gràfic
- TFG's d'altres anys
- Guia de les biblioteques sobre drets d'autor i TFG's
- FAQ

Links d'interes:
- Accés aplicació inscripcions
- Accés aplicació seguiment