Pla d'estudis Grau en Enginyeria Informàtica

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Enginyeria Informàtica

Horaris

Horaris Graus

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs   6 42 12
Totals 60 126 42 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.

Mencions

Menció en Enginyeria del Software
Menció en Enginyeria de Computadors
Menció en Computació
Menció en Tecnologies de la Informació
Menció en Sistemes d'Informació (aquesta menció, actualment, no es programa)

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Àlgebra
- Fonaments d'Informàtica
- Electricitat i Electrònica
- Fonaments d'Enginyeria
- Càlcul
- Organització i Gestió d'Empreses
- Fonaments dels Computadors
- Metodologia de la Programació
- Matemàtica Discreta
- Estadística
- Estructura de Computadors
- Sistemes Operatius
- Laboratori de Programació
- Bases de Dades
- Arquitectura de Computadors
- Xarxes
- Intel·ligència Artificial
- Enginyeria del Software
- Informació i Seguretat
3r curs  
- Tecnologies de Desenvolupament per a Internet i  Web
- Ètica per a l'Enginyeria
- Legislació
 

L'alumne ha de completar els 48 crèdits d'una intensificació per obtenir el títol i la menció corresponent.
Intensificació d'Enginyeria del Software Intensificació d'Enginyeria de Computadors
- Disseny de Software
- Requisits del Software
- Gestió i Administració de Bases de Dades
- Test i Qualitat del Software
- Gestió del Desenvolupament del Software
- Models de Qualitat en la Gestió de les TIC
- Arquitectura i Tecnologies de Software
- Laboratori Integrat de Software
- Sistemes Distribuïts
- Sistemes Encastats
- Gestió i Administració de Xarxes
- Arquitectures Avançades
- Microprocessadors i Perifèrics
- Computació d'Altes Prestacions
- Integració Hardware / Software
- Prototipatge de Sistemes Encastats
Intensificació de Computació Intensificació de Tecnologies de la Informació
- Anàlisi i Disseny d'Algorismes
- Coneixement, Raonament i Incertesa
- Aprenentatge Computacional
- Visualització Gràfica Interactiva
- Compiladors
- Visió per Computador
- Robòtica, Llenguatge i Planificació
- Sistemes Multimèdia
- Fonaments de Tecnologia de la Informació
- Sistemes d'Informació
- Sistemes Distribuïts
- Disseny del Software
- Infraestructura i Tecnologia de Xarxes
- Tecnologies Avançades d'Internet
- Sistemes i Tecnologies Web
- Garantia de la Informació i Seguretat 
Intensificació de Sistemes d'Informació (*)  

- Direcció de les TIC
- Requisits del Software
- Sistemes d'Informació
- Tècniques de Gestió Empresarial
- Garantia de la Informació i Seguretat
- Laboratori de Sistemes de la Informació
- Models de Qualitat en la Gestió de les TIC
- Solucions TIC Estandaritzades

 
4t curs  
- Gestió de Projectes
- Treball de Final de Grau
 

(*) Aquest curs, aquesta menció no s'ofereix.

Assignatures optatives

4t curs
- Pràctiques Externes
- Anglès Professional I
- Anglès Professional II
- Tendències Actuals
- Aplicacions de la Teoria de Codis (1)
- Internet de les Coses
- Tecnologia Blockchain i Criptomonedes (1)
- Tecnologies de Compressió de la Informació (1)

(1) Aquestes assignatures optatives s'ofereixen només als alumnes que cursen la menció en Tecnologies de la Informació.

L'estudiant també pot cursar, com a optativa, qualsevol assignatura dels blocs de tecnologia específica que no hagi cursat com a obligatòria en tercer curs.