Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Estadística Aplicada i graduat/da en Sociologia

Horaris

Matí i tarda

Pots consultar els horaris de primer curs més avall i el de la resta de cursos en el següent enllaç.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica   Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 66      
2n curs 54 18    
3r curs 12 60    
4t curs   60    
5è curs   42 6 24
Total 132 180 6 24

Període lectiu

Anual

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
-Càlcul 1
-Introducció a la Probabilitat
-Eines Informàtiques per a l’Estadística
-Història Contemporània
-Fonaments de Sociologia (anual)
-Anglès per a les Ciències Socials (anual)
-Probabilitat
-Inferència Estadística 1
-Metodologia i Disseny de la Recerca Social
-Anàlisi Exploratòria de Dades
-Introducció a la Programació
-Inferència Estadística 2
-Mètodes Qualitatius de Recerca Social
-Ciència Política (anual)
-Economia Política (anual)
-Càlcul 2
-Àlgebra Lineal
-Obtenció i Emmagatzematge de Dades
-Teoria Sociològica Micro
3r curs 4t curs
-Mètodes Bayesians
-Mètodes Numèrics i Optimització
-Distribucions Multidimensionals
-Pensament Sociològic Contemporani
-Les Classes Socials i l’Estratificació
-Política Social, Família i Migracions (anual)
-Processos Estocàstics
-Aprenentatge No Supervisat
-Models Lineals 1
-El Gènere i l’Etnicitat
-Gestió de Projectes d’Intervenció Social I
-Aprenentatge Automàtic 1
-Disseny d'Experiments
-Teoria Sociològica Macro
-El Canvi Social i la Globalització
-Sociologia de l’Educació
-Aprenentatge Automàtic 2
-Simulació i Remostreig
-Epistemologia de les Ciències Socials
-Anàlisi Qualitativa
-Sociologia del Treball
5è curs  
-Sèries Temporals
-Sociologia de la Religió
-Demografia
-Modelització de Dades Complexes
-Modelització Avançada
-Models Lineals 2
-Sociologia Ambiental
-Treball de Final de Grau en Sociologia (12 crèdits)
-Treball de Final de Grau en Estadística Aplicada (12 crèdits)
 

Assignatures optatives

5è curs
Totes són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.
- Anàlisi d'Organitzacions Religioses
- Antropologia Social
- Consultoria Estadística
- Consum i Sostenibilitat
- Anàlisi de Dades Longitudinals
- Anàlisi de Dades Transversals
- Disseny d'Assaigs Clínics
- Economia de les Polítiques Socials
- Educació, Escola i Territori
-Introducció a l'Enginyeria Financera
- Models Estadístics i Psicomètrics
- Política Educativa
 
- Pràctiques Externes (12 crèdits)
- Pràctiques Professionals de la Modalitat Analista (12 crèdits)
- Pràctiques Professionals de la Modalitat Assessor (18 crèdits)
- Pràctiques Professionals de la Modalitat Assistent
- Psicometria
- Relacions Laborals
- Salut Pública
- Sociologia de la Comunicació
- Sociologia de la Cultura
- Sociologia de l'Empresa i de les Organitzacions
- Sociologia de les Identitats
- Sociologia del Coneixement
- Sociologia del Gènere
- Treball Domèstic i Vida Quotidiana
 


Es convaliden des de 6 fins a 18 crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit des dels CFGS d'Administració i Finances (LOE i LOGSE), Administració de Sistemes Informàtics, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Comerç Internacional (LOGSE), Desenvolupament d'Aplicacions Web, Documentació Sanitària, Gestió Comercial i Màrqueting, Indústries de Procés Químic, Química Ambiental, Salut Ambiental, Secretariat i Serveis al Consumidor. Més informació.