Pla d'estudis Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica

Horaris

Torn de matí: 1r i 2n curs
Torn de tarda: tots els cursos
Horaris especials per a alumnes que treballen

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Generació i Consum Eficient d'Energia
Menció en Enginyeria Elèctrica

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Física
- Matemàtiques
- Informàtica
- Empresa
- Antropologia
2n semestre
- Química
- Càlcul
- Expressió Gràfica
- Física Elèctrica
- Enginyeria Mediambiental
1r semestre
- Organització d'Empreses
- Estadística
- Teoria de Màquines i Mecanismes
- Automatismes i Mètodes de Control Industrial
- Sistemes Electrònics
2n semestre
- Ciència i Tecnologia de Materials
- Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
- Teoria de Circuits
- Oficina Tècnica i Gestió de Projectes
- Resistència de Materials
3r curs 4t curs
1r semestre
- Mercat de l'Energia i Gestió Energètica
- Internet de les Coses en Sistemes d'Energia
- Energia Solar
- Màquines Elèctriques
- Sistemes de Regulació Automàtica
- Generació Elèctrica
2n semestre
- Veritat, Bondat i Bellesa
- Energia Eòlica i Biomassa
- Eficiència Energètica
- Electrònica de Potència
- Projectes d'Enginyeria
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs / crèdits  
- Idioma (Anglès) /6
- Idioma (Alemany) /6
- Pràctiques Professionals /12
 
Menció en Generació i Consum Eficient d'Energia Menció en Enginyeria Elèctrica
- Microenergies i Harvesting /6
- Energia Hidràulica, Geotèrmica i Mareomotriu /6
- Vehicle Sostenible /3
- Emmagatzematge de l'Energia Elèctrica /3
- Generació Distribuïda /6
- Instal·lacions Tèrmiques en Edificis /6
- Edificis Intel·ligents /6
- Sistemes de Producció Industrial /3
- Edificis Intel·ligents /6
- Generació Distribuïda /6
- Instal·lacions Tèrmiques en Edificis /6
- Instal·lacions Elèctriques en Baixa Tensió /6
- Instal·lacions Elèctriques en Mitjana i Alta Tensió /9
- Sistemes Elèctrics de Potència /6
 

Calendari d’implantació

Any acadèmic Curs a implantar
2019-2020 1r curs
2020-2021 2n curs
2021-2022 3r curs
2022-2023 4t curs