Pla d'estudis Grau en Geologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Geologia

Horaris

HORARIS

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 50 10    
2n curs 10 50    
3r curs   48 12  
4t curs   12 42 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

La matriculació és anual però el curs s'organitza per semestres. A 1r i 2n cursos es combinen assignatures anuals i semestrals. A 3r i 4t totes les assignatures són semestrals.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Formació General
Menció en Geologia Ambiental
Menció en Geotècnia i Recursos Geològics

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • La Vida a la Terra
 • Matemàtiques per a la Geologia
 • Treball de Camp en Geologia Regional
 • Fonaments de Geologia
 • Química de la Terra
 • Física per a la Geologia
 • Planeta Terra
 • Cristal·lografia
 • Sistemes d'Informació Geogràfica i Tractament d'Imatges (**)
 • Cartografia Geològica
 • Estratigrafia
 • Paleontologia I i II
 • Geomorfologia I i II
 • Sedimentologia
 • Mineralogia

 

3r curs 4t curs
 • Petrologia Ígnia
 • Geologia Estructural I i II
 • Geoquímica
 • Petrologia Sedimentària
 • Petrologia Metamòrfica
 • Mètodes Geofísics
 • Treball de Camp de Geologia del Massís Ibèric
 • Treball de Camp de Geologia dels Pirineus
 • Pràcticum (*)
 • Treball de Final de Grau
(*) Aquesta assignatura es pot convalidar als alumnes que accedeixen des dels CFGS de Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics, Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques, Química Ambiental, Salut Ambiental, Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics i Fabricació, Transformació de Productes de Vidre, Gestió Forestal i del Medi Natural i Projectes d'Obra Civil.
(**) Aquesta assignatura es pot convalidar als alumnes que accedeixen des dels CFGS Gestió Forestal i del Medi Natural i Projectes d'Obra Civil.

Assignatures optatives

Per obtenir una menció, 30 dels 42 crèdits optatius de 4t curs han de correspondre a la menció escollida. En cas d'optar per fer una menció, les assignatures optatives de tercer curs (12 crèdits) s'han de triar d'entre les que no corresponen a la menció escollida.

3r i 4t cursos Menció en Geologia Ambiental Menció en Geotècnia i Recursos Geològics
 • Anàlisi de Conques / 6 cr.
 • Models Matemàtics / 4 cr.
 • Tectònica Global / 6 cr.
   

 

 • Hidrogeologia / 6 cr.
 • Ambients Geològics Actuals / 4 cr.
 • Geoquímica Ambiental / 6 cr. (***)
 • Registre Geològic del Canvi Global / 6 cr.
 • Anàlisi de Riscos Geològics / 4 cr.
 • Edafologia / 4 cr.
 • Gestió Ambiental i Ordenació del Territori / 6 cr. (**)
 • Hidrogeologia / 6 cr.
 • Jaciments Minerals / 6 cr.
 • Enginyeria Geològica I: Mecànica de Roques / 6 cr.
 • Roques Industrials i del Patrimoni / 4 cr. (****)
 • Enginyeria Geològica II: Mecànica de Sòls i Geotècnia / 6 cr.
 • Geologia del Petroli / 4 cr.
 • Economia i Gestió d'Empreses  / 4 cr. (*)

També es pot obtenir un mínor cursant 30 crèdits optatius.
Amb el mínor, l'estudiant pot complementar la seva formació en un àmbit diferent del títol de grau que està cursant.
En el mínor d'Evolució i Paleontologia Humana, coordinat per la Facultat de Biociències, també s'admeten estudiants del grau en Geologia. Aquesta disciplina no té una docència reglada i és un camp molt atractiu per a aquests estudiants.

(*) Aquesta assignatura es pot convalidar als alumnes que accedeixen des dels CFGS de Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics, Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques, Química Ambiental, Salut Ambiental, Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics i Fabricació, Transformació de Productes de Vidre, Gestió Forestal i del Medi Natural i Projectes d'Obra Civil..
(**) Aquesta assignatura es pot convalidar als alumnes que accedeixen des dels CFGS de Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics, Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques, Gestió Forestal i del Medi Natural i Projectes d'Obra Civil..
(***) Aquesta assignatura es pot convalidar als alumnes que accedeixen des dels CFGS de Química Ambiental i Salut Ambiental.
(****) Aquesta assignatura es pot convalidar als alumnes que accedeixen des dels CFGS de  Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics i Fabricació i Transformació de Productes de Vidre.
Més informació.
.
.
 .