Pla d'estudis Grau en Enginyeria Informàtica

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103801 - Àlgebra

 103802 - Càlcul

 102771 - Electricitat i Electrònica

 102765 - Fonaments dels Computadors

 103806 - Fonaments d'Informàtica

 102772 - Matemàtica Discreta

 102764 - Metodologia de la Programació

 103807 - Organització i Gestió d'Empreses

 103805 - Fonaments d'Enginyeria

2n curs

 103803 - Estadística

 102775 - Arquitectura de computadors

 102744 - Bases de Dades

 102743 - Enginyeria del Software

 102774 - Estructura de Computadors

 102769 - Informació i Seguretat

 102768 - Intel·ligència Artificial

 102767 - Laboratori de Programació

 102747 - Sistemes Operatius

 102746 - Xarxes

3r curs

 102783 - Anàlisi i Disseny d'Algorismes

 102787 - Aprenentatge Computacional

 102790 - Arquitectura i Tecnologies de Software

 102778 - Arquitectures Avançades

 102782 - Compiladors

 102777 - Computació d'Altes Prestacions

 102786 - Coneixement, Raonament i Incertesa

 102759 - Disseny de Software

 103804 - Ètica per a l'Enginyeria

 102773 - Fonaments de Tecnologia de la Informació

 102757 - Garantia de la Informació i Seguretat

 102789 - Gestió del Desenvolupament de Software

 102741 - Gestió i Administració de Bases de Dades

 102776 - Gestió i Administració de Xarxes

 102751 - Infraestructura i Tecnologia de Xarxes

 102794 - Integració Hardware/Software

 102788 - Laboratori Integrat de Software

 102745 - Legislació

 102793 - Microprocessadors i Perifèrics

 102781 - Models de Qualitat en la Gestió de les TIC

 102792 - Prototipatge de Sistemes Encastats

 102763 - Requisits del Software

 102785 - Robòtica, Llenguatge i Planificació

 102752 - Sistemes d'Informació

 102740 - Sistemes Distribuïts

 102791 - Sistemes Encastats

 102750 - Sistemes i Tecnologies Web

 102754 - Sistemes Multimèdia

 102749 - Tecnologies Avançades d'Internet

 102742 - Tecnologies de Desenvolupament per a Internet i Web

 102758 - Test i Qualitat del Software

 102784 - Visió per Computador

 102753 - Visualització Gràfica Interactiva

4t curs

 102760 - Gestió de Projectes

 106542 - Treball de Final de Grau

Optatives

 102783 - Anàlisi i Disseny d'Algorismes

 102762 - Anglès Professional I

 102761 - Anglès Professional II

 105074 - Aplicacions de la Teoria de Codis

 102787 - Aprenentatge Computacional

 102790 - Arquitectura i Tecnologies de Software

 102778 - Arquitectures Avançades

 102782 - Compiladors

 102777 - Computació d'Altes Prestacions

 102786 - Coneixement, Raonament i Incertesa

 102759 - Disseny de Software

 102773 - Fonaments de Tecnologia de la Informació

 102757 - Garantia de la Informació i Seguretat

 102789 - Gestió del Desenvolupament de Software

 102741 - Gestió i Administració de Bases de Dades

 102776 - Gestió i Administració de Xarxes

 102751 - Infraestructura i Tecnologia de Xarxes

 102794 - Integració Hardware/Software

 105075 - Internet de les Coses

 102788 - Laboratori Integrat de Software

 102793 - Microprocessadors i Perifèrics

 102781 - Models de Qualitat en la Gestió de les TIC

 106541 - Pràctiques Externes

 102792 - Prototipatge de Sistemes Encastats

 102763 - Requisits del Software

 102785 - Robòtica, Llenguatge i Planificació

 102752 - Sistemes d'Informació

 102740 - Sistemes Distribuïts

 102791 - Sistemes Encastats

 102750 - Sistemes i Tecnologies Web

 102754 - Sistemes Multimèdia

 105072 - Tecnologia Blockchain i Criptomonedes

 102749 - Tecnologies Avançades d'Internet

 105073 - Tecnologies de Compressió de la Informació

 102770 - Tendències Actuals

 102758 - Test i Qualitat del Software

 102784 - Visió per Computador

 102753 - Visualització Gràfica Interactiva