Pla d'estudis Grau en Geologia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 101041 - Física per a la geologia

 101039 - Fonaments de geologia (2021-22)

 101030 - La vida a la Terra (2021-22)

 101045 - Matemàtiques per la geologia (2021-22)

 101060 - Química de la terra

 101038 - Treball de camp de geologia regional

 101059 - Cristal·lografia (2021-22)

 101044 - Planeta Terra

2n curs

 101040 - Cartografia geològica

 101064 - Estratigrafia

 101063 - Geomorfologia I

 101062 - Geomorfologia II

 101058 - Mineralogia (2021-22)

 101049 - Paleontologia I

 101048 - Paleontologia II

 101061 - Sedimentologia

 101031 - Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges

3r curs

 101047 - Geologia estructural I

 101046 - Geologia estructural II

 101035 - Geoquímica

 101034 - Mètodes geofísics

 101055 - Petrologia ígnia (2021-22)

 101057 - Petrologia metamòrfica

 101056 - Petrologia sedimentària

 101029 - Treball de camp de geologia del Massís Ibèric

4t curs

 101036 - Pràcticum

 101028 - Treball de camp de geologia dels Pirineus (2021-22)

 101037 - Treball de fi de grau (2021-22)

Optatives

 101071 - Ambients geològics actuals (2021-22)

 101065 - Anàlisi de conques (2021-22)

 101070 - Anàlisi de riscos geològics

 101033 - Economia i gestió d'empresa (2021-22)

 101069 - Edafologia

 101054 - Enginyeria geològica I: mecànica de roques (2021-22)

 101053 - Enginyeria geològica II: mecànica de sòls i geotècnia

 101052 - Geologia del petroli (2021-22)

 101068 - Geoquímica ambiental

 101067 - Gestió ambiental i ordenació del territori

 101066 - Hidrogeologia

 101051 - Jaciments minerals (2021-22)

 101032 - Models matemàtics

 101043 - Registre geològic del canvi global (2021-22)

 101050 - Roques industrials i del patrimoni

 101042 - Tectònica global