Pla d'estudis Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Horaris

Torn de matí: 1r i 2n curs
Torn de tarda: tots els cursos
Horaris especials per a alumnes que treballen

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Mencions

Formació General
Menció en Indústria 4.0
Menció en Robòtica i Visió Artificial

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
-Física
-Matemàtiques
-Informàtica
-Empresa
-Antropologia
2n semestre
-Química
-Càlcul
-Expressió Gràfica
-Física Elèctrica
-Enginyeria Mediambiental

1r semestre
-Organització d'Empreses
-Sistemes Electrònics
-Estadística
-Teoria de Màquines i Mecanismes
-Automatismes i Mètodes de Control Industrial
2n semestre
-Ciència i Tecnologia de Materials
-Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
-Teoria de Circuits
-Oficina Tècnica i Gestió de Projectes
-Resistència de Materials

3r curs 4t curs

1r semestre
-Tecnologia Electrònica
-Electrònica Digital i Microprocessadors
-Sistemes de Producció Industrial
-Electrotècnia
-Regulació Automàtica
-Projecte d'Enginyeria Electrònica I
2n semestre
-Veritat, Bondat i Bellesa
-Informàtica Industrial i Comunicacions
-Automatització Industrial
-Electrònica de Potència
-Instrumentació Electrònica
-Projecte d'Enginyeria Electrònica II

-Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

4t curs  
-Pràctiques Professionals (*)
-Idioma (Anglès)
-Idioma (Alemany)
 
Menció en Indústria 4.0 Menció en Robòtica i Visió Artificial
-Internet Industrial de les Coses
-Tractament del Senyal i Anàlisi de Dades
-Sistemes Robotitzats
-Comunicacions Industrials
-Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
-Sistemes Robotitzats
-Tècniques Avançades de Control
-Comunicacions Industrials
-Robòtica Avançada
-Aplicacions de l'Electrònica Industrial
-Internet Industrial de les Coses


(*) Totes les assignatures són de 6 crèdits excepte aquesta que és de 12

Calendari d’implantació

Aquesta titulació està totalment implantada.