Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101041 - Física per a la geologia  CAT

101039 - Fonaments de geologia  CAT

101030 - La vida a la Terra  CAT

101045 - Matemàtiques per la geologia  CAT ESP

101060 - Química de la terra  CAT

101038 - Treball de camp de geologia regional  CAT

101059 - Cristal·lografia  CAT

101044 - Planeta Terra  CAT

2n curs

101040 - Cartografia geològica  CAT

101064 - Estratigrafia  CAT

101063 - Geomorfologia I  CAT

101062 - Geomorfologia II  CAT

101058 - Mineralogia  CAT

101049 - Paleontologia I  CAT

101048 - Paleontologia II  CAT

101061 - Sedimentologia  CAT

101031 - Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges  CAT

3r curs

101047 - Geologia estructural I  CAT

101046 - Geologia estructural II  CAT

101035 - Geoquímica  CAT

101034 - Mètodes geofísics  CAT

101055 - Petrologia ígnia  CAT

101057 - Petrologia metamòrfica  CAT

101056 - Petrologia sedimentària  CAT

101029 - Treball de camp de geologia del Massís Ibèric  CAT

4t curs

101036 - Pràcticum  CAT

101028 - Treball de camp de geologia dels Pirineus  CAT

101037 - Treball de fi de grau  CAT

Optatives

101071 - Ambients geològics actuals  CAT

101065 - Anàlisi de conques  CAT

101070 - Anàlisi de riscos geològics  CAT

101033 - Economia i gestió d'empresa  CAT

101069 - Edafologia  CAT

101054 - Enginyeria geològica I: mecànica de roques  CAT(2017-18)

101053 - Enginyeria geològica II: mecànica de sòls i geotècnia  CAT

101052 - Geologia del petroli  CAT

101068 - Geoquímica ambiental  CAT

101067 - Gestió ambiental i ordenació del territori  CAT

101066 - Hidrogeologia  CAT

101051 - Jaciments minerals  CAT

101032 - Models matemàtics  CAT

101043 - Registre geològic del canvi global  CAT

101050 - Roques industrials i del patrimoni  CAT

101042 - Tectònica global  CAT